Landspartiet Svenska Samer
In English
Åarjelsaemien

Landspartiet Svenska Samer. Foto: Duncam Kemp

Varmt välkommen till Landspartiet Svenska Samer

I valet 2013 nära fördubblades röstantalet för vårt parti. Detta resulterade i en ökning från 2 till 3 mandat, vilket var en framgång inför kommande mandatperiod.

Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi arbetar inkluderande och verkar för hela det samiska folket. Landspartiet Svenska Samer vill få samer att känna stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats.   FOTO: DUNCAN KEMP

Landspartiet Svenska Samers ordinarie sametingsledamöter:

Partiledare Lars-Jonas Johansson,
Marie Persson Njajta
,
Erik-Oscar Oscarsson.

Ersättare:
Erik Östergren
och Carola Fjällström.

Buerie båeteme!  Bures boahtin!  Buoris boahtem!


Valprogram i Sametingsvalet 2017

Valprogram 2017. Foto: Duncam Kemp

Vi är glada över att kunna presentera ett valprogram med konkret politik inom flera olika områden. Vi ser en framtid där vi stärks som ett folk och där det är ett slut på kränkningen av enskilda samers rättigheter. Vi vill fortsätta vara en stark röst för våra marker, hela vår kultur, vårt språk, hälsa och öka förutsättningen för våra barn och unga att fortsätta leva och verka i hela Sápmi. En framtid där våra rättigheter respekteras fullt ut och som är fri från kolonisation av oss som ett folk.   FOTO: DUNCAN KEMP
Läs Landspartiet Svenska Samers valprogram 2017 »
Läs mer om våra kandidater till Sametingsvalet »

Rösta den 21 maj!


Våra kandidater i Sametingsvalet 2017

Våra kandidater

Nu finns sidan med våra kandidater till Sametingsvalet i maj uppdaterad! Här kan du läsa om våra kandidater.


 

Sametingsval 21 maj 2017

Val till Sametingets politiska organ har hållits vart fjärde år sedan 1993. Det samiska folket väljer 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger om året. Läs mer om valet hos Sametinget.
FOTO: SAMETINGET

Vi arbetar nu inför det kommande Sametingsvalet och kommer även att delta på alla valdebatter som anordnas inför valet.
Tveka inte att kontakta oss om det är något!
Partiledare Lars-Jonas Johansson, 070-252 17 66
E-post: lars.jonas.johansson@gmail.com
Vice ordförande Marie Persson Njajta, 073-806 98 48
E-post: kvannegrafiska@gmail.com


Pressmeddelande 2017-04-17

Dearnan Saemieskuvle måste finnas kvar!

Landspartiet Svenska Samer stödjer barn, föräldrar och lärare vid Dearnan Saemieskuvle och Naestie förskolas kamp för att sameskolan i Tärnaby ska finnas kvar!

Sameskolstyrelsens nämnd har den 23-24/2 gett tf skolchef Annechatrin Brandén i uppdrag att kontakta Storumans kommun för "alternativa lösningar hur man kan bedriva Sameskolan i Tärnabys verksamheter vidare och i vilka former". Efter frågor från föräldrar har tf skolchef Annechatrin Brandén meddelat att hyreskontraktet för sameskolan kommer sägas upp nästa år. Föräldrar har tillskrivit nämnden och skolchefen för svar men ordförande Börje Allas har inte ens svarat föräldrarna. Ärendet ska diskuteras i Sameskolstyrelsens nämnd med t.f. skolchef i maj. Detta beslut är helt förkastligt och naturligtvis är föräldrar och personal är väldigt upprörda och oroade.

Sameskolan i Tärna är en oerhört viktig resurs, särskilt på sydsamiskt område där skolan utgör den enda sameskolan. Skolan har idag en situation som är ljus, trots brist på engagemang från Sameskolstyrelsen (SamS). Föräldrar och personal har stora förhoppningar för framtiden och barnen och lärarna har arbetsro.

"Nämndens senaste beslut river upp hela tillvaron för barn, föräldrar och personal och vi i Landspartiet Svenska Samer säger klart och tydligt ifrån mot alla planer att lägga ned skolan och låta barnen flytta till den kommunala skolan och förskolan med någon form av "integrerad" undervisning, och skylla på dyra lokaler. Det vore helt förkastligt." säger Marie Persson Njajta, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer.

"På sameskolan är det samiska norm; språket, tankesättet, kulturen, och miljön både ute och inne är anpassad efter sameskolans verksamhet. Skolan är helt ovärderlig i den svenska omgivningen. På den kommunala skolan kan det aldrig bli så. SamS har ansvar för hela Sápmi och sameskolan i Tärnaby är den enda sameskolan på sydsamiskt område. Barnen, samhället, språket och hela det sydsamiska området skulle lida en enorm förlust om sameskolan försvann." fortsätter Marie Persson Njajta.

Landspartiet Svenska Samer fördömer alla planer på att barnen ska behöva lämna skolan!

Vi i Landspartiet Svenska Samer har i flera års tid sett den oreda och turbulenta händelseutveckling som varit kring Sameskolstyrelsens nämnd. Vi har med frustration och ilska sett hur barn och familjer drabbats av nämndens ageranden. Situationen vid Tärna sameskola är ett av flera exempel där nämnden för SamS brustit. Vi har försökt agera på de sätt vi kan, nu senast genom att försöka välja in en ny ordförande i nämnden. Majoriteten av plenum valde dock att återtillsätta samma ordförande som Sametingets plenum gången före hade avsatt. Det var en stor besvikelse och frustration för oss.

"Det är med anledning av detta vi i vårt valprogram tar ställning för att alla skolfrågor som idag ligger under Sameskolstyrelsen ska överföras till Sametinget. Vi kan inte ha det på det här sättet längre och vi kommer stötta föräldrarna på alla sätt vi kan." säger
Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Lars-Jonas Johansson, partiledare och
Marie Persson Njajta, vice ordförande
Länk till pressmeddelandet (pdf)


Partiledarintervju m.m.

Här finns Sameradions partiledarintervju med Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.
Och här kan man jämföra sina åsikter med Sametingspartierna.
Hela vårt partiprogram ligger här (pdf).
Läs mer om våra kandidater här.
Här ligger våra vallistor.

Landspartiet Svenska Samer. Foto: Marie Persson Njajta.


Valdebatter

De valdebatter som hittills är inplanerade och där du kan träffa och se företrädare för vårt parti är:
- 19 april i Folkets Hus i Tärnaby.
- TV-debatt: inspelning 22 april, sändning i TV den 14 maj.
- 27 april partiledarutfrågning i radion (prel 15-15.30).
- 2 maj i Östersund.
- 8 maj i Arjeplog.
- 9 maj i Övre Soppero.
- 17 maj i Kiruna.
- 19 maj Ungdomsdebatt i Lövånger.
- 30 maj Valvaka i Kulturens Hus Luleå, sänds i radio. Röstsammanräkning kl 15-16. Valvaka kl 20-21.

Buerie båeteme!  Bures boahtin!  Buoris boahtem!


Representation vid FN:s Kvinnokommission i New York

Marie Persson Njajta, sametingsledamot för Landspartiet Svenska Samer, har representerat Sametinget i Sverige vid FN:s Kvinnokommissions 61:a möte (CSW61) i New York i mars 2017.

Under CSW61 deltog jag som Sametingets representant i Sveriges delegation, där jag kunde bistå med urfolksperspektiv bl.a. till förhandlingarna kring det slutdokument som antogs av kommissionen.

Som Sametingets representant deltog jag även på en mängd olika urfolksevent, samt vid temadagen ”Empowerment of Indigenous women”. Ämnen som diskuterades var bland annat urfolkskvinnors deltagande i beslutsprocesser, våld mot urfolkskvinnor och flickor, ekonomiska möjligheter och klimatförändringar. Den grundläggande frågan som hela tiden kommit upp när det gäller urfolkskvinnor är kampen för marker, vatten, kvinnors tillgång till marker och naturresurser samt rätten till inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer, där kvinnor ofta exkluderas eller är underrepresenterade. Det som framförs är rätten till Fritt och Informerat Förhandssamtycke (FPIC) och Urfolksdeklarationen, samt vikten av att staterna implementerar dessa ordentligt. Även rätten att leva utan våld och diskriminering i alla former lyfts.

Empowerment för urfolkskvinnor är att deras rättigheter respekteras, särskilt principen om Fritt och Informerat Förhandssamtycke (FPIC), och deltagande i beslutsprocesser på alla nivåer. Urfolkskvinnor är centrala för att föra sin kultur och traditionell kunskap vidare till nästa generation. Urfolkskvinnors kunskap är en värdefull tillgång, då vi sitter på många lösningar för en långsiktigt hållbar utveckling som behövs bland annat i kampen mot klimatförändringar samt för att bevara biologisk mångfald och ekosystem. Urfolk lever ofta i de områden som drabbas hårdast av klimatförändringar och där man förvaltat marker och vatten i generationer.

