Landspartiet Svenska Samer
In English
Åarjelsaemien

Landspartiet Svenska Samer

Varmt välkommen till Landspartiet Svenska Samer! I valet 2013 nära fördubblades röstantalet för vårt parti Lpss. Detta resulterade i en ökning från 2 till 3 mandat, vilket är en framgång och känns positivt inför kommande mandatperiod.

Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi verkar för hela det samiska folket. Landspartiet Svenska Samer vill få samer att känna stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats.

Landspartiet Svenska Samers ordinarie sametingsledamöter:

Partiledare Lars-Jonas Johansson, Tua Rydberg och Marie Persson.
Ersättare: Erik-Oscar Oscarsson, Erik Östergren och Helena Dådring.


Pressmeddelande 2015-05-08

Gaaltije måste räddas

Det är med oro vi följer de svårigheter som Stiftelsen och kulturcentret Gaaltije står inför. Vi vet att behovet av Gaaltije är stort. Det fyller en oerhört viktig funktion då det är placerat på sydsamiskt område där kultur och språk fortsätter vara hotade och behovet av mötesplatser är stort. Vi ser även ett ökat behov av den här typen av verksamhet i hela Sápmi för att stötta, stärka och sprida kunskap om den samiska kulturen, språken och det samiska folket.
- Gaaltije måste räddas. Behovet av samiska mötesplatser går inte att betona tillräckligt, där vi idag ser att okunskapen och oförståelsen från beslutsfattare och det svenska samhället kring samer är stor. Läget förvärras också av alla de exploateringar som pågår runt om i Sápmi som hotar samisk kultur, språk, hälsa och liv, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.
Tanken måste vara att samiska kulturcentrum ska stötta, komplettera och samarbeta både med varandra och med andra aktörer för att stärka det samiska samhället. Och framför allt vara en resurs för alla samer. Landspartiet Svenska Samer uppmuntrar och stödjer därför även fler samiska kulturcentrum, bl.a. det som planerats och efterfrågats i många år i Tärnafjällen.
- Vi måste hjälpas åt att lyfta den här frågan och stötta dessa oerhört viktiga verksamheter, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.
För Landspartiet Svenska Samer
Lars-Jonas Johansson, partiledare och sametingsledamot
Marie Persson, sametingsledamot
Tua Rydberg, sametingsledamot
Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2014-10-01

Samisk hälsa måste prioriteras

Under Sametingets plenumsdagar i Luleå har seminarium om samisk hälsa hållits. Landspartiet Svenska Samer vet att behovet av att lyfta denna angelägna fråga är stort.
- Det är dags att samernas hälsoläge tas på allvar. Det handlar om mänskliga rättigheter, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare i Landspartiet Svenska Samer.
När man ser till våra barns, unga och äldres hälsa vet vi att det är många som mår väldigt dåligt ute i våra samhällen. Vi vet om det höga självmordsantalet men även självskadebeteende, missbruk, fysisk-, psykisk ohälsa och skam. Även geografisk flykt. Trauman förs vidare från generation till generation.
I forskning på samisk hälsa-ohälsa har man fokuserat på rennäringen och renskötares situation, vilket naturligtvis är oerhört viktigt. Dock vet vi att det finns ett stort mörkertal vad gäller samisk ohälsa då de flesta samer inte syns i den forskning som bedrivs eller i statistik.
- Detta måste bli ett prioriterat forskningsområde, där det krävs kvalitativ forskning, för att skapa kunskap och förståelse för det samiska folket. Och visa på följderna av den kolonisationspolitik som varit och pågår. Det handlar om våra barns hälsa och framtid, säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Lpss.
Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2014-05-20

Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy

"Idag antogs enhälligt Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi. Landspartiet Svenska Samer gläds över det viktiga beslutet att Sametinget äntligen har antagit en gruv- och mineralpolicy som tar hänsyn till alla samers rätt till självbestämmande och vetorätt över sina traditionellt brukade marker.
Den antagna policyn är en konkretisering och ett förtydligande från det förslag som behandlades under plenum i Umeå i februari 2014 och innehåller även Gállokuttalandet och Umeå-deklarationen.

