Landspartiet Svenska Samer
In English
Åarjelsaemien

Buerie båeteme! Landspartiet Svenska Samer

Varmt välkommen till Landspartiet Svenska Samer

Efter röstsammanräkningen i sametingsvalet 2017 fick vi i Landspartiet Svenska Samer fortsatt 3 mandat. 2019 lämnade 1 ordinarie ledamot partiet och blev politisk vilde. I praktiken besitter Landspartiet därför 2 mandat. Vi vill tacka alla våra väljare för förtroendet. Här ligger slutresultat från 2017.

Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi arbetar inkluderande och verkar för hela det samiska folket. Landspartiet Svenska Samer vill få samer att känna stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats.   

Buerie båeteme – Buerestbåhtieme – Burist båhtem – Buorisboahtem – Bures boahtin!  Välkommen!


Landspartiet Svenska Samers partiledare:

Marie Persson Njajta och Naadja Östergren

Landspartiet Svenska Samers ordinarie sametingsledamöter:

Marie Persson Njajta
Torkel Stångberg

Ersättare:
Carola Fjällström
Naadja Östergren

-----------------

Ansvarsområden:

Marie Persson Njajta sanningskommission, markfrågor, exploateringsfrågor

Naadja Östergren ungdomsfrågor, språk

Torkel Stångberg rennäringsfrågor, modern samepolitik

Vi arbetar tillsammans inom partiet och är engagerade inom flera olika frågor som är förankrade i partiets ideologi och partiprogram. Landspartiet Svenska Samer har även förtroendevalda inom:

Rennäringsnämnden:
Torkel Stångberg, ersättare: Erik Östergren
Hälsa-, äldre-, idrottsnämnden: Anders Axelsson
Ungdomsrådet: Naadja Östergren
Sameskolstyrelsen: Marie Persson Njajta
Styrgruppen Sanningskommission:
Marie Persson Njajta, ersättare: Carola Fjällström
Styrgruppen Modern samepolitik: Torkel Stångberg
Strukturfondpartnerskapet Mellersta Norrland: Carola Fjällström


Inför Sametingsvalet 2021
- Ett Sápmi för alla samer
Vill du vara med och påverka samepolitiken?
Stå med på vår lista!

Landspartiet Svenska Samer driver politik i enlighet med vår ideologi och partiprogram. Vi erbjuder en sansad väg framåt. Det har vi visat i de frågor och uppdrag vi arbetar med. Inför kommande mandatperiod kommer vi fortsätta arbeta för våra rättigheter och hela det samiska folket, både renskötare och samer utanför samebyarna. För oss är alla delarna viktiga: renskötsel, jakt, fiske, kombinationsnäringar, duodji, den samiska identiteten, språket, ungdomar, äldre och kulturarvsfrågor.

Vi tror på en mångfald inom det samiska samhället med mindre polarisering och där vi ser varandra som en tillgång. Där vi höjer blicken och får en starkare röst gentemot stat, myndighet och exploatörer.

Landspartiet Svenska Samer välkomnar dig till att stödja oss och vår politik. Din röst, din kunskap och ditt engagemang är avgörande för att vi ska nå dit vi vill komma. Att de samiska rättigheterna måste omfatta det samiska folket och där varje same respekteras. Så bygger vi ett starkt samiskt samhälle som värnar såväl rennäring som övriga samiska näringar.

Det har inte varit lätt att arbeta i opposition denna mandatperiod och vi har flera gånger fått arbeta hårt för att se till att stora samiska frågor inte ska haverera eller hamna i papperskorgen. Där har vårt parti varit med och gjort skillnad. En sådan fråga är arbetet framåt med en sanningskommission för det samiska folket där vi under lång tid varit drivande. Där kommer vi fortsätta vara en kraft för att kommissionen ska realiseras och att hela det samiska folket inkluderas.

Vi går mot ett viktigt val 2021. Nästa mandatperiod kommer Sametingets styrning, röst och agerande att vara avgörande för oss samer som ett folk. Det är flera tunga frågor som kommer gå in i avgörande skeenden, t.ex. sanningskommissionen, regeringens översyn av rennäringslagstiftningen och konsultationsordningen m.m.

Arbetet med alla samers lika värde, är och har varit Landspartiet Svenska Samers kärnfråga. Även barns rättigheter och hälsofrågor. Vi fortsätter kämpa emot markexploateringar, gruvor och kolonisation av oss som folk, samtidigt som vi arbetat för en kunskapshöjning om den verklighet vi samer har.

Vi hoppas att du vill stödja oss genom att skriva under en förklaring (klicka här) om att du vill stå på vår lista inför kommande Sametingsval 2021! Du är varmt välkommen att kandidera eller bara visa ditt stöd! OBS! Du behöver posta ditt svar till oss senast torsdag 4 mars!

Buerie båeteme – Buerestbåhtieme – Burist båhtem – Buorisboahtem – Bures boahtin!  Välkommen!

Marie Persson Njajta och Naadja Östergren,
partiledare

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer

Om du är intresserad av att stå på vår lista, skriv ut och fyll i blanketten "Förklaring" (klicka här) och posta till oss senast tors 4 mars, samt att du betalar medlemsavgift på 50 kr till bankgiro 707-3885. Om du enbart vill stödja vårt arbete som medlem, betalar du bara in medlemsavgift.

Förklaringsblanketter sändes per post till:
Landspartiet Svenska Samer
c/o Marie Persson Njajta
Tärnamo 123
920 64 TÄRNABY

För ett gemensamt Sápmi där vi ser varandra ber vi Dig att stödja oss. Rösta den 16 maj!

Medlemsavgift för 2021

Medlemsavgift á 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885.
Glöm inte skriva namn och adress.

Buerie båeteme – Buerestbåhtieme – Burist båhtem – Buorisboahtem – Bures boahtin!  Välkommen!
Landspartiet Svenska Samer


Plenum Sjädtavaellie 2021-02-23

Landspartiet Svenska Samers motion angående årliga temadagar för psykisk ohälsa antagen!

Under Sametingets första plenumsdag i Sjädtavaellie/Sundsvall 23 feb 2021 antogs vår motion om årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Styrelsens förslag att avslå motionen röstades därmed ned.

(mer info kommer)


Plenum Sjädtavaellie 2021-02-24

Samisk allmänpolitisk debatt
- Samiska rättigheter

Inlägg av Marie Persson Njajta

Ordförande, ledamöter, åhörare
Regeringen har aviserat en översyn av rennäringslagstiftningen. Vårt parti har deltagit vid möte med departementet och överlämnat skrivelser med krav på översynen. Vi kommer att fortsätta följa utredningsprocessen som är en oerhört viktig fråga. Rennäringslagen är en diskriminerande lagstiftning som idag används emot samer och utestänger många samer från sina hävdvunna rättigheter och marker. Det är en lagstiftning som bygger på ett rasbiologiskt tankegods.

Vi i Landspartiet Svenska Samer är ett parti med rötterna i den samiska rättighetskampen. Vi arbetar inkluderande och för hela det samiska folket. Vi får än idag kämpa för att kommande generationer inte ska behöva kämpa på samma sätt som vi. Det enda vi vill är att föra vår kultur vidare till våra barn. De rättsliga övergreppen, vardagen och rättighetskampen gör att många samer mår väldigt dåligt. Vissa delar, t.ex. skogssamisk och sydsamisk kultur har blivit särskilt utsatta. Även kvinnors situation.

I regeringens minnesanteckningar efter möte med Sametingets styrelse, kan man utläsa att det Sametingets styrelse fört fram är att det är samebyarna som är rättighetsinnehavare. Samebyarna. Inget omnämnande av enskilda samer och vart är det samiska folket?

Sametingets styrelse representerar hela det samiska folket, oavsett om de vill det eller ej. Men majoriteten av alla samer verkar inte räknas. Sametingets agerande och hållning i frågan är av avgörande betydelse och kommer att vara det kommande mandatperiod.

Rättighetsfrågan är en vattendelare inom Sametinget och har varit det sedan Sametinget bildades. Många samer har bevittnat, vuxit upp med och begravts med, att alla försök till lösningar framåt har kastats i papperskorgen eller gömts undan i en byrålåda. Den senaste i raden är den s.k. Modern samepolitik som nuvarande styrelseblocket infört. Det vi vet säkert är att det inte lett till något konkret över huvud taget.

Vårt parti är redo att diskutera lösningar framåt för vi ser ingen annan väg än att rättighetsfrågan för alla samer måste lösas. Vi ser hur samer, samisk kultur och livsföringar går under i desperat väntan på en lösning. Hur samiska familjer och barn behandlas som främlingar, turister eller inkräktare på sina gamla lappskatteland, renbetesland och fisksjöar.

Vi vet att samer idag lever och verkar i sina marker men under stora svårigheter och under diskriminerande former. Så länge man inte står under samebyns beskydd är det i princip omöjligt att leva i markerna med stöd av sin samiska rätt. Men vi har rättigheter och försöker föra våra livsföringar vidare. Även om det är svårt. Ibland nästan helt omöjligt. Det är inte alla som orkar. Det här är en kollektiv sorg. Ett enormt misslyckande.

Varför kämpar man? Ja, vad är alternativet?
Om man ska orka leva måste man kämpa. Alternativet är att lämna sina marker, sitt språk och sina livsföringar. Är det ett alternativ? Nej, inte för mig och inte för oss.

Samiska livsföringar förs inte vidare hemma vid ett köksbord. Det är något man lever och gör i markerna.

För oss är den samiska traditionella mångfalden oerhört viktig. Den har alltid funnits i Saepmie. Alla delar och alla samer, är viktiga och beroende av varandra. Vi samer har alltid varit beroende av varandra, där den ena samen inte är mer värd än den andra.

Jag undrar:
När glömde Sametinget och hela Sápmi, att alla samer har fått i uppdrag från sina förfäder att förvalta kulturarvet, våra marker och vatten och föra det vidare till sina barn och kommande generationer?

Gäjhtoe.

/Marie Persson Njajta, Sjädtavaellie 24 feb 2021


Information från
Landspartiet Svenska Samer

Mari-Louise Boman. Foto: Duncan Kemp

Det är med stor sorg vi i Landspartiet Svenska Samer måste informera om att vi den 10 oktober 2020 tagit emot beskedet att vår partikollega och vän Mari-Louise Boman gått bort.
Mari-Louise Boman var ordinarie ledamot i valnämnden och ersättande ledamot i Sametingets plenum. Våra tankar
är hos de anhöriga och den närmaste familjen. Alltid i våra hjärtan, Mari-Louise.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
Naadja Östergren
och Marie Persson Njajta
Partiledare


Inför kommande fysiska plenum som Sametinget planerar hålla i Sjädtavaellie/Sundsvall v. 8.

