Landspartiet Svenska Samer
In English
Åarjelsaemien

Landspartiet Svenska Samer

Varmt välkommen till Landspartiet Svenska Samer! I valet 2013 nära fördubblades röstantalet för vårt parti. Detta resulterade i en ökning från 2 till 3 mandat, vilket är en framgång och känns positivt inför kommande mandatperiod.

Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi verkar för hela det samiska folket. Landspartiet Svenska Samer vill få samer att känna stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats.

Landspartiet Svenska Samers ordinarie sametingsledamöter:

Partiledare Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta och Erik-Oscar Oscarsson.
Ersättare: Erik Östergren, Helena Dådring och Carola Fjällström.

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!


Sametingsval 21 maj 2017

Val till Sametingets politiska organ har hållits vart fjärde år sedan 1993. Det samiska folket väljer 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger om året. Plenum utser styrelse och nämnder. I sametingsvalet väljer det samiska folket vilka 31 företrädare de vill se i det folkvalda organet, kallat plenum. Sametingsvalet äger rum den tredje söndagen i maj vart fjärde år.
FOTO: SAMETINGET

Landspartiet Svenska Samers partiprogram och kandidater inför 2017 kommer att presenteras här på hemsidan lite längre fram.


Rundabordssamtal om sanningskommissioner

Rundabordssamtal om sanningskommissioner 25-27 okt

25-27 oktober pågår rundabordssamtal om sanningskommissioner med internationella experter. På torsdagen den 27 oktober är det öppet seminarium på Nolia i Ubmeje/Umeå. Dagarna innan det öppna samtalet kommer olika samiska representanter (från Sametingets politiska partier samt olika samiska riksorganisationer) att samtala med de inbjudna experterna under två dagar för att kunna ta del av erfarenhet som gjorts av olika kommissioner som ägt rum världen över. Det är för att öka vår kunskap och för att kunna ställa frågor i lugn och ro. De teman vi kommer samtala kring är sanningskommissioners etablering och mandat, arbetsmetoder samt resultat.

Genom det folkvalda parlamentet Sametinget har det samiska folket uttryckt en önskan om en samisk sanningskommission, och Sametinget har enhälligt antagit en motion angående sanningskommission. Vi är nu tidigt i arbetet för en sanningskommission och fokuserar just nu på att samla på oss erfarenheter från andra sanningskommissioner. Det går inte att enbart kopiera en annan sanningskommissionsprocess rakt av utan det finns olika sätt att göra detta på och som lett till olika resultat. Kommissionen måste anpassas efter det samiska folkets behov och vår historia.

DO:s roll i detta arbete är enbart att de stöttar det beslut som vi antagit genom Sametinget och hjälper oss att öka vår kunskap genom att samla internationella erfarenheter. Enligt överenskommelsen mellan Sametinget och DO ska myndigheterna gemensamt verka för inrättandet av en oberoende sanningskommission om historiska skeenden och övergrepp på samer i Sverige. Som ett led i detta anordnas ett rundabordssamtal och ett seminarium i Umeå 25-27 oktober 2016. Buerie båeteme!

På Sametingets hemsida finns nu föredragen från det öppna seminariet om sanningskommissioner i Umeå den 27 oktober 2016, här kan du se dem.

På Sametingets hemsida kan man läsa mer, klicka här. Där ligger även inbjudan till det öppna seminariet (i högerspalten på sidan i länken).

Här finns kontaktuppgifter till olika samiska representanter.

Kontakt till Landspartiet Svenska Samers representant:
Marie Persson Njajta
Sametingsledamot och vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer
E-post: kvannegrafiska@gmail.com


Rapport från Sametingets plenum 2016-10-07

Våra motioner om Sametingsfilial i Stockholm samt kunskapshöjande utbildning/seminarium om kolonialism antagna av plenum

"Hemkommen från Sametingets plenum i Skellefteå där plenum enhälligt gav stöd för de två motioner som jag lagt med stöd av mina partikamrater Helena Dådring och Erik-Oscar Oscarsson. Det känns hoppfullt.

Vad gäller motionerna handlade den ena motionen om att Sametinget ska arbeta för att det ska finnas en bemannad sametingsfilial i centrala Stockholm med handläggare på plats, samt kontor/möteslokal i centrala Stockholm för politiskt arbete och möten. Motionen går ut på att Sametinget behöver synas och höras närmare där beslut som rör det samiska folket fattas. Jag ser att vi behöver arbeta på alla nivåer, såväl som vi redan gör, men vi måste även flytta fram våra positioner och synliggöra oss närmare där beslut som rör oss fattas. Idag fattas beslut som rör det samiska folket allt längre bort från oss samer. Det sker i Stockholm, det sker i Bryssel. Det är svårt att få riksdagspolitiker och beslutsfattare att besöka Sametingets plenum och oss här i norr. Sametinget har problem att få gehör för våra frågor och okunskapen ute i det svenska samhället och bland svenska politiker och beslutsfattare om samer, samiska frågor och samiska behov är alltjämt stor. Det råder även brist på mötesplatser och mötesplatsformar nära svenska politiker och beslutsfattare.
En etablering i Stockholm:
- skulle underlätta en kunskapshöjning och ett synliggörande i det svenska samhället.
- skulle ge en ökad service ut i det samiska samhället.
- samt underlätta för det politiska arbetet.
För att vi ska kunna förverkliga denna etablering krävs dock ytterligare resurser från regeringen. Viktigt är att resurser inte ska tas från något befintligt samiskt område, då vi i dagsläget har så knappa resurser att arbeta med. Det är inte heller meningen att denna filial ska konkurrera med de filialer som finns i norra Sverige - utan de är naturligtvis oerhört viktiga.

