About

VÅR POLITIK

Landspartiet Svenska Samer

Ett Sápmi för alla samer!

Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi arbetar inkluderande. Vi vill få samer att känna trygghet, stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats. Den samiska rätten som vilar på urminneshävd omfattar samerna både individuellt och som ett folk. Internationellt ser vi en stärkt urfolksrätt. Detta måste få genomslag i Sverige. För oss är alla delarna viktiga: renskötsel, jakt, fiske, kombinationsnäringar, markerna, hälsa, språk, identitet, duodji, ungdomar, äldre och kulturarvsfrågor. Vi värnar mångfalden inom det samiska samhället med mindre polarisering där vi ser varandra. Där vi har en starkare röst gentemot stat, myndighet och exploatörer.
Landspartiet kommer nästa mandatperiod arbeta för:

  • att översyn av rennäringslagstiftningen ska omfatta alla samer
  • ett tryggt sanningskommissionsarbete, upprättelse och gottgörelse för det samiska folket
  • jämställdhet, jämlikhet och ett samiskt samhälle där alla räknas
  • minskat rovdjurstryck och minskade renpåkörningar
  • ett starkare Sameting med större självbestämmande
  • att samiska hälsofrågor prioriteras
  • mer resurser till språk och starka utbildningsmodeller
  • konsultationsordningen och Nordisk samekonvention
  • en starkare röst för våra samiska marker

Vi har fortsatt jobba hårt för våra frågor under de senaste fyra åren. Våra insatser har bl.a. möjliggjort att arbetet med en sanningskommission som omfattar hela det samiska folket gått vidare. De senaste fyra åren har tydligt visat att Sametinget behöver en ledning som tar hänsyn till hela det samiska folket, och inte endast en del av det, särskilt då flera tunga frågor går in i avgörande skeenden nästa mandatperiod, bl.a. sanningskommissionen, översyn av rennäringslagstiftningen, konsultationsordningen m.m.

Alla samers lika värde är och har varit Landspartiet Svenska Samers kärnfråga. Vi fortsätter kämpa emot markexploateringar och kolonisation av oss som folk, samtidigt som vi arbetar för en kunskapshöjning om den verklighet vi samer har.
Läs vårt partiprogram här!

Naadja Östergren och Marie Persson Njajta
Partiledare Landspartiet Svenska Samer

Läs vårt valprogram här

Rättigheterna

Markerna

Rennäringen

Hälsa och ohälsa

Sanningskommission

Mångfald & identitet

Näringspolitik

Språket

Skola och utbildning

Äldre

Barn och unga

Jämställdhet & jämlikhet

Kultur

Duodji/Vätnoe/Slöjden

Sametinget

Röstlängden

Läs vårt partiprogram här!

About

VI ARBETAR TILLSAMMANS

Landspartiet Svenska Samer arbetar för alla samer.
Bli medlem: 50 kr till bankgiro 707-3885.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress.

BUERIE BÅETEME – BUERESTBÅHTIEME – BURIST BÅHTEM –
BUORISBOAHTEM – BURES BOAHTIN –
VARMT VÄLKOMMEN!

Landspartiet Svenska Samer

c/o M. Persson Njajta
Tärnamo 123
920 64 DEARNA / TÄRNABY
Tel. +46 73 806 98 48

landspartietsvenskasamer@gmail.com

Landspartiet Svenska Samer

© 2009 – 2021 LANDSPARTIET SVENSKA SAMER
contact-section