Vi i Landspartiet Svenska Samer har inte varit bekväma med att genomföra fysiska plenumsmöten under rådande allvarliga läge med covid-19. Detta har vi framfört vid partiledarmöten. Vid senaste plenum i Árviesjávrrie deltog vi inte. Vi har dock alltid hållit dörren öppen för digitala möteslösningar.

Nu ämnar Sametinget genomföra ännu ett fysiskt plenum. Denna gång kommer vi att delta. Vi är tyvärr i minoritet av partierna att vara kritiska till att genomföra ett fysiskt plenum. Vi skulle önska att Sametinget kunde visa ett tydligare ledarskap och ta ansvar i dessa coronatider. Vi har dock skrivit till Sametingets styrelse och presidium för att försöka trycka på att Sametinget ska arbeta för att säkra en digital möteslösning för plenumsmöten. Just nu ges inte alla ledamöter samma möjligheter att delta vid plenum och det blir ett demokratiskt problem. Det politiska samtalet tappar röster och mångfald. Sametingets plenum ska inte vara förbehållet enbart vissa ledamöter. Det blir även en sårbarhet för Sametinget som folkvalt organ att inte ha en fungerande lösning för digitala plenumsmöten under extraordinära tider.
/Marie Persson Njajta

Läs mer nedan i det brev vi sände till Sametingets styrelse och presidium den 10 februari.

2021-02-10
Brev till Sametingets styrelse
Brev till Sametingets presidium

Förfrågan digital möteslösning för Sametingets plenum

För oss i Landspartiet Svenska Samer sätter vi hälsan först och vi värnar även det demokratiska arbetet. Nu har det gått så lång tid sedan covid-19 började sprida sig i Saepmie och Sverige att Sametinget bör ha haft tillräckligt med tid att undersöka hur man ska kunna tillgodose behovet av att genomföra digitala plenumsmöten.

Det har nu gått en rätt lång tid sedan coronaviruset (covid-19) började sprida sig och påverka livet i hela landet och Saepmie. I februari 2020 hölls ett fysiskt plenum i Ubmeje, därefter ställdes många fysiska möten och även Sametingets plenum in på grund av smittspridningen och covid-19.

Efter förfrågan från vårt parti under partiledarmöten våren 2020 att se över digitala lösningar - gjordes det i juni/juli 2020 en enkätundersökning bland ledamöterna för att ta reda på vilka tekniska förutsättningar ledamöterna hade att delta vid digitala plenumsmöten. I september 2020 genomfördes ett digitalt testplenum då Sametinget fattade beslut angående Gïelegaaltije/Giellagáldu. Plenum genomfördes digitalt med tolkning för ledamöterna.

Under hösten 2020 förvärrades coronaläget och hårdare restriktioner infördes i hela landet. Trots det valde Sametinget att genomföra ett fysiskt plenum i Árviesjávrrie. Detta trots att ledamöter från flera partier meddelat att man inte kunde närvara på grund av det rådande läget och skärpta restriktioner i hela landet.

Nu planeras för ännu ett fysiskt plenum. Denna gång i Sjädtavaellie/Sundsvall. Fortfarande står Sametinget utan viss teknik och en lösning att genomföra digitalt plenum. Rådande pandemiläge och smittspridning är fortfarande oerhört allvarlig. Nu ser vi dessutom en muterad virusvariant börjat sprida sig.

På en fråga från vårt parti vid partiledarmöte med presidiet i januari 2021 om hur det går med en digital lösning gavs svaret att ledamöterna saknade teknik att delta vid digitala möten. Detta är inget tillfredsställande svar - att Sametinget tydligen inte arbetar vidare med att möta de behov som finns bland ledamöterna för att kunna genomföra digitala plenumsmöten med ett röstningsförfarande som kan nyttjas under extraordinära tider. Sametinget bör kunna finansiera en lösning för digitala plenumsmöten då man under året sparat medel på grund av inställda fysiska möten.

Sametinget bör ta sitt ledarskap på allvar under rådande pandemi. Just nu har viktiga vaccinationer inletts och Sametinget bör inte bidra till smittspridning, uppmuntra till fysiska möten och de resor som ett fysiskt plenum innebär.

Från Landspartiet Svenska Samer ser vi även att det blir ett demokratiskt problem när alla Sametingets ledamöter inte kan delta i det demokratiska arbetet och inte ges samma förutsättningar till att kunna delta i det politiska samtalet. Det finns ledamöter som tillhör riskgrupp samt ledamöter som har personer tillhörande riskgrupp i sin närhet och därför inte kan delta vid fysiskt plenum. Situationen blir diskriminerande mot t.ex. äldre ledamöter som inte kan delta. Det politiska samtalet tappar röster och mångfald.

Ledamöter missar även det interndemokratiska arbetet och kan inte delta på lika villkor. Det blir även en sårbarhet för Sametinget som folkvalt organ och för demokratin att inte ha en fungerande lösning för Sametingets ledamöter att kunna genomföra digitala plenumsmöten.

Sametingets plenum ska inte vara förbehållet enbart vissa ledamöter. Det är inte heller alla ledamöter som har möjlighet att sätta sig i karantän före och efter ett fysiskt plenum. Sametinget bör som folkvald församling bidra till att stävja covid-19. Förutom att deltagande ledamöter utsätts för smittorisk genom att resa till fysiska plenum så utsätts allmänheten för smittorisker från ledamöter och andra deltagare som reser från hela landet för att delta vid plenum.

Vi är väl medvetna om att det samepolitiska arbetet inte har råd att stanna av. Därför är det frustrerande att Sametinget ännu inte har fungerande teknik att genomföra digitala plenumsmöten trots att vi levt med den här situationen i snart ett års tid och när det finns system som fungerar för andra folkvalda församlingar.

När har Sametinget tänkt ha en digital lösning för plenum på plats, och vad gör ni i Sametingets styrelse och presidium för att se till att detta sker?

Saepmie 10 februari 2021
Enligt uppdrag för Landspartiet Svenska Samers styrelse

Marie Persson Njajta
Partiledare

Brev som pdf


För dig som är same -
Viktig enkät pågår t.o.m. 2021-01-31

Enkät angående synpunkter och teman till kommande sanningskommission

Just nu genomförs en viktig enkät av Sametinget för insamlande av samers synpunkter till mandat och teman till en kommande sanningskommission. (Det är alltså inte kommissionen som startat utan det är ett förarbete). Det handlar om dina förväntningar, dina förslag på teman och andra synpunkter du har på en kommande sanningskommission. Enkäten har sänts ut till hela sameröstlängden per post och går även att besvara digitalt.
OBS! Sista dagen att besvara enkäten är den 31 januari 2021. Det går även bra att fylla i enkäten tillsammans med en äldre anhörig (då anger man det vid ifyllandet).

Det är öppna frågor med gott om utrymme för att kunna samla en bredd av synpunkter och förslag till teman, dvs. vad man anser att en sanningskommission ska granska. Det kan vara historiska skeenden, särskilda situationer, övergrepp, sådant som sker idag samt dess konsekvenser m.m. Även annat man anser vara viktigt inför en kommande sanningskommission.

Det är projektledaren Marie Enoksson på Sametinget som sammanställer inkomna synpunkter. Projektledaren har även genomfört ett antal möten, både fysiskt och digitalt, med sameföreningar och organisationer. Även synpunkter från dessa möten kommer att tas med i det kommande arbetet.

Här ligger enkäten (vilken även har sänts ut per post): https://bit.ly/35KzEeD

Läs mer om styrgruppens för sanningskommissionens arbete och enkäten här: "Din medverkan är viktig för att realisera en sanningskommission" https://www.sametinget.se/153694

För kontakt med projektledaren på Sametinget:
Marie Enoksson, tel. 070-310 09 94 (dagtid)
marie.enoksson@sametinget.se

Det går även att kontakta oss som sitter i Sametingets styrgrupp för en sanningskommission. Inkomna svar är viktiga för att hjälpa oss framåt i arbetet.

Här kan man läsa mer om Sametingets arbete med en sanningskommission: https://www.sametinget.se/104565

Marie Persson Njajta
Styrgruppen sanningskommission

Tel. 073-806 98 48
Epost: kvannegrafiska@gmail.com


Uttalande 2020-12-11

Uttalande av Landspartiet Svenska Samer med anledning av FN:s Rasdiskrimineringskommittés (CERD) beslut angående nickelgruvsprojektet i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby

Landspartiet Svenska Samer välkomnar beslutet från FN:s Rasdiskrimineringskommitté (CERD) i fallet Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby. I beslutet uppmanar FN Sverige att dra tillbaka koncessionerna för den planerade nickelgruvan i Rönnbäck. Gruvkampen i Rönnbäck har pågått i många år. Projektet har överklagats och kritiserats från många samer och andra aktörer. Även Sametinget har fördömt projektet. Gruvprojektet drabbar hundratals samer, varav majoriteten inte har haft möjlighet att föra sin talan i fallet.

FN:s Rasdiskrimineringskommitté anför tydligt att nickelgruvsprojektet i Rönnbäck bryter mot konventionen om rasdiskriminering. De har landat i den enda rimliga slutsatsen, att när staten inte har tagit hänsyn till samiska rättigheter blir det en diskriminerande process. Det är samiska rättigheter det handlar om.

Vad gäller statens argumentering i fallet kan konstateras att man helt saknar självinsikt, och inte respekterat, de skyldigheter man har gentemot alla drabbade samer och hela det samiska folket. I många års tid har drabbade samer fått höra att det är för tidigt i processen att kräva att få sin röst hörd. FN:s beslut underkänner statens argumentering totalt. I Rönnbäck finns tre bearbetningskoncessioner beviljade som gäller till år 2037.

- Man måste komma ihåg att det är många fler samer som har sina rättigheter i området som berörs, vilket inte framkommer i det fall som samebyn och Samerådet formulerat till kommittén. För alla samer som berörs har detta varit en oerhörd påfrestning och fallet har präglats av ett stort osynliggörande av samiska rättigheter. Det finns inget samtycke, säger Marie Persson Njajta, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.

FN:s Rasdiskrimineringskommitté klargör att urfolks rättigheter till mark och vatten finns oavsett nationella lagar. En del av kärnan av diskrimineringen av urfolk är just att rättigheterna inte erkänns i nationella lagar och tillämpningen av dessa. FN poängterar att markrättigheter för urfolk är permanenta rättigheter som är folkrättsligt erkända av FN och andra internationella människorättsmekanismer. Kommittén klargör att exploatering av naturresurser som ett allmänt intresse inte fråntar staten skyldigheten att inte diskriminera mot urfolk som är beroende av samma marker. Det fråntar inte heller staten deras skyldighet till konsultation.

FN uppmanar Sverige att revidera lagstiftningen så den respekterar samernas status som urfolk med rätt till land, vatten, naturresurser och att respektera fritt och informerat förhandssamtycke.