Den andra motionen handlar om att Sametinget ska anordna en kompetenshöjande utbildning/seminarium för Sametinget och sametingsledamöterna om kolonialism och dess effekter samt att Sametinget sätter upp ett långsiktigt mål att utbildning/seminarium om kolonialism och dess effekter ska erbjudas ut i det samiska samhället.
Vi samer har alla erfarenhet av statlig hantering och kolonialistiska handlanden mot oss på olika sätt - som har påverkat oss, men som också påverkar vår vardag. Det samiska folket har genom historien utstått massiva övergrepp, rasbiologi och en utdragen kolonisationspolitik – en politik som pågår än idag.
Det har påverkat oss som folk, men även våra barns, ungas och äldres hälsa. Ohälsan är ofta dold och med ett stort mörkertal. Det är inga lätta problem men här är det oerhört viktigt att vi vågar prata om dem, vågar bryta tystnaden. Kolonisationspolitiken har även lett till konflikter och konsekvenser som det samiska folket lever med än idag. En kompetenshöjning inom det samiska samhället om kolonialism, dess följder och strukturer syftar till att stärka det samiska folket och det folkvalda parlamentet. En ökad kunskap om kolonialismens mekanismer och effekter kan öka vår medvetenhet och bidra till vässade argument, bättre strategier och ökad förståelse för maktstrukturer gentemot storsamhället - för att vi ska kunna rikta vår energi mot staten istället för mot varandra. En ökad medvetenhet underlättar för nödvändiga dekoloniseringsprocesser, även om den processen självklart är väldigt lång. Att samer alltmer högljutt, t.ex. bland unga, börjar kräva gehör för våra rättigheter, kultur, hälsa och värdighet måste ses som ett friskhetstecken. Men det krävs stöd, kunskap och uppmuntran i detta viktiga arbete. Så som jag ser det, är det nu – inför och parallellt med oerhört viktiga sanningskommissionsarbetet – vi skulle behöva den här typen av kunskapshöjande seminarium för hela Sametinget men också ut i det samiska samhället. Det motionen gäller är alltså en utbildning/seminarium om kolonialism, dess effekter och strukturer som ett allra första steg för att öka medvetenheten hos både Sametinget, parlamentet samt ute i det samiska samhället. Som ett steg att börja diskutera frågan här hos oss.

Sedan krävs det naturligtvis ännu mer omfattande insatser och arbete för att börja tala om dekolonisering men det ser jag som ett möjligt nästa steg, och som vi alla förmodligen måste bedriva parallellt med Sametingets arbete. Förhoppningsvis kan även Sametinget arbeta vidare med frågan men först måste vi börja ta in de här begreppen och kunskap om kolonialism till oss alla i Sametinget, och göra det i samverkan med det samiska samhället."

Marie Persson
vice ordf Landspartiet Svenska Samer


Uttalande 2016-09-28

Tack Niejda!

Det kom ett brev från Niejda som vi i Landspartiet Svenska Samer varmt välkomnar.

Jinjh gäjhtoe Niejda! Stort tack för detta oerhört viktiga brev! Det är jättebra att ni lyfter den här frågan. Vi måste alla jobba för att våga prata om nedtystade och tabubelagda frågor, på alla plan. Vi vet många som mår dåligt ute i det samiska samhället och hur farlig omgivande tystnad kan vara. Det finns många som tyvärr har erfarenhet av det ni skriver om, så stort tack.

Vi i Landspartiet Svenska Samer stödjer ert initiativ till 100% och tar ställning för nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Marie Persson, vice ordförande

Läs Niejdas brev här (pdf)


Uttalande 2016-09-19

Landspartiet Svenska Samer fördömer attacken av Maxima Acuña i Peru

Vi har nåtts av beskedet att Perus internationellt kända miljökämpe Máxima Acuña och hennes partner skadats allvarligt på söndagsmorgonen i en attack. Máxima Acuña har tidigare utsatts för hot och attentat samt vittnat om den dagliga rädslan hon och andra tvingas leva under då de kämpar för rätten till mark och vatten. Utländska gruvföretag verksamma i Peru hyr ofta polis som säkerhetsvakter, medan den peruanska regeringen ofta distribuerar polis, militär och underrättelsepersonal på uppdrag av gruvdrift, gas- och oljebolag, för att krossa oliktänkande och lokalt motstånd.

"Landspartiet Svenska Samer fördömer denna allvarliga attack mot Máxima Acuña och hennes familj. Vi uppmanar Sveriges regering att agera och göra allt de kan för att förhindra att situationen förvärras ytterligare. Vi är djupt oroade då vi vet att tidigare i år mördades Berta Cáceres i Honduras som kämpade mot vattenkraftsdämning", säger Marie Persson, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer.