Många urfolk har även problem med fattigdom, hälsoproblem och våld i olika former mot kvinnor och barn. Här är det viktigt att bryta tystnaden. Urfolk lever ofta med historiska trauman samt i ständigt hot från exploateringar och utvinningsindustrier i traditionella områden, vilket dessutom ökar risken för ohälsa och våld. Urfolkskvinnor kräver ett stopp på det här våldet.

Vad gäller slutdokumentet, välkomnar jag att det innehåller skrivningar kring urfolkskvinnors och flickors rättigheter, Urfolksdeklarationen, rätt till utbildning, deltagande i beslutsprocesser på alla nivåer, respekt och skydd för urfolkskvinnors traditionella och nedärvda kunskap, våld mot urfolkskvinnor och klimatförändringar. Men det är oroande att dokumentet inte innehåller starkare skrivningar kring urfolkskvinnors landrättigheter.

Vi vet att urfolkskvinnor, såväl i Sápmi som internationellt, hade behövt starkare skrivningar kring landrättigheter och självbestämmande. Detta för att ge konkret stöd till alla urfolkskvinnor som kämpar mot olika markexploateringar, landgrabbing, klimatförändringar och för att få sina rättigheter respekterade. Urfolkskvinnor går ofta i frontlinjen för kampen för marker och vatten som är avgörande för vår kultur, mat, hälsa och kommande generationer. Detta trots att det innebär en ökad risk för smutskastning och hot samt är ett oerhört resurskrävande och mödosamt, ofta osynliggjort arbete.
Läs hela uttalandet på Sametingets hemsida
Inslag i Sameradion från New York


Hearingar om Nordisk samekonvention

Sametinget anordnar hearingar om Nordisk samekonvention i Östersund, Lycksele och Kiruna samt Sorsele och Strömsund. Brev och mejl har gått ut till sametingspartier, sameföreningar, riksorganisationer och samebyar.

Den samiska allmänheten är välkommen måndag 27/3 kl 18-20 på Hotel Clarion i Östersund, tisdag 28/3 kl 18-20 på Hotell Lappland i Lycksele och onsdag 29/3 kl 18-20 i Stadshuset, Kiruna.
Även 11/4 kl 18-20 i Sorsele och 12/4 kl 18-20 i Strömsund.
Mer information samt frågor och svar om Nordisk samekonvention finns på Sametingets hemsida


Våra listor till Sametingsvalet 2017

I Sametingsvalet 2017 ställer Landspartiet Svenska Samer upp med två listor. Den ena toppas av en kvinna, vice ordf Marie Persson Njajta, och den andra av en man, partiledare Lars-Jonas Johansson.

Snart kommer sidan med våra kandidater att uppdateras.
Här kan man se våra listor till Sametingsvalet 2017


Till våra väljare & kandidater

Inför Sametingsvalet 2017
- För Sápmi åt folket

"Alla samer måste ha samma rättvisa utgångspunkt för att känna stolthet och tillhörighet till det samiska samhället. Sen måste rättigheterna fördelas på ett sådant sätt att det skapar harmoni, och anpassas utifrån enskilda samers behov samt att det ger skydd för våra traditionella näringar, vår kultur och vår miljö. Men ingen same ska som idag, behöva känna sig utanför och ovälkommen i det samiska samhället!"
Detta var ett utdrag ifrån vårt förra valprogram. Vi arbetar just nu med valprogrammet för 2017 som kommer längre fram.

Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi arbetar inkluderande och verkar för hela det samiska folket. Landspartiet Svenska Samer vill få samer att känna stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats.

Landspartiet Svenska Samer har genom sina tre mandat i Sametinget, haft stort inflytande i de frågor vi gick till val på. Och vi vill fortsätta arbeta för en ljusare framtid för det samiska folket. Vi tror vi är på väg i den riktningen men vi har många viktiga frågor vi skulle vilja arbeta vidare med.

När dagens opposition valde att kliva av styrelsearbetet, valde vi att stanna kvar i styrelsen och ta ansvar. Vi har stått för det vi tror på och även agerat därefter. Resultaten är många. Vi har drivit "Framtida samepolitik", en utredning som skall överlämnas till regeringen och förhoppningsvis leda till att Sverige skall se oss som det folk vi är och ge oss samer samma rättighetsgrund att utöva vår kultur och sedvänjor, oavsett om du äger renar eller inte.

Vi har varit med att driva samiska hälsofrågor, att ett centrum måste finnas för att motverka den psykiska ohälsa som idag förstör livet för alltför många samer. Hälsofrågor är oerhört viktiga för oss och som vi kommer fortsätta driva då vi vet att många samer mår dåligt och att dagens forskning enbart visar toppen av ett isberg. Idag saknas kunskap och en helhetsbild av det samiska folkets hälsosituation där flera områden är osynliggjorda, nedtystade och tabubelagda, bl.a. flera aspekter av psykisk ohälsa, våld och beroendeproblematik.

Vi har drivit frågan om att Sametinget ska bli ansvarig myndighet för traditionell kunskap och det ser ut att kunna bli verklighet redan till hösten.

Vi har drivit frågan om renpåkörningar och rovdjursproblematiken. Vi har lyft detta i kontakter med regeringen och myndigheter. En het fråga är vargförekomsten där vi varit väldigt tydliga att vargar inte ska finnas i renskötselområdet.

Vi har drivit frågan om att få en konsultationsordning gentemot regeringen. Detta är nu snart en realitet. Att vi samer ska konsulteras i alla frågor som rör oss, är en självklarhet för oss och nu har även regeringen förstått det.

Arbetet med alla samers lika värde, är och har varit Landspartiet Svenska Samers kärnfråga. Vi har jobbat hårt för att nå framgång, och vi har tagit oss mycket längre än jag vågat hoppas på.

Vi har fortsatt kämpa emot markexploateringar, gruvor och kolonisation av oss som folk, samtidigt som vi arbetat för en kunskapshöjning om den verklighet vi samer har.

Även inom jämställdhet har vi arbetat och vi ser ett behov av att lyfta samiska kvinnors situation mer. Även språk och identitet är viktiga områden för oss.

Vi har fortsatt varit aktiva och drivande i frågan om en sanningskommission.

Framtiden ser ljus ut för oss som folk, men motståndet är fortfarande stort. Dagens opposition gör allt i sin makt för att förhindra den positiva utvecklingen för det samiska folket, och för att vinna valet i maj, 2017.

Landspartiet Svenska Samer behöver just din hjälp, din röst, din kunskap och ditt engagemang för att vi ska nå dit vi vill komma. Att de samiska rättigheterna måste återföras till folket - det är själva kärnfrågan för att uppnå harmoni bland folket och skapa ett starkt samiskt samhälle som värnar såväl rennäring som övriga samiska näringar.

Vi hoppas att du vill lösa medlemskap i vårt parti och att du väljer att skriva under en förklaring om att du vill ställa upp på vår lista inför kommande Sametingsval 2017! Välkommen att kandidera eller bara visa ditt stöd! (Läs mer nedan).

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!
Varmt välkommen!

Lars-Jonas Johansson, partiledare
och styrelsen i Landspartiet Svenska Samer

Om du är intresserad av att stå på vår lista, skriv ut och fyll i blanketten "Förklaring" (klicka här) och posta till oss senast 6 mars, samt att du betalar medlemsavgift på 50 kr till bankgiro 707-3885. Om du enbart vill stödja vårt arbete som medlem, betalar du bara in medlemsavgift.
Förklaringsblanketter sändes per post till:
Erik-Oscar Oscarsson
Solvändan 11
935 32 NORSJÖ.

Vi är nära målet och vi har aldrig någonsin haft samma positiva utgångsläge som idag. Men vi behöver din hjälp. Låt oss ro arbetet i land tillsammans. Låt inte påtvingad kolonisationspolitik få förstöra vår kamp för alla samers lika värde.

För ett gemensamt Sápmi där vi ser varandra ber vi Dig att stödja oss. För Sápmi åt folket! Rösta den 21 maj!

Medlemsavgift för 2017

Medlemsavgift á 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885.
Glöm inte skriva namn och adress.