- Vi förväntar oss att staten tar beslutet på allvar och reviderar lagstiftningen så den harmonierar med internationell urfolksrätt. Urfolksrätten gäller alla samer. Beslutet innebär stora konsekvenser för exploateringar i Saepmie. Det visar att Sveriges minerallagstiftning, exploateringsprocessen och andra relevanta lagar inte tar tillräcklig hänsyn till samers rättigheter. Det visar även att s.k. konsultation i Sverige inte fungerar, säger Marie Persson Njajta, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.

- Att FN ska behöva gå in i gruvprojekt i Sverige är allvarligt och något som regering och riksdag måste ta på allvar. FN:s Rasdiskrimineringskommitté är en av FN:s tyngsta kommittéer. Landspartiet Svenska Samer uppmanar Sverige att respektera FN:s beslut och dra tillbaka alla beviljade bearbetningskoncessioner i Rönnbäck, säger Naadja Östergren, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.

Saepmie 11 december 2020

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm partiledare Marie Persson Njajta och Naadja Östergren

Uttalande som pdf


Välkommen till årsmöte

Inbjudan till Landspartiet Svenska Samers årsmöte söndag den 6 december 2020

Tid och plats

Söndag 6 december 2020, kl 13.00-16.00
Mötet sker digitalt via möteslänk
(kräver dator eller telefon)

Nu är det äntligen dags för årsmöte med Landspartiet Svenska Samer. På grund av Coronapandemin har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet ett antal gånger sedan i våras. Vi har hela tiden strävat efter att genomföra ett fysiskt årsmöte för att ge de som vill möjligheten att träffas och diskutera angelägna frågor, särskilt då vi går mot ett Sametingsval. Vi har samtidigt satt hälsan först.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet som i år sker digitalt pga covid-19. Vi beklagar vi inte kan genomföra ett fysiskt årsmöte men fysiskt medlemsmöte planeras så fort det är möjligt nästa år.

Föranmälan senast måndag den 30 november
Vi behöver din föranmälan för att sända inloggningsuppgifter till årsmötet samt förmedla årsmöteshandlingar. Ifall du saknar e-postadress kan vi sända årsmöteshandlingar per post. Detta måste dock meddelas vid anmälan till mötet.

Anmäl dig via: e-post till Marie Persson Njajta kvannegrafiska@gmail.com eller telefon till Naadja Östergren, tel. 073-084 28 17. Inloggningsuppgifter kommer närmare årsmötet.

Ärendelista och sedvanliga årsmöteshandlingar presenteras på årsmötet samt förmedlas via e-post (eller post, vid behov).

Medlemsavgift för 2020
Stöd oss genom att bli medlem! Medlemsavgift á 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885. Glöm inte skriva namn och adress.

Buerie båeteme! Buerestbåhtieme! Burist båhtem! Buorisboahtem! Bures boahtin!
Varmt välkommen!

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


 

Översyn av rennäringslagstiftningen

Regeringen har under hösten 2020 genomfört sakråd för att samla inspel till en översyn av rennäringslagstiftningen. Landspartiet Svenska Samer har begärt konsultation med anledning av det. Vi har deltagit i sakråd och fört fram synpunkter från vårt parti i denna viktiga fråga.

Här går att läsa inspel från Landspartiet Svenska Samer som framförts till regeringen i oktober 2020.


Enkätsvar till Sameradion hösten 2020

Svar sameröstlängden

Svar rättighetsfrågor

Svar språkfrågor


Pressmeddelande 2020-06-09

Landspartiet Svenska Samer välkomnar regeringens besked om finansiering för beredningsprocess för en sanningskommission

Idag kom beskedet att Sametinget får medel för förberedelser och förankring i det samiska samhället inför etablerandet av en sanningskommission. Vi i Landspartiet Svenska Samer välkomnar regeringens besked om att hörsamma den gemensamma hemställan som arbetats fram angående en beredningsprocess för en sanningskommission för det samiska folket. Detta innebär att vi nu kan gå vidare i det viktiga arbetet för en sanningskommission.

- Vi ser detta som ett stort steg på vägen framåt i arbetet som pågått i flera års tid inom Sametinget. Vår förhoppning är att nu få ett brett inspel till mandatet m.m. så att kommande sanningskommissionsarbete och en upprättelse för det samiska folket kan realiseras på sikt. Det är dock oerhört viktigt att detta sker med transparens, lyhördhet och förankring hos det samiska folket, säger Marie Persson Njajta, ledamot i referensgruppen för sanningskommission.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Marie Persson Njajta
Partiledare och ledamot i referensgruppen för sanningskommission

Pressmeddelande från Landspartiet Svenska Samer (pdf)

Pressmeddelande från regeringen


Uttalande 2020-06-08

Landspartiet Svenska Samer djupt oroad över vindkraftsexploatering vid Øyfjellet, Mosjøen

Just nu schaktar grävskopor sönder natur och kalvningsland på sydsamiskt område. Det är det svenska bolaget Eoulus Vind som driver ett storskaligt vindkraftsprojekt på traditionellt samiska marker. Enligt uppgift är det den största vindkraftsutbyggnaden i Norge. Samer intervjuades i SVT den 19 maj. Det är med djup oro vi i Landspartiet Svenska Samer tagit del av protesterna. Vi stödjer kampen som pågår för att bevara Øyfjellet.

För oss i Landspartiet Svenska Samer är det viktigt att visa vårt stöd. Området har tidigare drabbats av vattenkraftsutbyggnad, vilket innebär att det redan finns stora inskränkningar som drabbat markerna, samiska livsföringar och människorna. Vindkraftsprojektet på Øyfjellet är ännu ett så kallat "grönt" projekt som sker utan respekt och förståelse för urfolksrättigheter, renskötsel, samiska livsföringar, naturen och själva livsmiljön. Øyfjellet utgör ett av alla projekt runt om i Saepmie.

- Det är inte hållbart att påstå sig värna klimatomställning och samtidigt slå sönder förutsättningarna för samiska livsföringar och ekosystem som funnits på en plats i tusentals år. Bolag, stat och myndighet är skyldiga att respektera samiska rättigheter men det har man tyvärr tagit alltför lätt på. Annars skulle vi inte behöva se den kamp som pågår, säger Marie Persson Njajta, en av partiledarna för Landspartiet Svenska Samer samt ledamot i Sametinget.

- Vi ser ständigt bristande respekt för samers rättigheter vid exploateringar och möjligheter till reellt inflytande. Projektet ökar även hotet mot överföring av kunskap och språk till kommande generationer, fortsätter Marie Persson Njajta, partiledare och sametingsledamot.

- Vi i Landspartiet Svenska Samer stödjer kampen för att bevara Öyfjellet. Vi kräver att bolag, politiker och myndigheter respekterar samiska rättigheter, säger Naadja Östergren, en av partiledarna för Landspartiet Svenska Samer.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Marie Persson Njajta och Naadja Östergren
Partiledare för Landspartiet Svenska Samer

Uttalande (pdf)


2020-02-22

Ord från Sametingets plenum i Ubmeje

Hemkommen från plenumsvecka i Ubmeje. Vi i partiet började med ett fysiskt styrelsemöte under söndagen. Därefter följde en plenumsvecka där vi som var på plats deltog aktivt i möten, partiöverläggningar samt arbetet med att få till ett uttalande från Sametingets plenum angående Girjasdomen. Vi som var på plats under plenum var Naadja Östergren, Torkel Stångberg, Carola Fjällström, Mari-Louise Boman och jag.

Detta var ett plenum som trots tunna plenumshandlingar blev händelserikt. Inte minst då ledande partier i Sametingets styrelse visade hur lite det är värt att respektera ett mindre samarbetsparti, då man inte lät skogssamiska Vuovdega byta ut sin egen ersättande ledamot i styrelsen. Jag förstår att det var ett hårt slag och tråkigt uppvaknande. Men tyvärr är det inte helt ovanligt i Sametingssammanhang att sparka nedåt för att själv komma lite högre upp. Det är trist men sant. Nu återstår frågan hur styrelsen tänkt lösa det framöver.

Under styrelsens redovisning ville vi ha svar på vad som sker inom sanningskommissionsarbetet. Detta eftersom vi i referensgruppen för sanningskommission inte sett något nytt förslag på den oförankrade organiseringsplan (projektbeskrivning för beredningsprocess) som styrelsen plötsligen lade fram vid det sista referensgruppsmötet i Stuehkie/Stockholm 21 nov 2019. Det senaste vi inom referensgruppen gjort är att slutföra en gemensam hemställan till regeringen om finansiering. Nu kom styrelsen med en organiseringsplan som innehöll många frågetecken. Detta var något refererensgruppen inte kunde godta, och vi blev lovade ett nytt förslag på organisering efter våra synpunkter. Något nytt förslag på organisering har dock inte kommit.
Från vårt parti har vi hela tiden värnat storgruppen och referensgruppen i arbetet med sanningskommission. Detta för att säkra en bred samisk representation där arbetet kring sanningskommission kan diskuteras, förankras, bygga förtroende och ges transparens. Vi kommer fortsätta bevaka frågan, vara delaktiga i arbetet och framför allt värna en bred samisk representation då detta rör hela det samiska folket.

Vid Sametingets budgetunderlag för 2021-2023 slog vi i Landspartiet Svenska Samer ett slag för Aejlies kultur- och resurscentrum som är en viktig konst- och kulturinstitution under uppbyggnad på samiskt kärnområde. Detta då Sametinget hade kunnat nämna även Aejlies i kommande budgetäskande (2021-2023) för att stödja en samisk institution under uppbyggnad, och som ingår i ett uppstartat samarbetsnätverk av samiska kulturinstitutioner. Detta var dock bl.a. kulturnämndens ordförande Ingrid Inga emot. Däremot talade hon om vilken medelbrist det råder till samisk kultur men hon ville alltså inte stödja något äskande.

I övrigt arbetade vi rätt hårt för att få till ett gemensamt Girjasuttalande. Jag är glad över att vi tillslut lyckades få till ett uttalande värdigt Sametinget men länge såg det mörkt ut. Jag är glad över att tillhöra ett parti där vi är redo att samarbeta och komma överens i viktiga frågor utan att sälja våra grundvärderingar. Jag är också glad över att vi har bra samarbetspartners i andra partier i frågor där det behövs.