Det är med stor oro vi ser ett eskalerande våld mot de som kämpar för vatten, marker, matförsörjning, hälsa samt kulturlandskap. Ofta är det kvinnor som står i frontlinjen. Både Máxima Acuña och Berta Cáceres har tidigare fått Goldman Sachs miljöpris för sin kamp. Globalt ser vi ökande attentat mot miljöaktivister och urfolk. I juni i år kom Global Witness rapport som bekräftar detta. Förra året dödades i genomsnitt tre miljöaktivister per vecka. Det var det blodigaste året som Global Witness dokumenterat. Miljön har blivit ett nytt slagfält för mänskliga rättigheter. Gruvprojekt toppar listan över konflikter som utmynnar i dödsfall, men även boskapsuppfödning, vattenkraftsdammar, storskaliga jordbruksplantager, oljeindustri och skogsavverkning resulterar i förlorade människoliv. Vi vet att exploateringar, även vindkraftsprojekt, resulterar i skövlade livsmiljöer och kulturlandskap.

Enligt Global Witness rapport finns ett stort mörkertal och urfolk lever allra farligast. Hela 40 procent av dödsfallen 2015 omfattade urfolk. En pådrivande orsak bakom våldet är att regeringar och företag inte erkänner urfolks rättigheter, menar Global Witness. "Urfolk hamnar i konflikt med företag, ofta uppbackade av staten, som vill exploatera deras förfäders mark utan deras medgivande" står det i rapporten.

Landspartiet Svenska Samer vill uttrycka vår djupaste solidaritet med alla urfolk som kämpar världen över för att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda - de som kämpar för sina livsmiljöer och rätten till sin identitet, hälsa, sina marker, mat- och vattenförsörjning, sina barns framtid och mot exploateringar och kolonialism.

Landspartiet Svenska Samer sänder även vårt stöd till våra systrar och bröder som kämpar i North Dakota mot byggandet av Dakota Access pipeline (DAPL). Där oroas vi såväl av projektets konsekvenser för det urfolk som drabbas, samt för att våld sätts in mot fredliga manifestationer som leds av kvinnliga människorättsförsvarare som har sina barn med sig. Vi uppmanar att pågående projekt stoppas och att urfolks talan hörsammas.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Marie Persson, vice ordförande

Landspartiet Svenska Samer har i samband med uttalandet kontaktat Sveriges regering och utrikesdepartement, utrikesministern, statsministern och vice statsministern m.fl. för att uppmärksamma fallet och uppmana till dem att agera. Vi uppmanar fler att agera.

Läs pressmeddelandet (pdf)


Plenumsuttalande 2016-06-02

Sametinget fördömer den accelerande exploateringen av Sápmi

Ett enigt plenum samlat i Östersund antog den 2 juni 2016 ett uttalande där man fördömer den accelererande exploateringen av land och vatten och naturresurser inom Sápmi.

Norska Statkraft tillsammans med svenska SCA har genom det gemensamma bolaget Statkraft SCA vind AB byggt totalt 186 vindkraftverk i 4 vindkraftsparker i Björkhöjden, Ögonfägnaden, Mörttjärnberg och Stamåsen inom Jingevarie samebys vinterbetesmarker i Jämtland. Det är en av Skandinaviens största sammanhängande vindkraftparker motsvarande 83,5 km2.

De aktuella storskaliga vindkraftsparkerna med tillhörande infrastrukturutbyggnad kommer att få förödande konsekvenser för Jingevarie samebys möjligheter till att upprätthålla och bibehålla en hållbar renskötsel. Även det rörliga friluftslivet, bl a jakt och fiske, kommer att påverkas av vindkraftsparkerna. Sametinget anser att den aktuella vindkraftsexploateringen strider mot FNs konvention om mänskliga rättigheter och urfolkens rätt att bestämma över sina näringar, kultur, sitt land och sin livsmiljö.

Sametinget kräver därför

- Att alla nationella och internationella exploatörer av land, vatten och naturresurser ska respektera samernas rätt till land och vatten inom hela Sápmi.
- Att i all nationell lagstiftning gällande såväl vindkraftsexploateringar som andra exploateringar ska det samiska folkets behov av funktionella land och vatten väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen.
- Att behovet av funktionella arealer av land och vatten inom Sápmi för bl a rennäring, jakt, fiske, duodji, turism mm aldrig får hotas av ekonomiskt kortsiktiga exploateringar. Den grundlagsskyddade renskötselrätten ska respekteras.
- Att fördjupade konsekvensanalyser ska genomföras vid alla exploateringar av land och vatten och naturresurser inom Sápmi varvid landskapets betydelse, kulturarv, traditionell kunskap, hälsa och miljö särskilt ska redovisas.
- Att Sametinget får inflytande över nyttjandet av land och vatten i Sápmi

Den accelerande exploateringen av land och vatten och naturresurserna inom Sápmi är idag ett mycket allvarligt hot mot det samiska folkets framtida levnadsvillkor.

Sametinget kräver

att Sverige på allvar lever upp till internationell urfolksrätt - särskilt principen om free, prior and informed consent (fritt informerat förhandssamtycke) som ska implementeras i alla frågor som rör samerna som urfolk.


Till våra medlemmar

Inbjudan till Årsmöte 21 maj 2016

Landspartiet Svenska Samer bjuder in till årsmöte 2016
Lördag den 21 Maj kl 10.00 på Hotell Toppen i Storuman.
Ärendelista och sedvanliga årsmöteshandlingar presenteras på årsmötet.
Landspartiet Svenska Samer bjuder på kaffe och lunch.

Tips! Samma helg, 20-22 maj har Storumans folkhögskola en samisk helg med aktiviteter, berättande, film, slöjd, konsert, traditionell kunskap m.m. Berättarkväll fredag. Konsert lördag. Föreläsning söndag m.m.