Sametingets gruvpolicy är ett starkt dokument och är tänkt att vara ett viktigt verktyg och stöd för alla samer och det fortsatta arbetet i exploateringsfrågan. Det är även ett viktigt inspel till regering, riksdag, myndigheter och andra instanser."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)

Länk till Sametinget där gruv- och mineralpolicy går att ladda ner


Pressmeddelande 2014-02-20

Umeå-deklarationen

"Den fjärde samiska parlamentarikerkonferensen 20 februari 2014 i Umeå/Ubmeje, för samiska ledamöter från sametingen i Norge, Finland och Sverige där även ryska samers företrädare deltar, har beslutat sig att göra två gemensamma uttalanden. Ett uttalande om samisk rätt och naturresurser i Norge, Sverige, Finland och Ryssland och ett om nordisk samekonvention."
Läs hela Umeå-deklarationen (pdf)

Uttalande om Nordisk samekonvention (pdf)


Pressmeddelande 2014-02-19

Vi kan inte vänta längre

"Landspartiet Svenska Samer beklagar att Sametingets plenum inte lyckats anta en gruvpolicy.
- Det är viktigt att Sametinget antar en strategi. En strategi som anger en riktning och kan fungera som stöd för det fortsatta arbetet för att få till en förändring av rådande situation som hotar hela det samiska folkets fortsatta existens.” säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Landspartiet Svenska Samer."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2013-09-04

Välkomnande av FN-kritik ang Sveriges mineralpolitik mot det samiska folket

"Vi välkomnar starkt den FN-rapport där FN:s rasdiskrimineringskommitté nu riktar skarp kritik mot Sveriges mineralpolitik och svenska statens behandling av det samiska folket. Vi kräver att Sverige omedelbart stoppar all pågående prospektering i Sápmi till dess att urfolksrättigheter respekteras."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Uttalande från Sametinget 2013-08-28

Sametinget kan inte acceptera exploateringen av Sápmi

Tisdagen den 27 augusti antog Sametingets plenum ett uttalande ang gruvexploateringen i Sápmi. Uttalandet antogs av ett enigt plenum. Uttalandet offentliggjordes den 28 augusti ute i Gállok.

Med anledning av de pågående gruvexploateringarna i hela Sápmi, däribland den påbörjade provbrytningen i Gállok/Kallak i Jokkmokk samt gruvplanerna i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby, som utgör uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna och samernas rätt som urfolk att bestämma över sin kultur, sitt land och sin livsmiljö, kräver Sametinget:

Att svenska staten stoppar all pågående prospektering, samtliga nya undersökningstillstånd, arbetsplaner och koncessionsansökningar, i avvaktan på att Sverige lever upp till internationell urfolksrätt, särskilt principerna om Free Prior and Informed Consent/Fritt Informerat Förhandssamtycke som måste implementeras i alla frågor som berör urfolket samerna.
Att Sametinget ges rätten till avgörande inflytande över samiska marker.
Att lagstiftningen ändras så att det samiska folkets behov av funktionella land och vatten ska väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen.
Att riksintressena omvärderas, så att långsiktiga intressen värderas högre än kortsiktigt vinsttänkande.
Att en hållbar livsmiljö genomgående prioriteras, med fokus på nutida och framtida generationers möjligheter till sin egen kultur, fysisk och psykisk hälsa samt att utöva och utveckla långsiktigt hållbara samiska näringar.
Att de samiska näringarnas behov, såsom rennäring, jakt, fiske, duodji, turism m.m, av funktionella arealer aldrig får hotas av kortsiktiga exploateringar. Den grundlagsskyddade renskötselrätten måste respekteras.
Att de kulturella och psykosociala konsekvenserna måste beaktas i all samhällsplanering i Sápmi.