En sak jag reagerade på vid detta plenum var att en rättsexpert vid ett Girjasseminarium uttryckte nästan viss förvåning över att Girjasdomen visat att de samiska markrättigheterna var mycket starkare än man hade trott. Det är då för oss i Landspartiet Svenska Samer ingen nyhet, då vi haft rättighetskämpar i decennier som förespråkat urminneshävd och styrkan av våra markrättigheter. Våra förkämpar har fått utstå förlöjliganden pga det. Jag hoppas att fler aktörer nu inser och använder det faktum att samiska rättigheter är väldigt starka, samt respekterar att de omfattar såväl enskilda samer som samer som ett folk. Även det faktum att internationell rätt gäller även i Sverige, även om stat, myndighet och exploatörer inte vill låtsas om det. Vi hade velat se att Sametinget bjuder in flera oberoende rättsexperter för att få höra deras bedömningar av Girjasdomen. Detta var även något vi framförde vid seminariet.

Marie Persson Njajta
Landspartiet Svenska Samer


Uttalande av Landspartiet Svenska Samer angående Girjasdomen

Nu har domen från Högsta domstolen kommit i målet mellan Girjas sameby och svenska staten gällande bättre rätt till småviltsjakt- och fiske m.m. där HD gav Girjas sameby rätt.

"Det är glädjande att domen erkänner och ger genomslag för urminnes hävd. Högsta domstolen har även lyft internationella konventioner och lägger stor vikt vid FN:s urfolksdeklaration. Domen är ett hårt slag över fingrarna på svenska staten. Domen är ett erkännande av samiskt självbestämmande i förhållande till staten. Den kommer dock med ett rejält mått av ansvar gentemot alla samer som idag står utanför samebyarna och renskötseln - och där man är beroende av jakt och fiske m.m. för utövande av sin kultur, matförsörjning och sina liv.
   HD verkar ha utgått från statens koloniala uppdelning av samer där endast de som bedriver renskötsel är de som ges tillgång till de samiska rättigheterna. Man ska komma ihåg att staten varit en ständig aktör, som såväl genom kolonial och rasbiologisk lagstiftning som genom handling, har försökt förminska markrättigheterna och det samiska folket. Domen väcker frågor som ytterligare behöver ses över för att säkerställa att alla samer, vars förfäder varit med om att upparbeta den rätt som nu ligger till grund för utgången i målet, även får tillgång till den. Där måste arbetet nu ta vid, då Saepmie inte är jämlikt idag vad gäller samiska rättigheter. Detta ställer krav på alla företrädare att på allvar ta tag i markfrågan för att finna en lösning för alla samer. Hittills har vi inte sett någon större vilja till det, låt oss hoppas att det intresset infinner sig nu. Slutligen ger domen i Högsta domstolen större förutsättningar för en starkare samisk röst gentemot svenska staten, inte minst i markfrågor, vilket vi ser positivt på. Nu återstår att läsa domen ordentligt."

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
Saepmie 23 januari 2020
Uttalande (pdf)


Saepmie december 2019

Den samiska kultur- och bokbussen Gärjah försvinner

Gaerjabusse. Foto: Marie Persson Njajta

Det här är så tråkigt, att Gärjah försvinner. Besöken av den uppskattade samiska bokbussen har varit helt ovärderliga med stärkande av samisk språk, kultur och identitet hos både barn och vuxna. Vi i Landspartiet Svenska Samer har tidigare skrivit till Storumans kommun för att höra vad de kan göra för att hitta en lösning för att rädda den gränsöverskridande Gærjabusse och dess verksamhet som är så viktig för kommunmedborgare och samer i Storumans kommun och hela södra Saepmie. Vi har dock inte fått något tillfredsställande svar som innebär alternativet att bokbussen räddas kvar. Värdet av det personliga mötet, synliggörandet av det samiska, verksamheten och besöken ute i byarna kan inte ersättas med litteratur på befintliga bibliotek eller digitala lösningar som kommunen hänvisar till i sitt svar.
För att exemplifiera vad Gærjabusse kan bidra med lokalt så besöker Gärjah – den samiska kultur- och bokbussen året runt Storumans kommun, Tärnaby och omkringliggande byar, aktörer, skolor, sameskolan i Dearna, olika evenemang såväl i Storumans samiska förvaltningskommun som i kringliggande kommuner. Den har under lång tid varit en oerhört viktig aktör på sydsamiskt område – för alla kommunmedborgare, alla samer, skolbarnen och alla samiska språkvarieteter. Den är mer än en traditionell bokbuss då den även är en kulturbuss som stärker barnens identitet, upprätthåller gränsöverskridande kontakter, sprider kunskap och tillhandahåller böcker och informationsmaterial om vad som sker runt om i Saepmie som är av vikt även för Storumans kommun. Den har även haft med sig teaterverksamhet.

Vi hade velat se Storumans kommun m.fl. vara aktiva i att finna en lösning där Gärjah finns kvar, t.ex. inom ramen för EU-projekten som är gränsöverskridande, eller genom ett samarbete med kommuner och fylken på norsk sida och Region Västerbotten m.fl.

Marie Persson Njajta och Naadja Östergren
Landspartiet Svenska Samer

Samiskt Språkcentrum skriver: "Bok- och kulturbussen Gärjah har spelat en otroligt viktig roll för många, unga som gamla, i flera decennier. Inte minst för eleverna på Sameskolan i Dearna. Stoppet vid Samiskt språkcentrum var alltid en trevlig och uppskattad händelse. En ovärderlig tillgång för alla längs sina rutter i det glesbefolkade Saepmie. Böckerna på flera samiska språk (och svenska, norska), CD-skivorna, filmerna, kulturinslagen, mötena och samtalen, nyheterna från norsk och svensk sida..."

Avslutning av Gärjah den 12 dec:
https://www.facebook.com/events/2273426819435564/


Sametingets plenum 2019-11-28

Sametingets hälsopolitiska program antaget

Vid Sametingets plenum i Haparanda den 28 november 2019 antogs Sametingets hälsopolitiska program enhälligt. Vi i Landspartiet Svenska Samer har varit med i arbetet med att ta fram Sametingets hälsopolitiska program och har vår ledamot Anders Axelsson i hälso-, äldre- och idrottsnämnden. Vi anser att nämnden gjort ett bra och viktigt arbete. Att Sametinget antar ett hälsopolitiskt program sänder en viktig signal att dessa frågor är viktiga för Sametinget och hela vårt folk. Här kan man läsa hela inlägget från Marie Persson Njajta. Länk till artikel på Sameradion.


Sametingets plenum 2019-11-28

Vikten av språkrevitalisering, våra sameskolor och förskolor

Under samisk allmänpolitisk debatt vid Sametingets plenum i Hapranda den 28 november 2019 valde Landspartiet Svenska Samers representant att tala kring Vikten av språkrevitalisering, våra sameskolor och förskolor.
Här kan man läsa hela inlägget
av sametingsledamot Marie Persson Njajta. Länk till artikel på Sameradion.


Pressmeddelande 2019-11-26

Uttalande:
Utveckla, inte avveckla sameskolorna

Enligt 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska förvaltningsmyndigheter ge samerna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna. Samråden ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
I författningskommentaren anges närmare om hur samrådet ska genomföras. En viktig punkt är att samrådet ska ske innan beslutet tas. Ett nyligt exempel är att Sameskolstyrelsen beslutade om omfattande nedskärningar på förskolan och sameskolan i Tärnaby innan samråd med föräldrarna genomförts. Det är därför oroande att Sameskolstyrelsen vänt på processen genom att först ta ett beslut för att sedan försöka kalla till ett samråd. Att en samisk myndighet underminerar minoritetslagstiftningen är uppseendeväckande. Det är allvarligt om en sådan praxis etableras. Samiska myndigheter borde vara de myndigheter som kan lagen bäst och borde säkerställa att lagen följs.

Vi sametingspartier och ledamöter uttalar att det är av yttersta vikt att alla myndigheter följer lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråks krav på samråd inför förändringar som påverkar det samiska folket, särskilt barn och unga. Vi ser med oro på att det förekommit att samråd med samer inte bedrivits i samstämmighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vår mening är också att alla samiska förskolor och skolor idag är lika viktiga och ska utvecklas, inte avvecklas.
Uttalande som pdf

Josefina Skerk
Jakt- och fiskesamerna

Marie Persson Njajta
Landspartiet Svenska Samer

Christina Åhrén
Mijjen Geajnoe

Marita Granström
Álbmut

Ronny Svarto


Enkätsvar till Sameradion 2019-10-22

Landspartiet Svenska Samers svar till Sameradion angående tvångsförflyttningar

Frågor
1.
Ser ni att tvångsförflyttningarna av samer och dess påverkan har hanterats färdigt i svensk historia? Ja eller nej? Varför/Varför inte?
2.
Bör något mer göras och i så fall vad?
3.
Är den här frågan något som ni inom partiet arbetar med?

Svar från Landspartiet Svenska Samer
1.
Nej. Tvångsförflyttningarna är ett mörkt kapitel och har haft och innebär än idag stora trauman, konflikter och konsekvenser för det samiska folket. Det finns många historier som bör komma fram i samband med detta. Vi ser dock att man ofta enbart fokuserar på en sida av denna mörka historia och undviker att nämna alla konsekvenser i de samiska områden som fick anpassa sig efter inflyttade samer. Självklart ska de tvångsförflyttades historia komma fram. Det finns även områden där bland annat sydsamer m.fl. var tvungna att flytta på sig, osynliggjordes eller utmanövrerades och där stat och myndighet försökt frånta dem deras marker och rättigheter på grund av inflyttade samer norrifrån. Även detta måste komma fram i ljuset. Många av våra väljare lever med denna problematik, dessa trauman och övergrepp. Det är såväl äldre som barn som växer upp i sådana områden och lever med detta än idag. Och det har både rättighetsmässiga, levnadsmässiga som hälsomässiga konsekvenser och det är grava människorättsövergrepp det handlar om för alla inblandade. Både för de som kom norrifrån och för de samer härstammande i mottagande områden.

2. Det är en stor fråga men Ja, det bör vara en av flera frågor som ska belysas av bl.a. en sanningskommission. Staten bör även ta ansvar för de problem man skapat, och det samiska folket få upprättelse. Alla sidor av tvångsförflyttningarna bör synliggöras mer, t.ex. genom ökad forskning.

3. Ja, frågan om en sanningskommission för hela det samiska folket är en av de allra viktigaste frågorna för oss i Landspartiet Svenska Samer och som vi engagerat oss mycket i. Där ser vi att denna fråga ingår tillsammans med flera andra samiska frågor, och att den då ska hanteras på ett inkluderande sätt, dvs. där alla sidor av frågan får komma till tals. Det är enda vägen fram som vi ser det. Alla ska vara med. Ingen ska känna sig exkluderad. En sanningskommission ska dock behandla flera frågor och inte enbart tvångsförflyttningarna.

Marie Persson Njajta och Naadja Östergren
Partiledare för Landspartiet Svenska Samer


Skrivelse till Skolverket 2019-10-23
Kopia till Sveriges utbildningsminister
Kopia till Sveriges kultur- och demokratiminister

Angående Skolverkets reviderade kurs- och ämnesplaner

Landspartiet Svenska Samer har tagit del av förslagen till reviderade kursplaner och kräver att undervisning om det samiska folket och nationella minoriteter inte ska minska eller försvagas, utan istället ska öka och stärkas.
Läs hela skrivelsen från Landspartiet Svenska Samer här
.