Medlemsavgift för 2016: 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885.
Glöm inte skriva namn och adress.

Varmt välkomna! Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!

Lars-Jonas Johansson, ordförande
Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer

Läs vårt medlemsbrev
Läs inbjudan till årsmötet


Pressmeddelande 2016-03-01

Sametingets styrelse har antagit Girjas-uttalande

Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten/JK. Tingsrätten fastställer i domen att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område inom Gällivare kommun. Tingsrätten konstaterar att samer i vart fall de senaste tusen åren uppehållit sig inom det i målet aktuella området och därvid använt sig av områdets resurser till att bedriva jakt och fiske för sitt uppehälle. Uppkomsten av statens s k äganderätt till området genom den s k avvittringen 1887 har inte inskränkt samebyns nyttjanderätter.

Sametinget välkomnar att tingsrätten på ett förtjänstfullt sätt bedömt samiska rättigheter, grundade på urminnes hävd och sedvanerätt, företräde till nuvarande svensk lagstiftning. I enlighet med tingsrättens dom - och som Sametinget många gånger framfört - har svensk lagstiftning inte i tillräcklig grad beaktat de rättigheter som funnits för samer inom olika områden. Sametinget delar tingsrättens bedömning att det finns samiska rättigheter utöver de som har formulerats i renbeteslagarna och rennäringslagen. Vidare delar Sametinget tingsrättens bedömning att den lagstiftning som fortfarande är i bruk bygger på överväganden som är föråldrade och djupt kränkande för samer idag.

Sametinget – som samlades till plenum i Gällivare förra veckan – ser det positiva i att samebyn genom rättsprocessen vid tingsrätten i Gällivare, juridiskt kunnat klarlägga omfattningen av den samiska rätten till jakt och fiske inom det område som nu berörs.

Domen belyser än en gång vikten av en grundlig genomgång av de samiska rättigheterna grundad på folkrätten över hela landet, på vilket sätt de underminerats av en svensk lagstiftning baserat på rastänkande och kolonialism och hur svensk lagstiftning kan anpassas för att omfatta alla samiska rättigheter. Samebyar och samer utanför samebyarna ska inte behöva gå domstolsvägen i varje område för att få tillgång till sina rättigheter.

Sametinget upprepar därmed sin begäran om en Sanningskommission, antagande av ILO 169, Nordisk samekonvention samt att Sverige ska implementera urfolksdeklarationen i svensk lagstiftning.

Sametingets styrelse, 2016-03-01

Håkan Jonsson
Josefina Skerk
Christina Åhrén
Lars-Jonas Johansson

Läs pressmeddelandet


Pressmeddelande 2016-02-26

Jämställdhetsprogrammet antaget

Vid den sista plenumsdagen i Gällivare avhandlades förslag till reviderat Jämställdhetsprogram. En arbetsgrupp bestående av Marie Persson (Landspartiet Svenska Samer), Per Olof Nutti (Samelandspartiet) och Birgitta Pounu (JoF) sammankallande, har gått igenom och reviderat Sametingets jämställdhetsprogram från 2004.

”Jämställdhetsfrågan är oerhört viktig och här måste vi alla ta ansvar för att arbeta framåt. I arbetsgruppen har vi försökt arbeta inkluderande och varit öppna och lyhörda för konstruktiva förslag. Det är ett seriöst, starkt och uppsamlande program vi lagt fram som visar att flera åtgärder behöver göras inom flera olika områden. Programmet ska utgöra grunden för ett fortsatt jämställdhetsarbete. Det gläder mig att vi antagit jämställdhetsprogrammet så att det viktiga arbetet kan fortgå”, säger Marie Persson,
vice ordförande i Lpss.

”För mig har det även varit viktigt att lyfta in mer av psykisk hälsa i programmet och arbeta ur en helhetssyn. Det är oerhört viktigt att våga ta tag i den här frågan och vägra upprätthålla någon fasad kring de problem som finns. Tanken är att öppna upp vägar med det här jämställdhetsprogrammet. Det ska även vara ett levande program som kontinuerligt revideras. Jämställdhet är ett verktyg för dekolonisering”, fortsätter Marie Persson, Lpss.


Rapportering 2016-02-26

Sametingets plenum i Gällivare

Vid plenum i Gällivare lade vi i Landspartiet Svenska Samer fram två förslag till extra ärenden. Det ena gällde uttalande av Sametingets plenum angående Girjas-domen (läs vårt förslag här) som vi hoppades att alla partier skulle kunna ställa sig bakom då vi hade processat det för att få en bred uppslutning bland partierna.

Det andra extraärendet gällde uttalande av Sametingets plenum angående Näringsministerns uttalande om samer, (läs vårt förslag här). Vi ville att Sametingets plenum skulle sända en stark signal mot Sveriges regering och kräva ett klargörande från statsministern med anledning av näringsministerns uttalande om samer i Ungdomsriksdagen. Detta i enlighet med den skrivelse till Sveriges regering och statsminister som Lpss tidigare har gjort. Det skulle väga tungt av Sametingets plenum att föra fram hela det samiska folkets röst i den frågan och kräva ett svar.

Oppositionen ville dock inte ta upp dessa extraärenden, vilket gjorde att de föll. Detta trots att vi hade delgett alla partiblock dessa förslag dagen innan plenum och majoriteten var för. Sametingets styrelse arbetade dock vidare för att anta ett Girjas-uttalande.