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!
Landspartiet Svenska Samer


Framtida samepolitik ute på remiss

Framtida samepolitik ute på remiss

Nu är Eivind Torps utredning om Framtida samepolitik ute på remiss. Remisstiden är till och med 2 april 2017. Ev yttranden sänds senast söndag 2 april till e-post: kansli@sametinget.se

Detta är första steget mot en ny och bättre samisk politik. En starkare lagstiftning för oss samer. Ett samiskt förslag till regeringen på hur de i ett första steg ska agera för att alla samer ska bli lika inför lagen och att ingen ska vara mindre värd, eller mindre välkommen på sina rättmätigt nedärvda områden, än någon annan same.

Förslaget till en samebalk innebär att det samiska folket ska ha rätt att föra sitt kulturarv vidare, reglerat i en ny lagstiftning som både stärker renskötseln såväl som fiske, jakt och övriga delar av den samiska kulturen. Tanken är att stärka oss som folk. Torp har formulerat ett förslag till en samebalk samt fört samtal med samepolitiska partier och organisationer. Sametingets ledande partier och oppositionen har haft möjlighet att utse experter till utredningen.

Nu är Framtida samepolitik ute på remiss och kommer säkert bli sågad av oppositionen. De som inte vill ha en bättre rätt för dagens utanförsamer, är heller inte för att vi ska vara ett folk. Men det vill jag att vi ska vara - ett folk som innefattar alla samer. Ett folk med samma förutsättningar i rättighetsgrunden, men nyttjandet är aldrig lika samer emellan, för vi är inte individuellt homogena. Det är naturligt. Det ska vara naturligt att känna tillhörighet och veta, att man hör hemma någonstans som same i Sápmi. Att inte någon annan som anser sig ha större rätt, ska säga att du inte gör det, när du kommer till aajjas eller aahkas fisksjö. Vill du vara med i framtidens sameby, där din släkt kommer ifrån, där du har dina rötter, ska du rösta på oss som vill låta dig vara det!

Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer


100-årsfirande i Tråante/Trondheim 2017

100 år av samisk kamp

Några ord om Tråante av sametingsledamot
Marie Persson Njajta, vice ordförande i
Landspartiet Svenska Samer

Den 6-12 februari 2017 var det stort 100-årsjubileum i Tråante då det samiska folket firade det första gemensamma samiska landsmötet som ägde rum i Metodistkyrkan. Hela jubileumsveckan har det pågått viktiga möten, föreläsningar, utställningar, olika kulturevenemang, konst, musik, teater, matevenemang m.m. Men framför allt var det här en vecka då samer från hela Sápmi kunde samlas i en stad där det samiska fick vara norm och ta plats under en hel vecka. Att få uppleva det var stort.

Det var alltså 100 år sedan Elsa Laula med flera samiska förkämpar samlade samer från hela Sápmi till ett gemensamt landsmöte i Tråante.

Elsa Laula förde en kamp för hela det samiska folket. Tyvärr ser vi att de frågor som hon kämpade för då är lika aktuella i dag. Det är en bekymrande hundraårsmarkering. Men desto viktigare att vi uppmärksammar det.

Elsa Laula står för något som vi i Landspartiet Svenska Samer verkligen brinner för – hon kämpade för hela det samiska folket, för våra marker och mot kolonisation. Hon kämpade för både renskötare och icke-renskötare, för hela det samiska folket, för alla. Vi kämpar dock än idag för våra marker, marker som är helt avgörande för vår fortsatta existens. Marker och vatten som är avgörande för renbete, fiske, jakt, matförsörjning, andlighet, hälsa, vårt språk, hela den samiska kulturen och våra barns framtid. Markerna bär vår historia och vår framtid.

Vi kämpar även för självbestämmande – rätten att bestämma och ha reellt inflytande i frågor som berör oss, våra liv och våra möjligheter att föra vår kultur vidare till våra barn. Något vi har rätt till som ett folk och som ett urfolk. Även klimatförändringarna, hälsofrågorna och språket är viktiga områden. Här ser vi att kampen för markerna, mot exploatering och kolonisation, påverkar vår hälsa. Frågorna hänger ihop. Staten måste arbeta för att säkra våra mänskliga rättigheter och det samiska självbestämmandet. Vi måste även lyfta samiska kvinnors situation mer.

Elsa Laula såg den utveckling som höll på att ske med statens politik och hon gjorde motstånd – och för det fick hon ta emot en hel del kritik, motstånd och smutskastning – även från sina egna. Hon kämpade för hela det samiska folket och ville ha en förändring och komma vidare. Jag känner igen det här. Dels från mina erfarenheter som kvinnlig gruvdebattör och aktivist men också som kvinnlig människorättsförsvarare. Jag vet att många av de kvinnor jag både mött, och följt, från olika delar av världen som kämpar mot exploateringar, utvinningsindustrier och för sina marker, vatten och rättigheter – även de har mött motstånd; hot, smutskastningsförsök, våld, attentat, övergrepp och vissa har tyvärr fått sätta livet till – som kvinnliga människorättsförsvarare. Livet som kvinnlig människorättsförsvarare är inte alltid så lätt. Men det är nödvändigt. Ibland har vi helt enkelt inte något val. Det är så djupt fundamentala värden som står på spel. Ja, hela vår fortsatta existens och våra kommande generationer.

Under jubilumsveckan hade vi sametingsledamöter och parlamentariker ett späckat schema och deltog i flera möten, bl.a. 100-årsmarkering vid Metodistkyrkan, samisk parlamentarikerkonferens med Sametingen i Norge, Sverige, Finland samt representanter från Ryssland, Samerådets temadag, partiöverläggningar och seminarium med Eivind Torp om hans förslag till en samebalk och Framtida samepolitik. Veckan avslutades med mandatperiodens sista ordinarie plenum för Sametinget under fredag-lördag. Sametingets ungdomsråd anordnade även en stor och uppskattad ungdomskonferens med ungdomar från hela Sápmi. Som ledamot var det svårt att hinna vara med överallt där man hade velat. De politiska mötena fick ligga i fokus. Som tur var hanns även några konstnärliga arrangemang med.

Under onsdagen höll jag ett uppskattat föredrag i Metodistkyrkan under rubriken "Urfolkskvinnors kamp mot exploatering och kolonisation – för marker, vatten, kultur och mänskliga rättigheter" där jag just talade kring det jag skrev om ovan. Om hur kampen mot exploatering och kolonisation fortgår och alla de kvinnor jag mött under de senaste årens gruvkamp.

Under tisdagens parlamentarikerkonferens med Sametingen i Norge, Sverige, Finland samt representanter från Ryssland antogs ett uttalande på temat "Sanning och försoning". Det här är en viktig fråga som vi välkomnar. Vi framförde även krav på att skärpa texten till att omfatta upprättelse, samt att en eventuell försoning måste föregås av sanningskommissionsprocess. Dessa förslag arbetades in i texten.
Här kan man läsa hela uttalandet om sanning och försoning.

Parlamentarikerkonferensen beslutade även att Elsa Laulas födelsedag den 29 november ska bli samisk flaggdag!

Det som avslutade jubileumsveckan för oss sametingsledamöter var Sametingets sista ordinarie plenum för denna mandatperiod. Vi hade flera viktiga punkter att diskutera men tyvärr blev det en besvikelse. Oppositionen begärde ändrad turordning vilket medförde att alla viktiga beslutspunkter hamnade långt ned på dagordningen. Därefter ägnades alltför stor tid, dvs nästan all av denna viktiga tid, till att diskutera redovisningen av de punkter som enbart ska läggas till handlingarna. Det var tydligt att oppositionspartierna inte ville diskutera politik och visa vart de står i viktiga frågor som Framtida samepolitik, Sametingets parlamentsbyggnad m.m. Även Nordisk samekonvention fanns med på dagordningen, men inte för att fatta något beslut kring, utan för att vi skulle få tillfälle att informeras och diskutera kring. Nu blev det inte så.

När budget skulle diskuteras lade Helena Dådring och jag fram tilläggsförslag om att i budgetunderlaget för 2018-2020 äska pengar för samisk hälsa/ohälsa respektive idrott, för att prioritera dessa områden. Vad gäller hälsa/ohälsa anser jag att det är oerhört viktigt att Sametinget har egna resurser att arbeta med denna fråga istället för att enbart förlita sig på gemensam finansiering med andra aktörer. Sametinget behöver egna resurser för att sätta sig in i samiska hälsofrågor och kunna bli en stark röst för det samiska folkets hälsosituation, där vi vet att många samer idag mår dåligt. I rapporten "Kunskapssammanställning om samer psykosociala ohälsa" framkommer tydligt detta behov. Dessa tilläggsförslag antogs dock ej.