Marie Persson Njajta och Naadja Östergren
Partiledare för Landspartiet Svenska Samer


Remissvar Kulturdepartementet 2019-09-30

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Landspartiet Svenska Samer har lämnat remissvar till Kulturdepartementet angående "En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket".
Remissvar från Landspartiet Svenska Samer ligger här.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


Sameradions enkät om jakt och fiske

Landspartiet Svenska Samers kommentar angående jakt- och fiske

Den 22 augusti 2019 sände Sameradion ut enkätfrågor angående jakt- och fiske i samband med Girjasrättegången. Girjasmålet är en pågående rättsprocess i Högsta domstolen och Landspartiet Svenska Samer valde att sända en övergripande kommentar med vår grundinställning som svar. Svaret går att ta del av nedan.

"Landspartiet Svenska Samer menar att allt samiskt inflytande ska öka. Vi anser även att allt ökat samiskt inflytande gentemot en kolonialmakt är positivt. Det är viktigt på det sätt som man har gått igenom det långvariga brukandet under hundratals år för att komma fram till slutsatsen att samer har bättre rätt till markerna sedan urminnes tider. Vad som gör rättsläget osäkert är att vi fortfarande har segregation mellan samebymedlemmar och icke-samebymedlemmar – att de samiska rättigheterna inte är jämlika. Landspartiet Svenska Samer vill se en utveckling där man kommer ifrån nuvarande svenska lagstiftning som har sin grund i koloniala och rasbiologiska tankegångar. Vår uppfattning är att alla samer har rätt till sina marker, inkl renskötsel, jakt- och fiske m.m. Vi menar att samer ska kunna jaga och fiska med stöd av sin samiska rätt, samt att den samiska rätten som vilar på urminnes hävd omfattar samerna både individuellt och som ett folk."

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


Pressmeddelande 2019-06-27

Landspartiet Svenska Samer motsätter sig Sameskolstyrelsens beslut att nedmontera den enda sameskolan på sydsamiskt område - Dearnan saemieskuvle och Naestie förskola

Under FN:s urfolksspråkår beslutar Samelandspartiet och Guovssonásti genom sin majoritet i nämnden för Sameskolstyrelsen (Sams) att nedmontera den enda sameskolan på sydsamiskt område, Dearnan saemieskuvle med Naestie förskola och fritids. Detta genom att säga upp hyreskontraktet för en av skolans byggnader samt nästan hela skolans utemiljö som bl.a. rymmer lekplatser, idrottsplats och en torvkåta. Byggnaden innehåller sameskolans slöjdsalar för hård- och mjukslöjd samt skolans större samlingslokal som används för musik, dans, rörelse, utställningar, gïelebiesie/språkbadsverksamhet och gränsöverskridande samarbeten. Sameskolan har genom tiderna alltid varit en viktig språkarena och mötesplats i Dearna/Tärnaby.

- Landspartiet Svenska Samer motsätter sig Sams beslut att nedmontera den enda sameskolan på sydsamiskt område - Dearnan saemieskuvle. Samelandspartiets och Guovssonástis beslut i Sams riskerar få allvarliga konsekvenser under lång tid framöver för hela södra Saepmie. Det är ett principiellt viktigt beslut då detta är den enda sameskolan på sydsamiskt område. Detta är en av de sameskolor som håller sin budget. För oss är det helt obegripligt att samer själva väljer att inte se värdet av en fungerande verksamhet och en viktig sameskola och språkarena. Nämndens beslut vingklipper språklig och kulturell revitalisering i området vilket drabbar barn, familjer och personal men även hela det sydsamiska området och Sams egna elever i integreringskommunerna. Beslutet är dessutom fattat i all hast med bristfälliga underlag. Ingen dialog har förts med föräldragruppen och beslutet kommer precis innan skolornas sommarlov. Det är mycket illa hanterat av Sameskolstyrelsens nämnd som är högst ansvarig, säger Marie Persson Njajta, en av två partiledare för Landspartiet Svenska Samer och ledamot i nämnden för Sameskolstyrelsen.

- Vi i Landspartiet Svenska Samer anser att Sams ska värna alla sameskolor och stå på barnens sida. Vi ser istället möjligheter att satsa på utveckling av de samiska språken, på språklig och kulturell revitalisering, samisk pedagogik och barnens hälsa. I Dearna finns redan en fungerande verksamhet och en miljö som idag även används för gïelebiesie/språkbad och gränsöverskridande samarbeten. Nu vill Sams istället kapa förutsättningarna för alla verksamheter i Dearna och såga av grenen man sitter på. Det är dessutom svårt att backa när en byggnad och utemiljö väl sagts upp. Sams borde göra allt för att värna de fem sameskolor som finns i Sverige idag och kräva resurser av staten att utveckla verksamheterna. Här har man inte gjort tillräckligt, fortsätter Marie Persson Njajta.

- Vi i Landspartiet Svenska Samer stödjer föräldrarnas alla skrivelser, bl.a. till Europarådet och regeringen, angående Dearnan saemieskuvle och Naestie förskola, där de redogör för de allvarliga konsekvenser sameskolan står inför. Sametinget anordnade nyligen samrådsmöte angående minoritetspolitiken. Det här beslutet går stick i stäv med strävan efter en språkrevitalisering och barnens lagstadgade rättigheter och urfolksrättigheter. Det är anmärkningsvärt att partier som säger sig arbeta för språket under FN:s urfolksspråkår väljer att nedmontera och slå sönder samisk pedagogik och samarbeten på sydsamiskt område, säger Naadja Östergren, en av två partiledare för Landspartiet Svenska Samer.

Saepmie 27 juni 2019

Marie Persson Njajta och Naadja Östergren
Partiledare för Landspartiet Svenska Samer

Pressmeddelande (pdf)


2019-06-12

Hemställan om sanningskommission överlämnad till regeringen

Den 10 juni hade referensgruppen för sanningskommission möte i Stuehkie då vi slutförde hemställan till regeringen angående sanningskommission. Den 12 juni överlämnade Sametinget hemställan till regeringen. Här ligger "Sametingets hemställan om att regeringen ska finansiera en process för att i samarbete med Sametinget inrätta en oberoende sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska folket". Bakom hemställan står Sametingets styrelse tillsammans med deltagande samiska organisationer och samepolitiska partier.

Nu förväntar vi oss att regeringen skyndsamt hanterar hemställan så att arbetet kan gå vidare.

Marie Persson Njajta, Landspartiet Svenska Samer
Ledamot i referensgruppen för sanningskommission


Årsmötet 2019-03-29

Nya partiledare i Landspartiet Svenska Samer

Naadja Östergren jïh Marie Persson Njajta Landspartiet Svenska Samer

Vid helgens årsmöte fick Marie Persson Njajta och Naadja Östergren förtroendet att leda Landspartiet Svenska Samer. Det känns kul att partiet väljer att lyfta fram flera förmågor. Partiet har flera politiker med olika frågor man brinner för. Vi kommer fortsätta arbeta i enlighet med partiets ideologi och partiprogram tillsammans med våra duktiga medarbetare och sympatisörer. Vår förhoppning är att fler ska vilja engagera sig i samepolitiken. Vi strävar efter att stärka hela det samiska folket, för en bättre situation för alla samer och våra kommande generationer. Alla behövs, varenda del av kulturen behövs.

Marie Persson Njajta och Naadja Östergren
Partiledare för Landspartiet Svenska Samer


Uttalande 2019-03-29

Uttalande från Landspartiet Svenska Samer

Det har kommit till Landspartiet Svenska Samers kännedom att samepolitiker haft möten med Sverigedemokraterna (SD). Detta är något vi starkt tar avstånd ifrån. För oss i Landspartiet Svenska Samer är det helt otänkbart att inleda samtal eller samarbete med SD.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
Uttalande (pdf)


Årsmötesuttalande 2019-03-23

Årsmötesuttalande från Landspartiet Svenska Samer

Landspartiet Svenska Samer samlat till årsmöte i Ubmeje uttalar att vi förutsätter att styrelsen i Sametinget kraftfullt arbetar för att verkställa beslutet som fattats av Sametingets plenum om att Sametingets parlamentsbyggnad ska uppföras i Staare.

Landspartiet Svenska Samer samlat till årsmöte
Ubmeje 23 mars 2019


Årsmötesuttalande 2019-03-23

Årsmötesuttalande från Landspartiet Svenska Samer

Landspartiet Svenska Samer samlat till årsmöte i Ubmeje uttalar följande: Vi noterar de avhopp som skett från partiets styrelse. Partiet ämnar arbeta vidare som sammanhållet parti i enlighet med vår ideologi och det förtroende som väljarna gett partiet.

Landspartiet Svenska Samer samlat till årsmöte
Ubmeje 23 mars 2019


Sametingets plenum 2019-02-20

Samiska marker och folkrätten

Under samisk allmänpolitisk debatt vid Sametingets plenum i Orrestaare den 20 februari 2019 valde Landspartiet Svenska Samers representant att tala kring Samiska marker och folkrätten. Här kan man läsa hela inlägget av sametingsledamot Marie Persson Njajta.Välkommen till årsmöte!

Landspartiet Svenska Samer bjuder in till årsmöte!

Lördag den 23 mars 2019, kl 13.00 på Clarion Collection Uman Hotel i Umeå. Vi bjuder på middag efter årsmötets avslutning kl 17.00.

Alla är välkomna till årsmötet. För bokning av middag behöver vi få in din anmälan senast den 20 mars. Anmäl dig till Torkel Stångberg via e-post: torkel@vapsten.se eller telefon 070-312 01 80.

Ärendelista och sedvanliga årsmöteshandlingar presenteras på årsmötet.

Medlemsavgift för 2019
Medlemsavgift á 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885.
Glöm inte skriva namn och adress.

Här ligger inbjudan och medlemsbrev.

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!
Varmt välkomna!

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


2019-01-12

Meddelande från Landspartiet Svenska Samer

Landspartiet Svenska Samers partiledare Lars-Jonas Johansson har idag meddelat att han avgår som partiledare och lämnar partiet. Partiets vice ordförande Torkel Stångberg träder in som ordförande fram till nästa årsmöte. Styrelsen har ännu ej satt datum för årsmöte.

Frågor hänvisas till Lars-Jonas Johansson samt ordförande Torkel Stångberg, tel: 070-312 01 80, e-post: torkel@vapsten.se

Landspartiet Svenska Samer kommer att fortsätta arbeta i enlighet med vår ideologi och partiprogram.