Gällande budget la Helena Dådring in ett ändringsförslag för den folkvalda verksamheten med 10 090 tkr och Sametingets förvaltning med 27 475 tkr som antogs.

Då budgetdebatten tog en hel dag i anspråk hanns tyvärr inte alla ärenden med, vilket vi i Lpss djupt beklagar. Det fanns flera viktiga program vi hade behövt få diskutera. Detta gjorde att både språkpolitiskt- och kulturpolitiskt handlingsprogram återremitterades, samt punkten med parlamentsbyggnaden bordlades. Även motionerna bordlades.

Glädjande nog antogs Sametingets reviderade jämställdhetsprogram där Lpss deltagit genom sametingsledamot Marie Persson. Se separat pressmeddelande.


Pressmeddelande 2016-02-13

Lpss fördömer Näringsministerns uttalande om samer och kräver svar av statsminister Stefan Löfvén

I Ungdomsriksdagen i Sveriges riksdag i veckan fick Näringsminister Mikael Damberg en fråga om gruvbolags exploateringar av renbetesland och om han tänker stoppa gruvdriften som förstör renbetesland och hotar den samiska kulturen. I sitt svar redogör därefter Näringsministern för sin syn på samer. Han säger att ”Samer är en urbefolkning i Sverige som vi betraktar som ett riksintresse”, och fortsätter med ”på samma sätt har vi andra riksintressen i Sverige, t.ex. har vi gruvnäring i Sverige” .. ”och då gäller det att fundera på – hur väger man olika intressen mot varandra?”.
Vidare får han frågan om varför Sverige inte har ratificerat ILO169 och där menar han att frågan inte är tillräckligt utredd än – efter ca 25 års tid.
Landspartiet Svenska Samer fördömer Näringsministerns uttalande om samer och kräver ett klargörande.

”Att likställa det samiska folket med ett s.k. riksintresse som kan jämföras med gruvnäring är en grov kränkning av hela det samiska folkets mänskliga rättigheter och vår kultur. Det kränker även våra samiska barns rättigheter”, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare Lpss. ”Vi är ett folk, människor av kött och blod, inget ’intresse’”.

Landspartiet Svenska Samer anser att Näringsministerns uttalande säger det mesta om okunskapen om och synen på det samiska folket och Sveriges oförmåga att respektera urfolksrättigheter och barns rättigheter. Det visar även på anledningar till svårigheterna med att modernisera statlig samepolitik och gå i riktningen att följa den utveckling som skett internationellt vad gäller urfolksrättigheter och att arbeta vidare för att säkerställa det samiska folkets rättigheter. Något som Sverige fått upprepad kritik för vid FN-granskningar.

Landspartiet Svenska Samer anser det djupt oroande att Näringsministern ger uttryck för ett diskriminerande och förminskande synsätt och antyder att samer och samisk kultur kan värderas i strikt ekonomiska termer.

Uttalandet är extra allvarligt då Näringsministern är den person som innehar sista ordet vid riksintressekonflikter vid beviljandet av bearbetningskoncessioner vid gruvexploateringar. Detta handlar om beviljande av mycket tunga tillstånd som gäller under lång tid – i 25 års tid och med möjlighet till förlängning. Det finns flera fall i Sápmi där avgörandet legat på olika Näringsministrars bord, inklusive Dambergs. Samer försöker desperat få gehör för de konsekvenser som gruvetableringar medför, respekt för sina rättigheter, hela sin kultur och alla de samer som berörs av olika projekt. Men nuvarande mineralpolitik och praxis har ett förminskande och snävt synsätt där många samer dessutom nekas talerätt.

Landspartiet Svenska Samer undrar om Näringsminister Mikael Damberg redogör för Sveriges regerings syn på det samiska folket när han säger att ”vi betraktar samer som ett riksintresse”, och kräver ett svar av statsminister Stefan Löfvén.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-10-16

Lpss fördömer renstöld och renplågeri

I veckan visades ett reportage i Kalla Fakta om renstöld och renplågeri. Reportaget visar på en samisk verklighet och hur det kan vara att leva i Sápmi idag. Landspartiet Svenska Samer tar avstånd från dessa handlingar och alla former av diskriminering, våld och rasism, och ställer höga krav på polisen att utreda brott.
- Vi ser med oro på dessa handlingar. Sametingets styrelse har bokat in en träff med områdeschefen i Norrland, för att se över ett framtida samarbete med polismyndigheten för att hitta gemensamma strategier, i frågor som kan tänkas beröra samer. Där kommer vi även att ta upp det här. Det mötet beräknas till efter årsskiftet i samband med Sametingets styrelsemöte, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer samt ledamot i Sametingets styrelse.

Landspartiet Svenska Samer

Lars-Jonas Johansson, partiledare Lpss, ledamot i Sametingets styrelse samt ledamot i Sametingets rennäringsnämnd
Tel. 070-252 17 66

Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-10-01

Lpss kvar i Sametingets styrelse

Tre partier valde att lämna Sametingets styrelse, när bara någon timme av plenumet i Liksjoe/Lycksele kvarstod. Utan förvarning valde Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega att lämna styrelsen med omedelbar verkan. Kvar är tre partier, ansvariga för att leda Sametingets politiska verksamhet och ansvariga att sköta en hårt belastad budget.
- Vi står kvar för att skapa trygghet, arbetsro och förtroende för Sametinget i allmänhetens ögon. LPSS gick till val med löftet att ta ansvar för den samiska politiken och för Sametinget, det tänker vi hålla, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för LPSS och styrelseledamot.
Idag består styrelsen av tre partier som tillsammans kommer fortsätta att leda sametingets politiska verksamhet i en 4 mannastyrelse. Jakt- och fiskesamerna, Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe och Landspartiet Svenska Samer.
- Det är tyvärr tydligt att de som lämnat styrelsen aldrig varit ärliga i sitt uppsåt att vilja ta ansvar, särskilt nu när budgeten är ansträngd och vi står inför hårda arbetsvillkor och många uppdrag där vi är på väg att skapa nya möjligheter för en ny samisk politik. Det är nu också tydligt att de inte vill föra den samiska kampen för rättigheter för hela det samiska folket vidare, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer.