Jag vill rikta ett stort tack till alla arrangörer, parlamentariker, organisationer, konstnärer, artister, aktivister och förebilder m.fl. som gjorde den här jubileumsveckan på sydsamiska marker i Tråante så minnesvärd. Det värmde lite extra att få höra en hel del samiska pratas i olika sammanhang. Framför allt vill jag tacka alla de kämpar som gått före oss! Och som kämpade trots motstånd. Jag vill särskilt tacka alla de kvinnliga människorättskämpar som kämpat och som fortfarande kämpar än idag - i stort och smått på alla plan. Till de som också kämpar i det tysta.

För oss som parti arbetar vi nu vidare här under vårvintern inför det kommande Sametingsvalet. Tveka inte att kontakta oss om det är något.

Marie Persson Njajta
Sametingsledamot och vice ordförande i
Landspartiet Svenska Samer
E-post: kvannegrafiska@gmail.com
Tel: 073-806 98 48


Arbetet med sanningskommission

Uppföljning av rundabordssamtal om sanningskommissioner 18 jan 2017

Arbetet med sanningskommission fortgår och den 18 januari hölls ett uppföljningsmöte i Kiruna efter rundabordssamtalet. Deltagarna var de samepolitiska partierna, de samiska riksorganisationerna och DO. Vi väntar fortfarande på den skriftliga rapporten från rundabordssamtalet och kommer att sprida den ut i det samiska samhället så fort den kommer. Inslag på Sameradion från uppföljningsmötet.


Rundabordssamtal om sanningskommissioner

Rundabordssamtal om sanningskommissioner 25-27 okt

25-27 oktober pågår rundabordssamtal om sanningskommissioner med internationella experter. På torsdagen den 27 oktober är det öppet seminarium på Nolia i Ubmeje/Umeå. Dagarna innan det öppna samtalet kommer olika samiska representanter (från Sametingets politiska partier samt olika samiska riksorganisationer) att samtala med de inbjudna experterna under två dagar för att kunna ta del av erfarenhet som gjorts av olika kommissioner som ägt rum världen över. Det är för att öka vår kunskap och för att kunna ställa frågor i lugn och ro. De teman vi kommer samtala kring är sanningskommissioners etablering och mandat, arbetsmetoder samt resultat.

Genom det folkvalda parlamentet Sametinget har det samiska folket uttryckt en önskan om en samisk sanningskommission, och Sametinget har enhälligt antagit en motion angående sanningskommission. Vi är nu tidigt i arbetet för en sanningskommission och fokuserar just nu på att samla på oss erfarenheter från andra sanningskommissioner. Det går inte att enbart kopiera en annan sanningskommissionsprocess rakt av utan det finns olika sätt att göra detta på och som lett till olika resultat. Kommissionen måste anpassas efter det samiska folkets behov och vår historia.

DO:s roll i detta arbete är enbart att de stöttar det beslut som vi antagit genom Sametinget och hjälper oss att öka vår kunskap genom att samla internationella erfarenheter. Enligt överenskommelsen mellan Sametinget och DO ska myndigheterna gemensamt verka för inrättandet av en oberoende sanningskommission om historiska skeenden och övergrepp på samer i Sverige. Som ett led i detta anordnas ett rundabordssamtal och ett seminarium i Umeå 25-27 oktober 2016. Buerie båeteme!

På Sametingets hemsida finns nu föredragen från det öppna seminariet om sanningskommissioner i Umeå den 27 oktober 2016, här kan du se dem.

På Sametingets hemsida kan man läsa mer, klicka här.

Här finns kontaktuppgifter till olika samiska representanter.

Kontakt till Landspartiet Svenska Samers representant:
Marie Persson Njajta
Sametingsledamot och vice ordförande i
Landspartiet Svenska Samer
E-post: kvannegrafiska@gmail.com


Rapport från Sametingets plenum 2016-10-07

Våra motioner om Sametingsfilial i Stockholm samt kunskapshöjande utbildning/seminarium om kolonialism antagna av plenum

"Hemkommen från Sametingets plenum i Skellefteå där plenum enhälligt gav stöd för de två motioner som jag lagt med stöd av mina partikamrater Helena Dådring och Erik-Oscar Oscarsson. Det känns hoppfullt.

Vad gäller motionerna handlade den ena motionen om att Sametinget ska arbeta för att det ska finnas en bemannad sametingsfilial i centrala Stockholm med handläggare på plats, samt kontor/möteslokal i centrala Stockholm för politiskt arbete och möten. Motionen går ut på att Sametinget behöver synas och höras närmare där beslut som rör det samiska folket fattas. Jag ser att vi behöver arbeta på alla nivåer, såväl som vi redan gör, men vi måste även flytta fram våra positioner och synliggöra oss närmare där beslut som rör oss fattas. Idag fattas beslut som rör det samiska folket allt längre bort från oss samer. Det sker i Stockholm, det sker i Bryssel. Det är svårt att få riksdagspolitiker och beslutsfattare att besöka Sametingets plenum och oss här i norr. Sametinget har problem att få gehör för våra frågor och okunskapen ute i det svenska samhället och bland svenska politiker och beslutsfattare om samer, samiska frågor och samiska behov är alltjämt stor. Det råder även brist på mötesplatser och mötesplatsformar nära svenska politiker och beslutsfattare.
En etablering i Stockholm:
- skulle underlätta en kunskapshöjning och ett synliggörande i det svenska samhället.
- skulle ge en ökad service ut i det samiska samhället.
- samt underlätta för det politiska arbetet.
För att vi ska kunna förverkliga denna etablering krävs dock ytterligare resurser från regeringen. Viktigt är att resurser inte ska tas från något befintligt samiskt område, då vi i dagsläget har så knappa resurser att arbeta med. Det är inte heller meningen att denna filial ska konkurrera med de filialer som finns i norra Sverige - utan de är naturligtvis oerhört viktiga.

Den andra motionen handlar om att Sametinget ska anordna en kompetenshöjande utbildning/seminarium för Sametinget och sametingsledamöterna om kolonialism och dess effekter samt att Sametinget sätter upp ett långsiktigt mål att utbildning/seminarium om kolonialism och dess effekter ska erbjudas ut i det samiska samhället.
Vi samer har alla erfarenhet av statlig hantering och kolonialistiska handlanden mot oss på olika sätt - som har påverkat oss, men som också påverkar vår vardag. Det samiska folket har genom historien utstått massiva övergrepp, rasbiologi och en utdragen kolonisationspolitik – en politik som pågår än idag.
Det har påverkat oss som folk, men även våra barns, ungas och äldres hälsa. Ohälsan är ofta dold och med ett stort mörkertal. Det är inga lätta problem men här är det oerhört viktigt att vi vågar prata om dem, vågar bryta tystnaden. Kolonisationspolitiken har även lett till konflikter och konsekvenser som det samiska folket lever med än idag. En kompetenshöjning inom det samiska samhället om kolonialism, dess följder och strukturer syftar till att stärka det samiska folket och det folkvalda parlamentet. En ökad kunskap om kolonialismens mekanismer och effekter kan öka vår medvetenhet och bidra till vässade argument, bättre strategier och ökad förståelse för maktstrukturer gentemot storsamhället - för att vi ska kunna rikta vår energi mot staten istället för mot varandra. En ökad medvetenhet underlättar för nödvändiga dekoloniseringsprocesser, även om den processen självklart är väldigt lång. Att samer alltmer högljutt, t.ex. bland unga, börjar kräva gehör för våra rättigheter, kultur, hälsa och värdighet måste ses som ett friskhetstecken. Men det krävs stöd, kunskap och uppmuntran i detta viktiga arbete. Så som jag ser det, är det nu – inför och parallellt med oerhört viktiga sanningskommissionsarbetet – vi skulle behöva den här typen av kunskapshöjande seminarium för hela Sametinget men också ut i det samiska samhället. Det motionen gäller är alltså en utbildning/seminarium om kolonialism, dess effekter och strukturer som ett allra första steg för att öka medvetenheten hos både Sametinget, parlamentet samt ute i det samiska samhället. Som ett steg att börja diskutera frågan här hos oss.

Sedan krävs det naturligtvis ännu mer omfattande insatser och arbete för att börja tala om dekolonisering men det ser jag som ett möjligt nästa steg, och som vi alla förmodligen måste bedriva parallellt med Sametingets arbete. Förhoppningsvis kan även Sametinget arbeta vidare med frågan men först måste vi börja ta in de här begreppen och kunskap om kolonialism till oss alla i Sametinget, och göra det i samverkan med det samiska samhället."

Marie Persson
vice ordf Landspartiet Svenska Samer


Uttalande 2016-09-28

Tack Niejda!

Det kom ett brev från Niejda som vi i Landspartiet Svenska Samer varmt välkomnar.