Välkommen till medlemsmöte

Landspartiet Svenska Samer och Vadtejen Saemiej Sijte bjuder in medlemmar och sympatisörer till informations- och medlemsmöte.

Lördag den 12 januari 2019, kl 13.00 på Församlingshemmet i Tärnaby.

Vi resonerar och informerar om dagsaktuella frågor.

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!
Varmt välkomna!


Pressmeddelande 2018-06-09

Uttalande från Landspartiet Svenska Samer

Landspartiet Svenska Samer har nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Landspartiet Svenska Samers värdegrund är att vi arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi arbetar inkluderande och verkar för hela det samiska folket. Landspartiet Svenska Samer vill få samer att känna stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats.

Landspartiet Svenska Samers styrelse har den 9 juni 2018 beslutat ta avstånd från det som skett de senaste dagarna. Vi tar även avstånd från alla former av hot och trakasserier. Det som hänt är väldigt olyckligt. Lars-Jonas Johanssons konstnärliga skapande får inte blandas ihop med partiet, utan det får stå för honom.

”Min avsikt med låten har aldrig varit att trampa de som varit utsatta för sexuella trakasserier på tårna, att såra dem eller minska MeToo-rörelsens mål. Redskapet som MeToo är tänkt att vara är väldigt bra tänkt från början och behövs i debatten. Däremot anser jag att det redskap som MeToo idag har blivit, har i en del fall missbrukats”, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


 

Välkommen till årsmöte!

Landspartiet Svenska Samer bjuder in medlemmar till årsmöte!

Lördag den 9 juni 2018, kl 13.00 på Tärnaby Fjällhotell.
Vi bjuder på middag efter årsmötets avslutning kl 16.00.

Ärendelista och sedvanliga årsmöteshandlingar presenteras på årsmötet.

Medlemsavgift för 2018
Medlemsavgift á 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885.
Glöm inte skriva namn och adress.

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!
Varmt välkomna!

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


Pressmeddelande 2018-04-10

Svenska staten sluta bränn samiska byggnader!

Med anledning av svenska statens fortsatta koloniala övergrepp mot samer som nu demonstreras i ännu en bränning av en samisk byggnad fördömer Landspartiet Svenska Samer svenska statens agerande å det bestämdaste.

Onsdag den 11 april kl. 10.00 kommer kronofogden för att bränna ner Anita Gimvalls kåta vid Stenträsket i Västerbottens län. Dessa bränningar av samiska byggnader har skett tidigare men detta sker alltså nu igen.

Stat och myndighet visar med all tydlighet att förföljelse och grova former av rasism mot samer fortgår än idag år 2018. Vi vill uppmana omvärlden, människorättsorganisationer och internationella organ att se vad som pågår i Sverige och kräva att svenska staten omedelbart upphör med fortsatta koloniala övergrepp mot det samiska folket.

Landspartiet Svenska Samer kräver ett omedelbart stopp på statens övergrepp på enskilda samer samt på hela vårt folk. Detta strider mot internationella och nationella åtaganden som Sverige har gentemot urfolket samerna. Det visar även tydligt på behovet av en sanningskommission för statens övergrepp mot det samiska folket.

Brev är sänt till Sveriges statsminister,
Sveriges kultur- och demokratiminister samt
Landshövdingen i Västerbottens län.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


Pressmeddelande 2017-10-03

Så skor den nya Sametingsstyrelsen sig själva

”Hur länge måste en renskötare jobba för att få ihop samma lön som sina företrädare i Sametinget?”, säger Mijjen Geajnoes Vägvisare Christina Åhrén.

Lars-Jonas Johansson, ordförande LPSS:
”Sametingets nyvalda styrelse har påbörjat sitt arbete med att chockhöja sina arvoden. De har beviljat sig själva feta arvoden, utan att ha några som helst krav, eller arbetsbeskrivningar. Det innebär tex att utan att delta på ett enda styrelsemöte under året så har man i alla fall ett fast arvode. Varje styrelseledamot får nu 0.4 inkomstbasbelopp = 24.600 kr i fast arvode per månad + mötesarvode om 1650 kr per dag. De har dessutom höjt talmannens, Paulus Kuoljok, Samelandspartiets lön till 2 inkomstbasbelopp = 123 000 kr per år + mötesarvode om 1650 kr per mötesdag.”

I styrelsens beslut om de nya arvodena framgår även att nämndsordförandena av styrelsen får 92 250 kr per år, plus mötesarvoden om 1650kr per dag. Detta gäller även valnämndens ordförande Per Mikael Utsi, Guovssonásti. Detta trots att valnämnden egentligen inte har någon verksamhet de första två åren.

”Vi förväntar oss att inför varje plenum få skriftliga redovisningar av vad de har uträttat för den lönen de har fått”, säger en bekymrad Håkan Jonsson, ordförande för Jakt- och fiskesamerna.

”Detta är pengar som borde ha använts till något mer behjärtansvärt, än att fylla sina egna plånböcker. Men det är inte mer än förväntat”, säger en upprörd Lars-Jonas Johansson ordförande Landspartiet Svenska Samer.

”Den förra styrelsen jobbade hårt för att öka Sametingets budget och lyckades rätt bra, men jag trodde inte att det var så här de här medlen skulle användas”, säger Lars Paul Kroik ordförande Albmut.

Sent på plenums första dag fick vi till slut efter enträgna efterforskningar ta del av styrelsens protokoll från 12 till 13 september, nedan har vi sammanställt de nya arvodena:

Styrelsens ordförande Per Olof Nutti arvode är ännu oklart. Det som dock framgår är: Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom som är både styrelseledamöter och nämdsordföranden får var för sig 92 250 kr per år, 24 600 kr i månaden plus 1650 i mötesarvoden per dag. Per år innebär det att dessa två plockar ut 387 450 kr vardera plus mötesarvoden på 1650 per dag.

Övriga i styrelsen:
Jan Rannerud 295 000 kr per år plus mötesarvoden.
Britt Sparrock 295 000 kr per år plus mötesarvoden.
Lars Wilhelm Svonni 295 000 kr per år plus mötesarvoden.
Anders Kråik 295 000 kr per år plus mötesarvoden.

”Styrelsen och nämnder ökar därmed sina arvoden med 1.9 miljoner kronor, till det kommer kostnader för mötesarvoden och sociala avgifter som tas från den folkvalda budgeten. Det kan jämföras med de 300 000 kr som Guovssonásti har gett språkarbetet. Det känns onekligen tungt”, säger Mijjen Geajnoes Christina Åhrén.

Lars-Jonas Johansson, LPSS: ”Nu förstår vi ju varför budgetunderlag är så tunt i plenumshandlingarna.”

Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna
Lars-Jonas Johansson, Landspartiet Svenska Samer
Christina Åhrén, Mijjen Geajnoe, Min Geaidnu, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno
Lars Paul Kroik, Álbmut


Årsmötesuttalande 2017-08-27

Var står Svenska Kyrkan i samiska frågor?

Med anledning av ledaren i Daerpies Dierie nr 2 2017 skulle vi vilja ha respons från ansvariga inom kyrkan.

Var står Svenska kyrkan i samiska frågor? Frågan är aktuell efter ha läst ledaren i sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie nr 2-2017 "Renar, land och vatten". Samerna är ett folk som staten genom sin kolonialpolitik har splittrat rättsmässigt, dock inte som ett folk. Majoriteten av samerna har inte tillgång till land och vatten och de näringar som är knutna till dem. Kyrkan har genom historien varit en aktiv aktör i detta splittringsarbete. Se; Erik-Oscar Oscarsson "Rastänkande och särskiljande" i De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Det har skapats ett sår som går genom det samiska folket.

Svenska kyrkan har återupptagit sitt arbete med ett försoningsarbete mellan samerna och kyrkan. Frågan blir, vad står Svenska kyrkan för när man läser ledaren, där samer utanför samebyarna skuldbeläggs för den rådande splittring som staten och kyrkan har skapat. Icke samebymedlemmar jämställs med exploatörer som ett hot mot renskötseln.

De samiska rättigheterna tillhör det samiska folket och samer inom renskötseln är utsatt för ett oerhört tryck utifrån vilket också gäller de samer som inte tillhör samebyarna. Kampen mot exploatörer och att stärka samiska rättigheter är en gemensam samisk sak som alla samer delar. Ledaren vill dock ifrågasätta samer utanför samebyarnas rätt till land och vatten, renskötsel, jakt och fiske. Vad gäller psykisk ohälsa, har samer utanför samebyarna aldrig omfattats av någon forskning.

Daerpies Dierie är ett organ för Härnösands stift och den samiska menigheten i Norge.
Ledaren är en partipolitisk partsinlaga inför sametingsvalet som befäster splittringen bland samer.
Delar Härnösands stift de ståndpunkter ledaren framför?
Är det Härnösands stifts uppgift att genom Daerpies Dierie framföra partipolitiska ståndpunkter?

Är fallet så, påverkas förtroendet för försoningsarbetet mellan samer och kyrkan allvarligt, negativt.

Vi i Landspartiet Svenska Samer kräver att Svenska Kyrkan och Härnösands stift i sitt försoningsarbete blir tydligare i sin syn att samerna är ett folk och att man ser till alla samers rättigheter och historia i detta viktiga arbete beskrivs på ett korrekt sätt.

Vi i Landspartiet Svenska Samer ser ett stort behov av den sanningskommission som initierats av Sametinget och vi förväntar oss att Svenska kyrkan inte motverkar detta viktiga arbete.

Landspartiet Svenska Samers årsmöte i Staare
27 augusti 2017


Till våra medlemmar

Årsmöte 27 augusti 2017

Landspartiet Svenska Samer bjuder in medlemmar till årsmöte 2017!
Söndag den 27 augusti 2017, kl 15-17 på Clarion Hotel Grand, Östersund. Ärendelista och sedvanliga årsmöteshandlingar presenteras på årsmötet. Landspartiet Svenska Samer bjuder på middag efter årsmötet.

OBS! För middag: Anmälan senast 17 augusti till Eva Jejlid,
tel: 070-555 24 70 eller e-post: eva.jejlid@gmail.com

Medlemsavgift för 2017: 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885. Glöm inte skriva namn och adress.

Information! Sametingets konstituerande plenum och öppnandet av den nya mandatperioden 2017-2021 startar måndag 28 augusti på Clarion Hotel Grand i Östersund. Partiöverläggningar börjar måndagmorgon kl 8.30.

Varmt välkomna! Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer

Här ligger inbjudan till årsmöte


Våra kandidater i Sametingsvalet 2017

Våra kandidater

Läs mer om våra kandidater i Sametingsvalet 2017 »
Läs Landspartiet Svenska Samers valprogram 2017 »
Här ligger våra vallistor »

Rösta den 21 maj!