Landspartiet Svenska Samer

Lars-Jonas Johansson, partiledare, tel. 070-252 17 66

Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-05-08

Gaaltije måste räddas

Det är med oro vi följer de svårigheter som Stiftelsen och kulturcentret Gaaltije står inför. Vi vet att behovet av Gaaltije är stort. Det fyller en oerhört viktig funktion då det är placerat på sydsamiskt område där kultur och språk fortsätter vara hotade och behovet av mötesplatser är stort. Vi ser även ett ökat behov av den här typen av verksamhet i hela Sápmi för att stötta, stärka och sprida kunskap om den samiska kulturen, språken och det samiska folket.
- Gaaltije måste räddas. Behovet av samiska mötesplatser går inte att betona tillräckligt, där vi idag ser att okunskapen och oförståelsen från beslutsfattare och det svenska samhället kring samer är stor. Läget förvärras också av alla de exploateringar som pågår runt om i Sápmi som hotar samisk kultur, språk, hälsa och liv, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.
Tanken måste vara att samiska kulturcentrum ska stötta, komplettera och samarbeta både med varandra och med andra aktörer för att stärka det samiska samhället. Och framför allt vara en resurs för alla samer. Landspartiet Svenska Samer uppmuntrar och stödjer därför även fler samiska kulturcentrum, bl.a. det som planerats och efterfrågats i många år i Tärnafjällen.
- Vi måste hjälpas åt att lyfta den här frågan och stötta dessa oerhört viktiga verksamheter, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.
För Landspartiet Svenska Samer
Lars-Jonas Johansson, partiledare och sametingsledamot
Marie Persson, sametingsledamot
Tua Rydberg, sametingsledamot
Läs pressmeddelandet (pdf)


Debattartikel SVT Opinion 2015-01-22

Tillsätt en samisk sanningskommission

Det är hög tid för Sverige att göra upp med sin historia, förbättra det samiska folkets situation och respektera urfolksrättigheter”, skriver sametingsledamoten Marie Persson, Landspartiet Svenska Samer.

Ikväll sänder SVT Maja Hagermans dokumentär om rasbiologen Herman Lundborg. En film som belyser en del av det samiska folkets historia samt den tid då inriktningen för svensk samepolitik och -lagstiftning fastslogs.

Den 26 januari granskar FN-rådet statens efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Nyligen kom Europarådets kritik om utbildning och språk. Sverige har fått återkommande kritik vad gäller samers situation. En situation som kraftigt försämrats de senaste åren på grund av Sveriges mineralpolitik samt hårdare tryck av olika slag på samiska marker.

2014 antog Sametingets parlament motionen om en samisk sanningskommission. Beslutet kan inte vara mer angeläget när vi står inför en verklighet där okunskapen och ointresset för samiska förhållanden, kultur och samhälle är stor samtidigt som främlingsfientligheten ökar. Tillsättandet av en sanningskommission vore ett avgörande steg i en försoningsprocess mellan staten och det samiska folket.

Det samiska folket har genom historien utstått massiva övergrepp, rasbiologi och en utdragen kolonisationspolitik. Detta har påverkat oss som folk, men även våra barns, ungas och äldres hälsa. Det är trauman som förs vidare från generation till generation och yttrar sig i psykisk ohälsa; självskadebeteenden, olika missbruk, geografisk flykt med mera. Ohälsan är ofta dold där mörkertalet är stort. Läget försämras då vårdinrättningar med samisk kompetens saknas i Sverige.

Bristande skolkunskap om samer, ensidig mediabild samt reproducering av exotifierande bilder av samer gör inte saken bättre. Okunskapen förblir stor hos politiker, lagstiftare, myndigheter med flera.

Vi samer har ett ansvar att bryta oss loss från koloniala strukturer och kräva vår värdighet åter – vår värdighet som ett folk. Rätten till vår kultur, hälsa, identitet och självbestämmande, oavsett om vi bedriver renskötsel eller ej. Att samer alltmer högljutt börjar kräva gehör för sina rättigheter och kultur måste ses som ett friskhetstecken.

Det är hög tid för Sverige att göra upp med sin historia, förbättra det samiska folkets situation och respektera urfolksrättigheter, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Idag står de allra flesta samer helt rättslösa vad gäller mark och vatten på grund av statens kolonisationspolitik. Detta är varken acceptabelt eller värdigt och påverkar familjer och samhällen. På en del ställen i Sápmi ligger ingreppen nära tillbaka i tiden och finns dokumenterade. Faktum är att övergreppen pågår än och skapar stort lidande.