Samer är enligt Sveriges grundlag ett folk med internationellt erkända urfolksrättigheter. I FN arbetar alla länder för att ge urfolken tillbaka de rättmätiga rättigheterna till sitt land och sin kultur. Redan i FN:s konvention och mänskliga fri- och rättigheter 1966, ges alla folk i världen rätt till självstyre. Detta har förtydligats alltmer i det internationella arbetet med folkrätten. Konventioner har tillkommit för att stärka rättigheterna till barn, kvinnor, arbetare med flera utsatta grupper i samhället. Urfolkens rättigheter till sitt land, sin kultur och utveckling har tydliggjorts i den s.k. Urfolksdeklarationen 2007 och i ILO-konventionen 169, konventionen om Biologiskt mångfald samt ett flertal andra konventioner, deklarationer och resolutioner i FN.

Vi anser det förkastligt att statens mineralstrategi och översyn av minerallagen går tvärtemot regeringens uttalade strategi för de traditionella näringarna i Arktis. Den mineralpolitik som Sverige i dagsläget driver bygger på en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sápmi.

En fortsatt exploatering av Sápmi är något som Sametinget inte kan acceptera. Sametinget kommer att fortsätta verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och alla samers fortsatta möjligheter att leva och verka i Sápmi.
Länk till Sametingets uttalandePressmeddelande 2013-08-22

Fördömande av Regeringsbeslut ang riksintresseavvägning rennäring mot mineralutvinning

"Idag fattade Sveriges regering genom Näringsdepartementet ett beslut som är av principiell betydelse för hela det samiska folket. Detta då Näringsdepartementet anser att riksintresset mineralutvinning ska väga tyngre än riksintresset rennäring och hela det samiska folkets rätt till sin kultur."
Läs hela uttalandet (pdf)


"Today the Swedish government took a decision which has fundamental significance for all the Sami people in Sweden. In the opinion of the Ministry of Enterprise, Energy and Communications the national interest of mineral extraction is more important than the national interest of reindeer husbandry and other indigenous rights - the right of the Sami people to keep its culture. This decision was made in connection with the planned large-scale mining at Sami grounds which are used all the year round, at Rönnbäck near Tärnaby in Sápmi, Northern Sweden. The project is carried out by a company risking bankruptcy and which is under investigation for economic crime as well as has halted trading on the Stock Exchange. The government's decision is of great importance since it is the first time the Swedish government has to decide between these two national interests and there are several mining projects planned in swedish Sápmi."
Press release IN ENGLISH (pdf)


Pressmeddelande 2013-08-20

Lpss gör uttalande med anledning av de gruv- och prospekteringsprojekt som inkräktar på flera områden i Sápmi

"Det finns flera aktuella pågående exploateringar där nuvarande minerallagstiftning och prospekteringssystem drabbar våra lokalsamhällen hårt genom stora ingrepp men även genom konflikter, maktlöshet och folkrättsliga övertramp - t.ex. nu i Gállok/Kallak (Jokkmokk) Lule älv, Rönnbäck (Hemavan Tärnaby) Ume älv och områden kring Rakkuri (Kiruna) Kalix- och Kaitums älvdalar, därför måste Sveriges regering och riksdag ta ansvar för nuvarande situation snarast." Läs hela uttalandet (pdf)

Lpss partiprogram 2013

Välkommen till Landspartiet Svenska Samer!

© Landspartiet Svenska Samer 2009-2014


Vill du bli medlem? Sätt in medlemsavgift á 50 kr på bankgiro 707-3885. Glöm inte att skriva ditt namn och adress. Vill man bidra med mer går det naturligtvis bra.

Kontakta partiledare Lars-Jonas Johansson:
E-post: lars.jonas.johansson[a]gmail.com
Mobil: 070-252 17 66

Design: kvanne grafiska  »

Ord från partiledaren »

Våra kandidater »

Valprogram 2013 (pdf) »

Vallista 2013 »

Sametinget »

Sametingets diarielista »

Sametingets dokumentbank »