Valprogram i Sametingsvalet 2017

Valprogram 2017. Foto: Duncam Kemp

Vi är glada över att kunna presentera ett valprogram med konkret politik inom flera olika områden. Vi ser en framtid där vi stärks som ett folk och där det är ett slut på kränkningen av enskilda samers rättigheter. Vi vill fortsätta vara en stark röst för våra marker, hela vår kultur, vårt språk, hälsa och öka förutsättningen för våra barn och unga att fortsätta leva och verka i hela Sápmi. En framtid där våra rättigheter respekteras fullt ut och som är fri från kolonisation av oss som ett folk.   FOTO: DUNCAN KEMP
Läs Landspartiet Svenska Samers valprogram 2017 »
Läs mer om våra kandidater till Sametingsvalet »

Rösta den 21 maj!


 

Sametingsval 21 maj 2017

Val till Sametingets politiska organ har hållits vart fjärde år sedan 1993. Det samiska folket väljer 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger om året. Läs mer om valet hos Sametinget.
FOTO: SAMETINGET

Vi arbetar inför Sametingsvalet och kommer även att delta på valdebatter som anordnas inför valet.
Tveka inte att kontakta oss om det är något!
Partiledare Lars-Jonas Johansson, 070-252 17 66
E-post: lars.jonas.johansson@gmail.com
Vice ordförande Marie Persson Njajta, 073-806 98 48
E-post: kvannegrafiska@gmail.com


Partiledarintervju, radioväkteri, våra kandidater m.m.

Här finns Sameradions partiledarintervju med Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.
Lyssna till radioväkteri inför Sametingsvalet.
Se TV-debatt med partiledarna.
Och här kan man jämföra sina åsikter med sametingspartierna.
Vårt partiprogram ligger här (pdf).
Läs mer om mer om våra kandidater här.
Här ligger våra vallistor.

Landspartiet Svenska Samer. Foto: Marie Persson Njajta.


Valdebatter m.m.

De valdebatter som hittills är inplanerade och där du kan träffa och se företrädare för vårt parti är:
- 19 april i Folkets Hus i Tärnaby.
- TV-debatt: inspelning 22 april, sändning i TV den 14 maj.
- 27 april partiledarutfrågning i radion (prel 15-15.30).
- 2 maj i Östersund.
- 8 maj i Arjeplog.
- 9 maj i Övre Soppero.
- 14 maj direktsänt radioväkteri.
- 17 maj i Kiruna.
- 18 maj i Gällivare.
- 19 maj i Lövånger.
- 21 maj Sametingsvalet 2017 i vallokal 8-20, eller via post!
- 30 maj Valvaka i Kulturens Hus Luleå, sänds i radio. Röstsammanräkning kl 15-16. Valvaka kl 20-21.

Buerie båeteme!  Bures boahtin!  Buoris boahtem!


Landspartiet Svenska Samer. Foto: Marie Persson Njajta.

Hälsa - ohälsa

För oss i Landspartiet Svenska Samer är kampen mot psykisk ohälsa en oerhört viktig fråga, då vi lever i en verklighet där vi vet att många samer mår dåligt. Vi vet att psykisk ohälsa och beroendeproblematik drabbar hela familjer och förs vidare från generation till generation. Vi måste försöka bryta de här mönstren och tystnaden.

De hälsoproblem som idag är synliggjorda utgör enbart toppen av ett isberg, där mycket är osynliggjort. En kolonialhantering av oss samer som ett folk, kampen för våra marker och existens m.m. gör att våra barn, unga och äldre lever med ökad risk för psykisk ohälsa, beroendeproblematik, övergrepp och våld.

I styrelsearbetet har vi varit med att etablera samarbete med landstingen för att ett hälsocenter ska etableras. Vi har deltagit i temadagar om psykisk ohälsa samt uppvaktat regeringsföreträdare med Sametingets rapport om psykisk ohälsa. Vi har även bidragit till att bryta tystnaden på olika sätt, bl.a. genom att börja berätta om vår egen erfarenhet.

Vi kommer arbeta för:
- att ett hälsocentrum på svensk sida Sápmi inrättas.
- att Sametinget säkrar egna medel till att arbeta kunskapshöjande med hälsofrågor.
- att Sametinget upprättar en årlig temadag med fokus på psykisk ohälsa och beroendeproblematik.
- att samarbeten sker med experter inom området, t.ex. SANKS samt de som arbetar med beroendeproblematik.
- att hälsofrågor och hälsoutbildningar ska omfatta hela folket. Varenda same ska vara välkommen att delta i alla åtgärder som har med psykisk ohälsa och beroendeproblematik att göra!
- att mer kvalitativ forskning börjar bedrivas på området.
- upprättandet av en sanningskommission.

Har du några funderingar kring hälsa-ohälsa går det bra att kontakta Marie Persson Njajta, sametingsledamot och vice ordf i Landspartiet Svenska Samer. Läs hela vårt partiprogram. Läs mer om våra kandidater och se alla kandidater på våra vallistor.

Rösta den 21 maj!


Pressmeddelande 2017-05-11

Sameskolstyrelsen sviker samiska barns rätt till språket!

Partiet SAMERNAs ageranden i styrningen av Sameskolstyrelsen, tillsammans med Samelandspartiet och Skogssamerna, är den största skandalen hittills inom samiska skol- och utbildningsfrågor!

Efter att ha drivit ett lyckosamt arbete med att etablera fjärrundervisning i samiska, emot nästan 160 elever runt om i Sverige, hade Sameskolstyrelsen ett gynnsamt underlag att presentera för utbildningsminister Fridolin och Utbildningsdepartementet. De hade en redovisad kostnad på 1.366 mkr.

De hade ett väl genomarbetat underlag att föra fram till regeringen, som visade att detta var något som borde utvecklas vidare, för att samiska barn runt om i Sverige skulle få läsa sitt språk i skolorna. Det fanns utbildade pedagoger som kunde anställas, upp emot 7 heltidstjänster i timmar räknat, samt kompetens inom alla varieteter förutom umesamiska.

Regeringen gav klartecken att statsstödet för utbildning av minoritetsspråklärare skulle fortsätta att finnas kvar, samt gav SAMS 4.8 mkr, att användas till utvecklingen av fjärrundervisning, samt stärkandet av ekonomiadministrerande kompetens inom SAMS under 2017.

Alla jublade och såg en samisk språkundervisning i utveckling, som för första gången var värdig samiska barn, på orter där språklärare i dag saknas! Men vad hände?

Av medlen från departementet, har SAMS valt att endast budgetera 135 tkr att gå till fjärrundervisningen. Det är inte ens 3 % av vad medlen avsågs användas till!

Det finns inte möjlighet till kompetensutveckling för lärare, eller att utveckla verksamheten.

Vem vill eller vågar sätta sig i skolbänken för att utbilda sig till lärare? Finns det jobb att få? När inte ens SAMS tycks värdera samiska språklärare eller elever?

I en intervju med SAMS vice ordförande Mathias Kristoffersson (som kandiderar för partiet SAMERNA) kommer det fram att dessa medel gått åt till att lösa ut och betala alla kostnader som de själva orsakat genom att sparka förre skolchefen och till att betala hyror för det de påstår är "undermåliga lokaler".

Kostnader med skadestånd till rektorer och kostnaden för den nya tf skolchefen kanske också ligger där? I alla fall är ett säkert, att SAMS styrelse, utan tvekan, är de som orsakat allt detta. Alla är de delaktiga i denna skandal. För skandal är det. Det är ett svek mot alla samiska elever. Det är ett hån mot samiska föräldrar som har barn i sameskolor, där ekonomin anges som skäl för brister i undervisning och hot om nedläggningar. Att det hänvisas till bristande elevunderlag inom sameskolorna och bristande ekonomi, är inte konstigt, när ledningen lägger all tid på att avskeda anställda, istället för att lägga resurserna på att undervisningen och skolorna ska fungera tillfredsställande.

Dearnan Saemieskuvle och Naestie förskola, är idag en skola som fått signaler om att riskera nedläggning. I det här fallet håller inte argumentet om "undermåliga lokaler", då dessa är bra och miljön är anpassad efter sameskolans verksamhet. Kanske finns det fler sameskolor som hänger på fallrepet om SAMS fortsätter misskötas?

Undrar om det var så här utbildningsministern avsåg att pengarna skulle användas?

Börje Allas, ordförande i SAMS, avsattes efter ett riktat misstroende vid Sametingets plenum i Gällivare förra året. Tre månader senare röstades han åter in igen, efter en febril övertalningskampanj från Anders Kråik, tidigare partiledare i SAMERNA. En splittrad skara där Guovssonásti och Samelandspartiet lade ner sina röster, resulterade i att Allas åter skulle få bli ordförande i SAMS.

Vårt parti LPSS, var helt emot att Allas skulle återfå förtroendet som SAMS ordförande, men vi kördes över totalt tillsammans med Mijjen Gaejnoe. Hade de partier som tillsatt sina ledamöter i SAMS, haft ryggrad och självinsikt, så hade situationen som idag råder, aldrig uppstått.

Simon Wetterlund, partiledare för SAMERNA, säger vid valdebatterna att SAMS har skött sig klanderfritt. Att de fått AA i betyg av staten i sin hantering av ekonomin. Att SAMERNAS ledamöter gör ett fantastiskt och klanderfritt jobb. Det vill han att väljarna ska luras att tro. Wetterlund och hans parti mörkar i skolfrågorna och ljuger i sitt partiprogram väljarna rakt i ansiktet!
SAMERNA säger i sitt partiprogram att de arbetar för: "Särskilda insatser för ett bevarande av vårt språk", "Bra skol- och utbildningspolitik för barnen" samt "Bra arbetsmiljöer för våra anställda inom våra institutioner". Detta är magstarkt, om man vet hur SAMS ledamöter agerat och prioriterat i sina beslut, under ledning av partiet SAMERNA.

Landspartiet Svenska Samer kommer arbeta för att få in skol- och utbildningsfrågorna under Sametingets myndighet. Det är den enda rätta vägen för att lyckas med en bra skol- och utbildningspolitik. Att samiska frågor ligger under olika myndigheter, har medfört att situationer som den inom SAMS har fått uppstå. Det hade aldrig tillåtits att ske under Sametingets ledning.

Lars-Jonas Johansson, partiledare i Landspartiet Svenska Samer
Länk till pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2017-04-17

Dearnan Saemieskuvle måste finnas kvar!

Landspartiet Svenska Samer stödjer barn, föräldrar och lärare vid Dearnan Saemieskuvle och Naestie förskolas kamp för att sameskolan i Tärnaby ska finnas kvar!