Jinjh gäjhtoe Niejda! Stort tack för detta oerhört viktiga brev! Det är jättebra att ni lyfter den här frågan. Vi måste alla jobba för att våga prata om nedtystade och tabubelagda frågor, på alla plan. Vi vet många som mår dåligt ute i det samiska samhället och hur farlig omgivande tystnad kan vara. Det finns många som tyvärr har erfarenhet av det ni skriver om, så stort tack.

Vi i Landspartiet Svenska Samer stödjer ert initiativ till 100% och tar ställning för nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Marie Persson, vice ordförande

Läs Niejdas brev här (pdf)


Uttalande 2016-09-19

Landspartiet Svenska Samer fördömer attacken av Maxima Acuña i Peru

Vi har nåtts av beskedet att Perus internationellt kända miljökämpe Máxima Acuña och hennes partner skadats allvarligt på söndagsmorgonen i en attack. Máxima Acuña har tidigare utsatts för hot och attentat samt vittnat om den dagliga rädslan hon och andra tvingas leva under då de kämpar för rätten till mark och vatten. Utländska gruvföretag verksamma i Peru hyr ofta polis som säkerhetsvakter, medan den peruanska regeringen ofta distribuerar polis, militär och underrättelsepersonal på uppdrag av gruvdrift, gas- och oljebolag, för att krossa oliktänkande och lokalt motstånd.

"Landspartiet Svenska Samer fördömer denna allvarliga attack mot Máxima Acuña och hennes familj. Vi uppmanar Sveriges regering att agera och göra allt de kan för att förhindra att situationen förvärras ytterligare. Vi är djupt oroade då vi vet att tidigare i år mördades Berta Cáceres i Honduras som kämpade mot vattenkraftsdämning", säger Marie Persson, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer.

Det är med stor oro vi ser ett eskalerande våld mot de som kämpar för vatten, marker, matförsörjning, hälsa samt kulturlandskap. Ofta är det kvinnor som står i frontlinjen. Både Máxima Acuña och Berta Cáceres har tidigare fått Goldman Sachs miljöpris för sin kamp. Globalt ser vi ökande attentat mot miljöaktivister och urfolk. I juni i år kom Global Witness rapport som bekräftar detta. Förra året dödades i genomsnitt tre miljöaktivister per vecka. Det var det blodigaste året som Global Witness dokumenterat. Miljön har blivit ett nytt slagfält för mänskliga rättigheter. Gruvprojekt toppar listan över konflikter som utmynnar i dödsfall, men även boskapsuppfödning, vattenkraftsdammar, storskaliga jordbruksplantager, oljeindustri och skogsavverkning resulterar i förlorade människoliv. Vi vet att exploateringar, även vindkraftsprojekt, resulterar i skövlade livsmiljöer och kulturlandskap.

Enligt Global Witness rapport finns ett stort mörkertal och urfolk lever allra farligast. Hela 40 procent av dödsfallen 2015 omfattade urfolk. En pådrivande orsak bakom våldet är att regeringar och företag inte erkänner urfolks rättigheter, menar Global Witness. "Urfolk hamnar i konflikt med företag, ofta uppbackade av staten, som vill exploatera deras förfäders mark utan deras medgivande" står det i rapporten.

Landspartiet Svenska Samer vill uttrycka vår djupaste solidaritet med alla urfolk som kämpar världen över för att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda - de som kämpar för sina livsmiljöer och rätten till sin identitet, hälsa, sina marker, mat- och vattenförsörjning, sina barns framtid och mot exploateringar och kolonialism.

Landspartiet Svenska Samer sänder även vårt stöd till våra systrar och bröder som kämpar i North Dakota mot byggandet av Dakota Access pipeline (DAPL). Där oroas vi såväl av projektets konsekvenser för det urfolk som drabbas, samt för att våld sätts in mot fredliga manifestationer som leds av kvinnliga människorättsförsvarare som har sina barn med sig. Vi uppmanar att pågående projekt stoppas och att urfolks talan hörsammas.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Marie Persson, vice ordförande

Landspartiet Svenska Samer har i samband med uttalandet kontaktat Sveriges regering och utrikesdepartement, utrikesministern, statsministern och vice statsministern m.fl. för att uppmärksamma fallet och uppmana till dem att agera. Vi uppmanar fler att agera.

Läs pressmeddelandet (pdf)


Plenumsuttalande 2016-06-02

Sametinget fördömer den accelerande exploateringen av Sápmi

Ett enigt plenum samlat i Östersund antog den 2 juni 2016 ett uttalande där man fördömer den accelererande exploateringen av land och vatten och naturresurser inom Sápmi.

Norska Statkraft tillsammans med svenska SCA har genom det gemensamma bolaget Statkraft SCA vind AB byggt totalt 186 vindkraftverk i 4 vindkraftsparker i Björkhöjden, Ögonfägnaden, Mörttjärnberg och Stamåsen inom Jingevarie samebys vinterbetesmarker i Jämtland. Det är en av Skandinaviens största sammanhängande vindkraftparker motsvarande 83,5 km2.

De aktuella storskaliga vindkraftsparkerna med tillhörande infrastrukturutbyggnad kommer att få förödande konsekvenser för Jingevarie samebys möjligheter till att upprätthålla och bibehålla en hållbar renskötsel. Även det rörliga friluftslivet, bl a jakt och fiske, kommer att påverkas av vindkraftsparkerna. Sametinget anser att den aktuella vindkraftsexploateringen strider mot FNs konvention om mänskliga rättigheter och urfolkens rätt att bestämma över sina näringar, kultur, sitt land och sin livsmiljö.

Sametinget kräver därför

- Att alla nationella och internationella exploatörer av land, vatten och naturresurser ska respektera samernas rätt till land och vatten inom hela Sápmi.
- Att i all nationell lagstiftning gällande såväl vindkraftsexploateringar som andra exploateringar ska det samiska folkets behov av funktionella land och vatten väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen.
- Att behovet av funktionella arealer av land och vatten inom Sápmi för bl a rennäring, jakt, fiske, duodji, turism mm aldrig får hotas av ekonomiskt kortsiktiga exploateringar. Den grundlagsskyddade renskötselrätten ska respekteras.
- Att fördjupade konsekvensanalyser ska genomföras vid alla exploateringar av land och vatten och naturresurser inom Sápmi varvid landskapets betydelse, kulturarv, traditionell kunskap, hälsa och miljö särskilt ska redovisas.
- Att Sametinget får inflytande över nyttjandet av land och vatten i Sápmi

Den accelerande exploateringen av land och vatten och naturresurserna inom Sápmi är idag ett mycket allvarligt hot mot det samiska folkets framtida levnadsvillkor.

Sametinget kräver

att Sverige på allvar lever upp till internationell urfolksrätt - särskilt principen om free, prior and informed consent (fritt informerat förhandssamtycke) som ska implementeras i alla frågor som rör samerna som urfolk.


Till våra medlemmar

Inbjudan till Årsmöte 21 maj 2016

Landspartiet Svenska Samer bjuder in till årsmöte 2016
Lördag den 21 Maj kl 10.00 på Hotell Toppen i Storuman.
Ärendelista och sedvanliga årsmöteshandlingar presenteras på årsmötet. Landspartiet Svenska Samer bjuder på kaffe och lunch.

Tips! Samma helg, 20-22 maj har Storumans folkhögskola en samisk helg med aktiviteter, berättande, film, slöjd, konsert, traditionell kunskap m.m. Berättarkväll fredag. Konsert lördag. Föreläsning söndag m.m.

Medlemsavgift för 2016: 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885. Glöm inte skriva namn och adress.

Varmt välkomna! Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!

Lars-Jonas Johansson, ordförande
Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer

Läs vårt medlemsbrev
Läs inbjudan till årsmötet


Pressmeddelande 2016-03-01

Sametingets styrelse har antagit Girjas-uttalande

Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten/JK. Tingsrätten fastställer i domen att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område inom Gällivare kommun. Tingsrätten konstaterar att samer i vart fall de senaste tusen åren uppehållit sig inom det i målet aktuella området och därvid använt sig av områdets resurser till att bedriva jakt och fiske för sitt uppehälle. Uppkomsten av statens s k äganderätt till området genom den s k avvittringen 1887 har inte inskränkt samebyns nyttjanderätter.

Sametinget välkomnar att tingsrätten på ett förtjänstfullt sätt bedömt samiska rättigheter, grundade på urminnes hävd och sedvanerätt, företräde till nuvarande svensk lagstiftning. I enlighet med tingsrättens dom - och som Sametinget många gånger framfört - har svensk lagstiftning inte i tillräcklig grad beaktat de rättigheter som funnits för samer inom olika områden. Sametinget delar tingsrättens bedömning att det finns samiska rättigheter utöver de som har formulerats i renbeteslagarna och rennäringslagen. Vidare delar Sametinget tingsrättens bedömning att den lagstiftning som fortfarande är i bruk bygger på överväganden som är föråldrade och djupt kränkande för samer idag.