Staten har genom kategorisering av samer skapat fruktansvärda förhållanden för samer att leva och verka inom. I vissa områden i Sápmi är problemen enorma. Barn växer upp i ett arv av rättsövergrepp, trauman, osynliggörande och hög risk för psykisk ohälsa. Staten måste ta tag i de missförhållanden samer lever med och börja behandla samer som ett folk, utan kategorier.

En samisk sanningskommission får inte förväxlas med en vitbok. En kommission är mera omfattande och ska innehålla långtgående åtgärder för upprättelse, ställa staten till svars och ge kompensation. Kommissionsarbetet ska göras med samers eget inflytande även om staten initierar arbetet och tillsätter resurser.

Ledstjärnan måste vara att synliggöra historien och de övergrepp som folket utsatts för. Sanningskommissionen ska omfatta hela det samiska folket. Tillsättandet av en kommission får inte innebära att andra processer för att respektera samers rättigheter stannar av utan måste fortgå parallellt.

Kommer 2015 bli året då vi samer ska få se framsteg inom samepolitiken? Jag hoppas och många med mig. Tillsätt en samisk sanningskommission.

Marie Persson
Sametingsledamot Landspartiet Svenska Samer

Debattartikel på SVT Opinion 22 jan 2015

Inslag och intervju på Sameradion 22 jan 2015


Pressmeddelande 2014-10-01

Samisk hälsa måste prioriteras

Under Sametingets plenumsdagar i Luleå har seminarium om samisk hälsa hållits. Landspartiet Svenska Samer vet att behovet av att lyfta denna angelägna fråga är stort.
- Det är dags att samernas hälsoläge tas på allvar. Det handlar om mänskliga rättigheter, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare i Landspartiet Svenska Samer.
När man ser till våra barns, unga och äldres hälsa vet vi att det är många som mår väldigt dåligt ute i våra samhällen. Vi vet om det höga självmordsantalet men även självskadebeteende, missbruk, fysisk-, psykisk ohälsa och skam. Även geografisk flykt. Trauman förs vidare från generation till generation.
I forskning på samisk hälsa-ohälsa har man fokuserat på rennäringen och renskötares situation, vilket naturligtvis är oerhört viktigt. Dock vet vi att det finns ett stort mörkertal vad gäller samisk ohälsa då de flesta samer inte syns i den forskning som bedrivs eller i statistik.
- Detta måste bli ett prioriterat forskningsområde, där det krävs kvalitativ forskning, för att skapa kunskap och förståelse för det samiska folket. Och visa på följderna av den kolonisationspolitik som varit och pågår. Det handlar om våra barns hälsa och framtid, säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Lpss.
Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2014-05-20

Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy

"Idag antogs enhälligt Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi. Landspartiet Svenska Samer gläds över det viktiga beslutet att Sametinget äntligen har antagit en gruv- och mineralpolicy som tar hänsyn till alla samers rätt till självbestämmande och vetorätt över sina traditionellt brukade marker.
Den antagna policyn är en konkretisering och ett förtydligande från det förslag som behandlades under plenum i Umeå i februari 2014 och innehåller även Gállokuttalandet och Umeå-deklarationen.

Sametingets gruvpolicy är ett starkt dokument och är tänkt att vara ett viktigt verktyg och stöd för alla samer och det fortsatta arbetet i exploateringsfrågan. Det är även ett viktigt inspel till regering, riksdag, myndigheter och andra instanser."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)

Länk till Sametinget där gruv- och mineralpolicy går att ladda ner


Pressmeddelande 2014-02-20

Umeå-deklarationen

"Den fjärde samiska parlamentarikerkonferensen 20 februari 2014 i Umeå/Ubmeje, för samiska ledamöter från sametingen i Norge, Finland och Sverige där även ryska samers företrädare deltar, har beslutat sig att göra två gemensamma uttalanden. Ett uttalande om samisk rätt och naturresurser i Norge, Sverige, Finland och Ryssland och ett om nordisk samekonvention."
Läs hela Umeå-deklarationen (pdf)

Uttalande om Nordisk samekonvention (pdf)


Pressmeddelande 2014-02-19

Vi kan inte vänta längre

"Landspartiet Svenska Samer beklagar att Sametingets plenum inte lyckats anta en gruvpolicy.
- Det är viktigt att Sametinget antar en strategi. En strategi som anger en riktning och kan fungera som stöd för det fortsatta arbetet för att få till en förändring av rådande situation som hotar hela det samiska folkets fortsatta existens.” säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Landspartiet Svenska Samer."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2013-09-04

Välkomnande av FN-kritik ang Sveriges mineralpolitik mot det samiska folket

"Vi välkomnar starkt den FN-rapport där FN:s rasdiskrimineringskommitté nu riktar skarp kritik mot Sveriges mineralpolitik och svenska statens behandling av det samiska folket. Vi kräver att Sverige omedelbart stoppar all pågående prospektering i Sápmi till dess att urfolksrättigheter respekteras."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Uttalande från Sametinget 2013-08-28

Sametinget kan inte acceptera exploateringen av Sápmi

Tisdagen den 27 augusti antog Sametingets plenum ett uttalande ang gruvexploateringen i Sápmi. Uttalandet antogs av ett enigt plenum. Uttalandet offentliggjordes den 28 augusti ute i Gállok.