Sametinget – som samlades till plenum i Gällivare förra veckan – ser det positiva i att samebyn genom rättsprocessen vid tingsrätten i Gällivare, juridiskt kunnat klarlägga omfattningen av den samiska rätten till jakt och fiske inom det område som nu berörs.

Domen belyser än en gång vikten av en grundlig genomgång av de samiska rättigheterna grundad på folkrätten över hela landet, på vilket sätt de underminerats av en svensk lagstiftning baserat på rastänkande och kolonialism och hur svensk lagstiftning kan anpassas för att omfatta alla samiska rättigheter. Samebyar och samer utanför samebyarna ska inte behöva gå domstolsvägen i varje område för att få tillgång till sina rättigheter.

Sametinget upprepar därmed sin begäran om en Sanningskommission, antagande av ILO 169, Nordisk samekonvention samt att Sverige ska implementera urfolksdeklarationen i svensk lagstiftning.

Sametingets styrelse, 2016-03-01

Håkan Jonsson (JoF)
Josefina Skerk (JoF)
Christina Åhrén (MG)
Lars-Jonas Johansson (LPSS)

Läs pressmeddelandet


Pressmeddelande 2016-02-26

Jämställdhetsprogrammet antaget

Vid den sista plenumsdagen i Gällivare avhandlades förslag till reviderat Jämställdhetsprogram. En arbetsgrupp bestående av Marie Persson (Landspartiet Svenska Samer), Per Olof Nutti (Samelandspartiet) och Birgitta Pounu (JoF) sammankallande, har gått igenom och reviderat Sametingets jämställdhetsprogram från 2004.

”Jämställdhetsfrågan är oerhört viktig och här måste vi alla ta ansvar för att arbeta framåt. I arbetsgruppen har vi försökt arbeta inkluderande och varit öppna och lyhörda för konstruktiva förslag. Det är ett seriöst, starkt och uppsamlande program vi lagt fram som visar att flera åtgärder behöver göras inom flera olika områden. Programmet ska utgöra grunden för ett fortsatt jämställdhetsarbete. Det gläder mig att vi antagit jämställdhetsprogrammet så att det viktiga arbetet kan fortgå”, säger Marie Persson, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer.

”För mig har det även varit viktigt att lyfta in mer av psykisk hälsa i programmet och arbeta ur en helhetssyn. Det är oerhört viktigt att våga ta tag i den här frågan och vägra upprätthålla någon fasad kring de problem som finns. Tanken är att öppna upp vägar med det här jämställdhetsprogrammet. Det ska även vara ett levande program som kontinuerligt revideras. Jämställdhet är ett verktyg för dekolonisering”, fortsätter Marie Persson.


Rapportering 2016-02-26

Sametingets plenum i Gällivare

Vid plenum i Gällivare lade vi i Landspartiet Svenska Samer fram två förslag till extra ärenden. Det ena gällde uttalande av Sametingets plenum angående Girjas-domen (läs vårt förslag här) som vi hoppades att alla partier skulle kunna ställa sig bakom då vi hade processat det för att få en bred uppslutning bland partierna.

Det andra extraärendet gällde uttalande av Sametingets plenum angående Näringsministerns uttalande om samer, (läs vårt förslag här). Vi ville att Sametingets plenum skulle sända en stark signal mot Sveriges regering och kräva ett klargörande från statsministern med anledning av näringsministerns uttalande om samer i Ungdomsriksdagen. Detta i enlighet med den skrivelse till Sveriges regering och statsminister som Landspartiet Svenska Samer tidigare har gjort. Det skulle väga tungt av Sametingets plenum att föra fram hela det samiska folkets röst i den frågan och kräva ett svar.

Oppositionen ville dock inte ta upp dessa extraärenden, vilket gjorde att de föll. Detta trots att vi hade delgett alla partiblock dessa förslag dagen innan plenum och majoriteten var för. Sametingets styrelse arbetade dock vidare för att anta ett Girjas-uttalande.

Gällande budget la Helena Dådring in ett ändringsförslag för den folkvalda verksamheten med 10 090 tkr och Sametingets förvaltning med 27 475 tkr som antogs.

Då budgetdebatten tog en hel dag i anspråk hanns tyvärr inte alla ärenden med, vilket vi i Landspartiet Svenska Samer djupt beklagar. Det fanns flera viktiga program vi hade behövt få diskutera. Detta gjorde att både språkpolitiskt- och kulturpolitiskt handlingsprogram återremitterades, samt punkten med parlamentsbyggnaden bordlades. Även motionerna bordlades.

Glädjande nog antogs Sametingets reviderade jämställdhetsprogram där Landspartiet Svenska Samer deltagit genom sametingsledamot Marie Persson. Se separat pressmeddelande.


Pressmeddelande 2016-02-13

Lpss fördömer Näringsministerns uttalande om samer och kräver svar av statsminister Stefan Löfvén

I Ungdomsriksdagen i Sveriges riksdag i veckan fick Näringsminister Mikael Damberg en fråga om gruvbolags exploateringar av renbetesland och om han tänker stoppa gruvdriften som förstör renbetesland och hotar den samiska kulturen. I sitt svar redogör därefter Näringsministern för sin syn på samer. Han säger att ”Samer är en urbefolkning i Sverige som vi betraktar som ett riksintresse”, och fortsätter med ”på samma sätt har vi andra riksintressen i Sverige, t.ex. har vi gruvnäring i Sverige” .. ”och då gäller det att fundera på – hur väger man olika intressen mot varandra?”.
Vidare får han frågan om varför Sverige inte har ratificerat ILO169 och där menar han att frågan inte är tillräckligt utredd än – efter ca 25 års tid.

Landspartiet Svenska Samer fördömer Näringsministerns uttalande om samer och kräver ett klargörande.

”Att likställa det samiska folket med ett s.k. riksintresse som kan jämföras med gruvnäring är en grov kränkning av hela det samiska folkets mänskliga rättigheter och vår kultur. Det kränker även våra samiska barns rättigheter”, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare Lpss. ”Vi är ett folk, människor av kött och blod, inget ’intresse’”.

Landspartiet Svenska Samer anser att Näringsministerns uttalande säger det mesta om okunskapen om och synen på det samiska folket och Sveriges oförmåga att respektera urfolksrättigheter och barns rättigheter. Det visar även på anledningar till svårigheterna med att modernisera statlig samepolitik och gå i riktningen att följa den utveckling som skett internationellt vad gäller urfolksrättigheter och att arbeta vidare för att säkerställa det samiska folkets rättigheter. Något som Sverige fått upprepad kritik för vid FN-granskningar.

Landspartiet Svenska Samer anser det djupt oroande att Näringsministern ger uttryck för ett diskriminerande och förminskande synsätt och antyder att samer och samisk kultur kan värderas i strikt ekonomiska termer.

Uttalandet är extra allvarligt då Näringsministern är den person som innehar sista ordet vid riksintressekonflikter vid beviljandet av bearbetningskoncessioner vid gruvexploateringar. Detta handlar om beviljande av mycket tunga tillstånd som gäller under lång tid – i 25 års tid och med möjlighet till förlängning. Det finns flera fall i Sápmi där avgörandet legat på olika Näringsministrars bord, inklusive Dambergs. Samer försöker desperat få gehör för de konsekvenser som gruvetableringar medför, respekt för sina rättigheter, hela sin kultur och alla de samer som berörs av olika projekt. Men nuvarande mineralpolitik och praxis har ett förminskande och snävt synsätt där många samer dessutom nekas talerätt.

Landspartiet Svenska Samer undrar om Näringsminister Mikael Damberg redogör för Sveriges regerings syn på det samiska folket när han säger att ”vi betraktar samer som ett riksintresse”, och kräver ett svar av statsminister Stefan Löfvén.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-10-16

Lpss fördömer renstöld och renplågeri

I veckan visades ett reportage i Kalla Fakta om renstöld och renplågeri. Reportaget visar på en samisk verklighet och hur det kan vara att leva i Sápmi idag. Landspartiet Svenska Samer tar avstånd från dessa handlingar och alla former av diskriminering, våld och rasism, och ställer höga krav på polisen att utreda brott.
- Vi ser med oro på dessa handlingar. Sametingets styrelse har bokat in en träff med områdeschefen i Norrland, för att se över ett framtida samarbete med polismyndigheten för att hitta gemensamma strategier, i frågor som kan tänkas beröra samer. Där kommer vi även att ta upp det här. Det mötet beräknas till efter årsskiftet i samband med Sametingets styrelsemöte, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer samt ledamot i Sametingets styrelse.

Landspartiet Svenska Samer

Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer, ledamot i Sametingets styrelse samt ledamot i Sametingets rennäringsnämnd
Tel. 070-252 17 66

Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-10-01

Landspartiet Svenska Samer kvar i Sametingets styrelse

Tre partier valde att lämna Sametingets styrelse, när bara någon timme av plenumet i Liksjoe/Lycksele kvarstod. Utan förvarning valde Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega att lämna styrelsen med omedelbar verkan. Kvar är tre partier, ansvariga för att leda Sametingets politiska verksamhet och ansvariga att sköta en hårt belastad budget.
- Vi står kvar för att skapa trygghet, arbetsro och förtroende för Sametinget i allmänhetens ögon. Landspartiet Svenska Samer gick till val med löftet att ta ansvar för den samiska politiken och för Sametinget, det tänker vi hålla, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer och styrelseledamot.
Idag består styrelsen av tre partier som tillsammans kommer fortsätta att leda sametingets politiska verksamhet i en 4 mannastyrelse. Jakt- och fiskesamerna, Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe och Landspartiet Svenska Samer.
- Det är tyvärr tydligt att de som lämnat styrelsen aldrig varit ärliga i sitt uppsåt att vilja ta ansvar, särskilt nu när budgeten är ansträngd och vi står inför hårda arbetsvillkor och många uppdrag där vi är på väg att skapa nya möjligheter för en ny samisk politik. Det är nu också tydligt att de inte vill föra den samiska kampen för rättigheter för hela det samiska folket vidare, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer.

Landspartiet Svenska Samer

Lars-Jonas Johansson,
partiledare, tel. 070-252 17 66

Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-05-08

Gaaltije måste räddas

Det är med oro vi följer de svårigheter som Stiftelsen och kulturcentret Gaaltije står inför. Vi vet att behovet av Gaaltije är stort. Det fyller en oerhört viktig funktion då det är placerat på sydsamiskt område där kultur och språk fortsätter vara hotade och behovet av mötesplatser är stort. Vi ser även ett ökat behov av den här typen av verksamhet i hela Sápmi för att stötta, stärka och sprida kunskap om den samiska kulturen, språken och det samiska folket.
- Gaaltije måste räddas. Behovet av samiska mötesplatser går inte att betona tillräckligt, där vi idag ser att okunskapen och oförståelsen från beslutsfattare och det svenska samhället kring samer är stor. Läget förvärras också av alla de exploateringar som pågår runt om i Sápmi som hotar samisk kultur, språk, hälsa och liv, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.
Tanken måste vara att samiska kulturcentrum ska stötta, komplettera och samarbeta både med varandra och med andra aktörer för att stärka det samiska samhället. Och framför allt vara en resurs för alla samer. Landspartiet Svenska Samer uppmuntrar och stödjer därför även fler samiska kulturcentrum, bl.a. det som planerats och efterfrågats i många år i Tärnafjällen.
- Vi måste hjälpas åt att lyfta den här frågan och stötta dessa oerhört viktiga verksamheter, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.

För Landspartiet Svenska Samer
Lars-Jonas Johansson, partiledare och sametingsledamot
Marie Persson, sametingsledamot
Tua Rydberg, sametingsledamot
Läs pressmeddelandet (pdf)


Debattartikel SVT Opinion 2015-01-22

Tillsätt en samisk sanningskommission

Det är hög tid för Sverige att göra upp med sin historia, förbättra det samiska folkets situation och respektera urfolksrättigheter”, skriver sametingsledamoten Marie Persson, Landspartiet Svenska Samer.

Ikväll sänder SVT Maja Hagermans dokumentär om rasbiologen Herman Lundborg. En film som belyser en del av det samiska folkets historia samt den tid då inriktningen för svensk samepolitik och -lagstiftning fastslogs.

Den 26 januari granskar FN-rådet statens efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Nyligen kom Europarådets kritik om utbildning och språk. Sverige har fått återkommande kritik vad gäller samers situation. En situation som kraftigt försämrats de senaste åren på grund av Sveriges mineralpolitik samt hårdare tryck av olika slag på samiska marker.

2014 antog Sametingets parlament motionen om en samisk sanningskommission. Beslutet kan inte vara mer angeläget när vi står inför en verklighet där okunskapen och ointresset för samiska förhållanden, kultur och samhälle är stor samtidigt som främlingsfientligheten ökar. Tillsättandet av en sanningskommission vore ett avgörande steg i en försoningsprocess mellan staten och det samiska folket.

Det samiska folket har genom historien utstått massiva övergrepp, rasbiologi och en utdragen kolonisationspolitik. Detta har påverkat oss som folk, men även våra barns, ungas och äldres hälsa. Det är trauman som förs vidare från generation till generation och yttrar sig i psykisk ohälsa; självskadebeteenden, olika missbruk, geografisk flykt med mera. Ohälsan är ofta dold där mörkertalet är stort. Läget försämras då vårdinrättningar med samisk kompetens saknas i Sverige.

Bristande skolkunskap om samer, ensidig mediabild samt reproducering av exotifierande bilder av samer gör inte saken bättre. Okunskapen förblir stor hos politiker, lagstiftare, myndigheter med flera.

Vi samer har ett ansvar att bryta oss loss från koloniala strukturer och kräva vår värdighet åter – vår värdighet som ett folk. Rätten till vår kultur, hälsa, identitet och självbestämmande, oavsett om vi bedriver renskötsel eller ej. Att samer alltmer högljutt börjar kräva gehör för sina rättigheter och kultur måste ses som ett friskhetstecken.

Det är hög tid för Sverige att göra upp med sin historia, förbättra det samiska folkets situation och respektera urfolksrättigheter, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Idag står de allra flesta samer helt rättslösa vad gäller mark och vatten på grund av statens kolonisationspolitik. Detta är varken acceptabelt eller värdigt och påverkar familjer och samhällen. På en del ställen i Sápmi ligger ingreppen nära tillbaka i tiden och finns dokumenterade. Faktum är att övergreppen pågår än och skapar stort lidande.

Staten har genom kategorisering av samer skapat fruktansvärda förhållanden för samer att leva och verka inom. I vissa områden i Sápmi är problemen enorma. Barn växer upp i ett arv av rättsövergrepp, trauman, osynliggörande och hög risk för psykisk ohälsa. Staten måste ta tag i de missförhållanden samer lever med och börja behandla samer som ett folk, utan kategorier.

En samisk sanningskommission får inte förväxlas med en vitbok. En kommission är mera omfattande och ska innehålla långtgående åtgärder för upprättelse, ställa staten till svars och ge kompensation. Kommissionsarbetet ska göras med samers eget inflytande även om staten initierar arbetet och tillsätter resurser.

Ledstjärnan måste vara att synliggöra historien och de övergrepp som folket utsatts för. Sanningskommissionen ska omfatta hela det samiska folket. Tillsättandet av en kommission får inte innebära att andra processer för att respektera samers rättigheter stannar av utan måste fortgå parallellt.

Kommer 2015 bli året då vi samer ska få se framsteg inom samepolitiken? Jag hoppas och många med mig. Tillsätt en samisk sanningskommission.

Marie Persson
Sametingsledamot Landspartiet Svenska Samer

Debattartikel på SVT Opinion 22 jan 2015

Inslag och intervju på Sameradion 22 jan 2015


Pressmeddelande 2014-10-01

Samisk hälsa måste prioriteras

Under Sametingets plenumsdagar i Luleå har seminarium om samisk hälsa hållits. Landspartiet Svenska Samer vet att behovet av att lyfta denna angelägna fråga är stort.

- Det är dags att samernas hälsoläge tas på allvar. Det handlar om mänskliga rättigheter, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare i Landspartiet Svenska Samer.

När man ser till våra barns, unga och äldres hälsa vet vi att det är många som mår väldigt dåligt ute i våra samhällen. Vi vet om det höga självmordsantalet men även självskadebeteende, missbruk, fysisk-, psykisk ohälsa, våld och skam. Även geografisk flykt. Trauman förs idag vidare från generation till generation.

I forskning på samisk hälsa-ohälsa har man till stora delar fokuserat på renskötande mäns situation, vilket naturligtvis är oerhört viktigt. Vi vet dock att det finns ett stort mörkertal vad gäller samisk ohälsa då de flesta samer inte syns i den forskning som idag bedrivits eller i statistiken.