Med anledning av de pågående gruvexploateringarna i hela Sápmi, däribland den påbörjade provbrytningen i Gállok/Kallak i Jokkmokk samt gruvplanerna i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby, som utgör uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna och samernas rätt som urfolk att bestämma över sin kultur, sitt land och sin livsmiljö, kräver Sametinget:

Att svenska staten stoppar all pågående prospektering, samtliga nya undersökningstillstånd, arbetsplaner och koncessionsansökningar, i avvaktan på att Sverige lever upp till internationell urfolksrätt, särskilt principerna om Free Prior and Informed Consent/Fritt Informerat Förhandssamtycke som måste implementeras i alla frågor som berör urfolket samerna.
Att Sametinget ges rätten till avgörande inflytande över samiska marker.
Att lagstiftningen ändras så att det samiska folkets behov av funktionella land och vatten ska väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen.
Att riksintressena omvärderas, så att långsiktiga intressen värderas högre än kortsiktigt vinsttänkande.
Att en hållbar livsmiljö genomgående prioriteras, med fokus på nutida och framtida generationers möjligheter till sin egen kultur, fysisk och psykisk hälsa samt att utöva och utveckla långsiktigt hållbara samiska näringar.
Att de samiska näringarnas behov, såsom rennäring, jakt, fiske, duodji, turism m.m, av funktionella arealer aldrig får hotas av kortsiktiga exploateringar. Den grundlagsskyddade renskötselrätten måste respekteras.
Att de kulturella och psykosociala konsekvenserna måste beaktas i all samhällsplanering i Sápmi.

Samer är enligt Sveriges grundlag ett folk med internationellt erkända urfolksrättigheter. I FN arbetar alla länder för att ge urfolken tillbaka de rättmätiga rättigheterna till sitt land och sin kultur. Redan i FN:s konvention och mänskliga fri- och rättigheter 1966, ges alla folk i världen rätt till självstyre. Detta har förtydligats alltmer i det internationella arbetet med folkrätten. Konventioner har tillkommit för att stärka rättigheterna till barn, kvinnor, arbetare med flera utsatta grupper i samhället. Urfolkens rättigheter till sitt land, sin kultur och utveckling har tydliggjorts i den s.k. Urfolksdeklarationen 2007 och i ILO-konventionen 169, konventionen om Biologiskt mångfald samt ett flertal andra konventioner, deklarationer och resolutioner i FN.

Vi anser det förkastligt att statens mineralstrategi och översyn av minerallagen går tvärtemot regeringens uttalade strategi för de traditionella näringarna i Arktis. Den mineralpolitik som Sverige i dagsläget driver bygger på en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sápmi.

En fortsatt exploatering av Sápmi är något som Sametinget inte kan acceptera. Sametinget kommer att fortsätta verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och alla samers fortsatta möjligheter att leva och verka i Sápmi.
Länk till Sametingets uttalandePressmeddelande 2013-08-22

Fördömande av Regeringsbeslut ang riksintresseavvägning rennäring mot mineralutvinning

"Idag fattade Sveriges regering genom Näringsdepartementet ett beslut som är av principiell betydelse för hela det samiska folket. Detta då Näringsdepartementet anser att riksintresset mineralutvinning ska väga tyngre än riksintresset rennäring och hela det samiska folkets rätt till sin kultur."
Läs hela uttalandet (pdf)


"Today the Swedish government took a decision which has fundamental significance for all the Sami people in Sweden. In the opinion of the Ministry of Enterprise, Energy and Communications the national interest of mineral extraction is more important than the national interest of reindeer husbandry and other indigenous rights - the right of the Sami people to keep its culture. This decision was made in connection with the planned large-scale mining at Sami grounds which are used all the year round, at Rönnbäck near Tärnaby in Sápmi, Northern Sweden. The project is carried out by a company risking bankruptcy and which is under investigation for economic crime as well as has halted trading on the Stock Exchange. The government's decision is of great importance since it is the first time the Swedish government has to decide between these two national interests and there are several mining projects planned in swedish Sápmi."
Press release IN ENGLISH (pdf)


Pressmeddelande 2013-08-20

Lpss gör uttalande med anledning av de gruv- och prospekteringsprojekt som inkräktar på flera områden i Sápmi

"Det finns flera aktuella pågående exploateringar där nuvarande minerallagstiftning och prospekteringssystem drabbar våra lokalsamhällen hårt genom stora ingrepp men även genom konflikter, maktlöshet och folkrättsliga övertramp - t.ex. nu i Gállok/Kallak (Jokkmokk) Lule älv, Rönnbäck (Hemavan Tärnaby) Ume älv och områden kring Rakkuri (Kiruna) Kalix- och Kaitums älvdalar, därför måste Sveriges regering och riksdag ta ansvar för nuvarande situation snarast." Läs hela uttalandet (pdf)

Lpss partiprogram 2013

Välkommen till Landspartiet Svenska Samer!

© Landspartiet Svenska Samer 2009-2017


Vill du bli medlem? Sätt in medlemsavgift á 50 kr på bankgiro 707-3885. Glöm inte att skriva ditt namn och adress.

Kontakta partiledare Lars-Jonas Johansson:
E-post: lars.jonas.johansson[a]gmail.com
Mobil: 070-252 17 66

Design: kvanne grafiska

Ord från partiledaren »

Våra kandidater »

Valprogram 2013 (pdf) »

Vallista 2013 »

Sametinget »

Sametingets diarielista »

Sametingets dokumentbank »
"När vi står en och en kan vi föga eller intet uträtta. Gemensamt har vi dock ett intresse, och detta intresse måste förenas och bli en makt."

- Elsa Laula, 1904 -
Orden lika aktuella då som nu