- Detta måste bli ett prioriterat forskningsområde, där det krävs kvalitativ forskning, för att skapa kunskap och förståelse för det samiska folket. Och visa på en helhetssyn av följderna av den kolonisationspolitik som varit och fortfarande pågår. Det handlar om våra barns hälsa och framtid, säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Landspartiet Svenska Samer.

Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2014-05-20

Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy

"Idag antogs enhälligt Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi. Landspartiet Svenska Samer gläds över det viktiga beslutet att Sametinget äntligen har antagit en gruv- och mineralpolicy som tar hänsyn till alla samers rätt till självbestämmande och vetorätt över sina traditionellt brukade marker.
Den antagna policyn är en konkretisering och ett förtydligande från det förslag som behandlades under plenum i Umeå i februari 2014 och innehåller även Gállokuttalandet och Umeå-deklarationen.

Sametingets gruvpolicy är ett starkt dokument och är tänkt att vara ett viktigt verktyg och stöd för alla samer och det fortsatta arbetet i exploateringsfrågan. Det är även ett viktigt inspel till regering, riksdag, myndigheter och andra instanser."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)

Länk till Sametinget där gruv- och mineralpolicy går att ladda ner


Pressmeddelande 2014-02-20

Umeå-deklarationen

"Den fjärde samiska parlamentarikerkonferensen 20 februari 2014 i Umeå/Ubmeje, för samiska ledamöter från sametingen i Norge, Finland och Sverige där även ryska samers företrädare deltar, har beslutat sig att göra två gemensamma uttalanden. Ett uttalande om samisk rätt och naturresurser i Norge, Sverige, Finland och Ryssland och ett om nordisk samekonvention."
Läs hela Umeå-deklarationen (pdf)

Uttalande om Nordisk samekonvention (pdf)


Pressmeddelande 2014-02-19

Vi kan inte vänta längre

"Landspartiet Svenska Samer beklagar att Sametingets plenum inte lyckats anta en gruvpolicy.
- Det är viktigt att Sametinget antar en strategi. En strategi som anger en riktning och kan fungera som stöd för det fortsatta arbetet för att få till en förändring av rådande situation som hotar hela det samiska folkets fortsatta existens.” säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Landspartiet Svenska Samer."
Här kan du lyssna till Sameradions intervju med
Marie Persson (Landspartiet Svenska Samer)
och Mats Berg (Samelandspartiet) i den här frågan
.

Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2013-09-04

Välkomnande av FN-kritik ang Sveriges mineralpolitik mot det samiska folket

"Vi välkomnar starkt den FN-rapport där FN:s rasdiskrimineringskommitté nu riktar skarp kritik mot Sveriges mineralpolitik och svenska statens behandling av det samiska folket. Vi kräver att Sverige omedelbart stoppar all pågående prospektering i Sápmi till dess att urfolksrättigheter respekteras."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Uttalande från Sametinget 2013-08-28

Sametinget kan inte acceptera exploateringen av Sápmi

Tisdagen den 27 augusti antog Sametingets plenum ett uttalande ang gruvexploateringen i Sápmi. Uttalandet antogs av ett enigt plenum. Uttalandet offentliggjordes den 28 augusti ute i Gállok.

Med anledning av de pågående gruvexploateringarna i hela Sápmi, däribland den påbörjade provbrytningen i Gállok/Kallak i Jokkmokk samt gruvplanerna i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby, som utgör uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna och samernas rätt som urfolk att bestämma över sin kultur, sitt land och sin livsmiljö, kräver Sametinget:

Att svenska staten stoppar all pågående prospektering, samtliga nya undersökningstillstånd, arbetsplaner och koncessionsansökningar, i avvaktan på att Sverige lever upp till internationell urfolksrätt, särskilt principerna om Free Prior and Informed Consent/Fritt Informerat Förhandssamtycke som måste implementeras i alla frågor som berör urfolket samerna.
Att Sametinget ges rätten till avgörande inflytande över samiska marker.
Att lagstiftningen ändras så att det samiska folkets behov av funktionella land och vatten ska väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen.
Att riksintressena omvärderas, så att långsiktiga intressen värderas högre än kortsiktigt vinsttänkande.
Att en hållbar livsmiljö genomgående prioriteras, med fokus på nutida och framtida generationers möjligheter till sin egen kultur, fysisk och psykisk hälsa samt att utöva och utveckla långsiktigt hållbara samiska näringar.
Att de samiska näringarnas behov, såsom rennäring, jakt, fiske, duodji, turism m.m, av funktionella arealer aldrig får hotas av kortsiktiga exploateringar. Den grundlagsskyddade renskötselrätten måste respekteras.
Att de kulturella och psykosociala konsekvenserna måste beaktas i all samhällsplanering i Sápmi.

Samer är enligt Sveriges grundlag ett folk med internationellt erkända urfolksrättigheter. I FN arbetar alla länder för att ge urfolken tillbaka de rättmätiga rättigheterna till sitt land och sin kultur. Redan i FN:s konvention och mänskliga fri- och rättigheter 1966, ges alla folk i världen rätt till självstyre. Detta har förtydligats alltmer i det internationella arbetet med folkrätten. Konventioner har tillkommit för att stärka rättigheterna till barn, kvinnor, arbetare med flera utsatta grupper i samhället. Urfolkens rättigheter till sitt land, sin kultur och utveckling har tydliggjorts i den s.k. Urfolksdeklarationen 2007 och i ILO-konventionen 169, konventionen om Biologiskt mångfald samt ett flertal andra konventioner, deklarationer och resolutioner i FN.

Vi anser det förkastligt att statens mineralstrategi och översyn av minerallagen går tvärtemot regeringens uttalade strategi för de traditionella näringarna i Arktis. Den mineralpolitik som Sverige i dagsläget driver bygger på en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sápmi.

En fortsatt exploatering av Sápmi är något som Sametinget inte kan acceptera. Sametinget kommer att fortsätta verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och alla samers fortsatta möjligheter att leva och verka i Sápmi.
Länk till Sametingets uttalandePressmeddelande 2013-08-22

Fördömande av Regeringsbeslut ang riksintresseavvägning rennäring mot mineralutvinning

"Idag fattade Sveriges regering genom Näringsdepartementet ett beslut som är av principiell betydelse för hela det samiska folket. Detta då Näringsdepartementet anser att riksintresset mineralutvinning ska väga tyngre än riksintresset rennäring och hela det samiska folkets rätt till sin kultur."
Läs hela uttalandet (pdf)


"Today the Swedish government took a decision which has fundamental significance for all the Sami people in Sweden. In the opinion of the Ministry of Enterprise, Energy and Communications the national interest of mineral extraction is more important than the national interest of reindeer husbandry and other indigenous rights - the right of the Sami people to keep its culture. This decision was made in connection with the planned large-scale mining at Sami grounds which are used all the year round, at Rönnbäck near Tärnaby in Sápmi, Northern Sweden. The project is carried out by a company risking bankruptcy and which is under investigation for economic crime as well as has halted trading on the Stock Exchange. The government's decision is of great importance since it is the first time the Swedish government has to decide between these two national interests and there are several mining projects planned in swedish Sápmi."
Press release IN ENGLISH (pdf)


Pressmeddelande 2013-08-20

Lpss gör uttalande med anledning av de gruv- och prospekteringsprojekt som inkräktar på flera områden i Sápmi

"Det finns flera aktuella pågående exploateringar där nuvarande minerallagstiftning och prospekteringssystem drabbar våra lokalsamhällen hårt genom stora ingrepp men även genom konflikter, maktlöshet och folkrättsliga övertramp - t.ex. nu i Gállok/Kallak (Jokkmokk) Lule älv, Rönnbäck (Hemavan Tärnaby) Ume älv och områden kring Rakkuri (Kiruna) Kalix- och Kaitums älvdalar, därför måste Sveriges regering och riksdag ta ansvar för nuvarande situation snarast." Läs hela uttalandet (pdf)

Lpss partiprogram 2013

Välkommen till Landspartiet Svenska Samer!

© Landspartiet Svenska Samer 2009-2017


Vill du bli medlem? Sätt in medlemsavgift á 50 kr på bankgiro 707-3885. Glöm inte att skriva ditt namn och adress.

Kontakta partiledare Lars-Jonas Johansson:
E-post: lars.jonas.johansson[a]gmail.com
Mobil: 070-252 17 66

Design: kvanne grafiska

Valprogram 2017 »

Ord från partiledaren »

Våra kandidater »

Vallistor 2017 »

Sametinget »

Sametingets diarielista »
"När vi står en och en kan vi föga eller intet uträtta. Gemensamt har vi dock ett intresse, och detta intresse måste förenas och bli en makt."

- Elsa Laula, 1904 -
Orden lika aktuella nu som då