Sameskolstyrelsens nämnd har den 23-24/2 gett tf skolchef Annechatrin Brandén i uppdrag att kontakta Storumans kommun för "alternativa lösningar hur man kan bedriva Sameskolan i Tärnabys verksamheter vidare och i vilka former". Efter frågor från föräldrar har tf skolchef Annechatrin Brandén meddelat att hyreskontraktet för sameskolan kommer sägas upp nästa år. Föräldrar har tillskrivit nämnden och skolchefen för svar men ordförande Börje Allas har inte ens svarat föräldrarna. Ärendet ska diskuteras i Sameskolstyrelsens nämnd med t.f. skolchef i maj. Detta beslut är helt förkastligt och naturligtvis är föräldrar och personal är väldigt upprörda och oroade.

Sameskolan i Tärna är en oerhört viktig resurs, särskilt på sydsamiskt område där skolan utgör den enda sameskolan. Skolan har idag en situation som är ljus, trots brist på engagemang från Sameskolstyrelsen (SamS). Föräldrar och personal har stora förhoppningar för framtiden och barnen och lärarna har arbetsro.

"Nämndens senaste beslut river upp hela tillvaron för barn, föräldrar och personal och vi i Landspartiet Svenska Samer säger klart och tydligt ifrån mot alla planer att lägga ned skolan och låta barnen flytta till den kommunala skolan och förskolan med någon form av "integrerad" undervisning, och skylla på dyra lokaler. Det vore helt förkastligt." säger Marie Persson Njajta, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer.

"På sameskolan är det samiska norm; språket, tankesättet, kulturen, och miljön både ute och inne är anpassad efter sameskolans verksamhet. Skolan är helt ovärderlig i den svenska omgivningen. På den kommunala skolan kan det aldrig bli så. SamS har ansvar för hela Sápmi och sameskolan i Tärnaby är den enda sameskolan på sydsamiskt område. Barnen, samhället, språket och hela det sydsamiska området skulle lida en enorm förlust om sameskolan försvann." fortsätter Marie Persson Njajta.

Landspartiet Svenska Samer fördömer alla planer på att barnen ska behöva lämna skolan!

Vi i Landspartiet Svenska Samer har i flera års tid sett den oreda och turbulenta händelseutveckling som varit kring Sameskolstyrelsens nämnd. Vi har med frustration och ilska sett hur barn och familjer drabbats av nämndens ageranden. Situationen vid Tärna sameskola är ett av flera exempel där nämnden för SamS brustit. Vi har försökt agera på de sätt vi kan, nu senast genom att försöka välja in en ny ordförande i nämnden. Majoriteten av plenum valde dock att återtillsätta samma ordförande som Sametingets plenum gången före hade avsatt. Det var en stor besvikelse och frustration för oss.

"Det är med anledning av detta vi i vårt valprogram tar ställning för att alla skolfrågor som idag ligger under Sameskolstyrelsen ska överföras till Sametinget. Vi kan inte ha det på det här sättet längre och vi kommer stötta föräldrarna på alla sätt vi kan." säger
Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Lars-Jonas Johansson, partiledare och
Marie Persson Njajta, vice ordförande
Länk till pressmeddelandet (pdf)


Representation vid FN:s Kvinnokommission i New York

Marie Persson Njajta, sametingsledamot för Landspartiet Svenska Samer, har representerat Sametinget i Sverige vid FN:s Kvinnokommissions 61:a möte (CSW61) i New York i mars 2017.
Slutrapport från FN:s Kvinnokommission CSW61 i New York

Under CSW61 deltog jag som Sametingets representant i Sveriges delegation, där jag kunde bistå med urfolksperspektiv bl.a. till förhandlingarna kring det slutdokument som antogs av kommissionen.

Som Sametingets representant deltog jag även på en mängd olika urfolksevent, samt vid temadagen ”Empowerment of Indigenous women”. Ämnen som diskuterades var bland annat urfolkskvinnors deltagande i beslutsprocesser, våld mot urfolkskvinnor och flickor, ekonomiska möjligheter och klimatförändringar. Den grundläggande frågan som hela tiden kommit upp när det gäller urfolkskvinnor är kampen för marker, vatten, kvinnors tillgång till marker och naturresurser samt rätten till inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer, där kvinnor ofta exkluderas eller är underrepresenterade. Det som framförs är rätten till Fritt och Informerat Förhandssamtycke (FPIC) och Urfolksdeklarationen, samt vikten av att staterna implementerar dessa ordentligt. Även rätten att leva utan våld och diskriminering i alla former lyfts.

Empowerment för urfolkskvinnor är att deras rättigheter respekteras, särskilt principen om Fritt och Informerat Förhandssamtycke (FPIC), och deltagande i beslutsprocesser på alla nivåer. Urfolkskvinnor är centrala för att föra sin kultur och traditionell kunskap vidare till nästa generation. Urfolkskvinnors kunskap är en värdefull tillgång, då vi sitter på många lösningar för en långsiktigt hållbar utveckling som behövs bland annat i kampen mot klimatförändringar samt för att bevara biologisk mångfald och ekosystem. Urfolk lever ofta i de områden som drabbas hårdast av klimatförändringar och där man förvaltat marker och vatten i generationer.

Många urfolk har även problem med fattigdom, hälsoproblem och våld i olika former mot kvinnor och barn. Här är det viktigt att bryta tystnaden. Urfolk lever ofta med historiska trauman samt i ständigt hot från exploateringar och utvinningsindustrier i traditionella områden, vilket dessutom ökar risken för ohälsa och våld. Urfolkskvinnor kräver ett stopp på det här våldet.

Vad gäller slutdokumentet, välkomnar jag att det innehåller skrivningar kring urfolkskvinnors och flickors rättigheter, Urfolksdeklarationen, rätt till utbildning, deltagande i beslutsprocesser på alla nivåer, respekt och skydd för urfolkskvinnors traditionella och nedärvda kunskap, våld mot urfolkskvinnor och klimatförändringar. Men det är oroande att dokumentet inte innehåller starkare skrivningar kring urfolkskvinnors landrättigheter.

Vi vet att urfolkskvinnor, såväl i Sápmi som internationellt, hade behövt starkare skrivningar kring landrättigheter och självbestämmande. Detta för att ge konkret stöd till alla urfolkskvinnor som kämpar mot olika markexploateringar, landgrabbing, klimatförändringar och för att få sina rättigheter respekterade. Urfolkskvinnor går ofta i frontlinjen för kampen för marker och vatten som är avgörande för vår kultur, mat, hälsa och kommande generationer. Detta trots att det innebär en ökad risk för smutskastning och hot samt är ett oerhört resurskrävande och mödosamt, ofta osynliggjort arbete.
Läs hela uttalandet på Sametingets hemsida
Inslag i Sameradion från New York
Slutrapport från FN:s Kvinnokommission CSW61 i New York


Debattartikel VK 2017-03-06

Sveriges mineralpolitik är ett misslyckande

Nyligen lämnade det kanadensiska bolaget Viad Royalties in ansökan om att få prospektera i två stora områden i direkt anslutning till det förorenade gruvområdet i Blaiken. Bolaget har även sökt tillstånd för två områden nordväst om Storjuktan i jakt efter guld, silver, koppar, zink, bly och wolfram.

Tydligare bevis på att Sveriges minerallagstiftning uppmuntrar till ansvarslöshet och idioti får man leta efter. Gruvan i Blaiken försattes i konkurs 2007 och sedan dess har miljöproblemen varit enorma, med stora läckage av zink från gruvområdet till Storjuktan.

I miljötillståndet var gränsen för årliga utsläpp satt till 0,5 ton per år. Miljöutredningar visar på ett läckage på 20 ton (!) zink per år från gruvområdet. Länsstyrelsen ansökte i höstas om ett anslag på 300 miljoner kronor för att komma i gång med saneringen, vilket nyligen avslogs av regeringen. Nu vill alltså nya lycksökare in och prospektera, leta mer mineraler, i miljöskandalsområdet Blaiken innan saneringen av förra fiaskot ens har påbörjats.

När ska regeringen och Sveriges politiker ta tag i Sveriges mineralpolitik som fortsätter hota vår miljö, vatten, renbetesland, våra barns framtid och kulturlandskap? Att inte beslutsfattarna skäms över gruvlandet Sverige.

Vi är många som i flera års tid kämpat för en förändring. Låt det här bli droppen som får bägaren att rinna över. Det är dags att riva upp Sveriges minerallagstiftning, stärka miljöbalken och lägga all mineralhantering under denna i stället. Miljö-, kulturella- och sociala konsekvensbeskrivningar (MKB, KKB och SKB) måste också göras på ett tidigt stadium innan några tillstånd beviljas.

Urfolks rätt till Fritt och Informerat Förhandssamtycke (FPIC) ska respekteras – och det gäller alla berörda samer, oavsett om man lever av renskötsel, fiske, slöjd eller något annat. Ingen gruv- eller prospekteringsverksamhet ska godkännas om urfolk säger nej.

Även andra lokalt berörda, vattenintressenter med flera, måste ha rätt till inflytande att kunna överklaga i exploateringsprocesser. Och i de fall där tillstånd eventuellt beviljas, ska rejäl fondering för sanering säkras långt innan någon undersökningsverksamhet sätts i gång.

Det är ju märkligt att Sverige som Europas ledande gruvland uppmuntrar prospektörer att härja fritt, låter dem hota miljö, söndrar lokalsamhällen och bidrar till att kränka urfolksrättigheter.

Sveriges mineralpolitik är ett misslyckande.

Marie Persson Njajta, Tärnamo
vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer


Hearingar om Nordisk samekonvention

Sametinget anordnar hearingar om Nordisk samekonvention i Östersund, Lycksele och Kiruna samt Sorsele och Strömsund. Brev och mejl har gått ut till sametingspartier, sameföreningar, riksorganisationer och samebyar.

Den samiska allmänheten är välkommen måndag 27/3 kl 18-20 på Hotel Clarion i Östersund, tisdag 28/3 kl 18-20 på Hotell Lappland i Lycksele och onsdag 29/3 kl 18-20 i Stadshuset, Kiruna.
Även 11/4 kl 18-20 i Sorsele och 12/4 kl 18-20 i Strömsund.
Mer information samt frågor och svar om Nordisk samekonvention finns på Sametingets hemsida


Våra listor till Sametingsvalet 2017

I Sametingsvalet 2017 ställer Landspartiet Svenska Samer upp med två listor. Den ena toppas av en kvinna, vice ordf Marie Persson Njajta, och den andra av en man, partiledare Lars-Jonas Johansson.

Snart kommer sidan med våra kandidater att uppdateras.
Här kan man se våra listor till Sametingsvalet 2017


Till våra väljare & kandidater

Inför Sametingsvalet 2017
- För Sápmi åt folket

"Alla samer måste ha samma rättvisa utgångspunkt för att känna stolthet och tillhörighet till det samiska samhället. Sen måste rättigheterna fördelas på ett sådant sätt att det skapar harmoni, och anpassas utifrån enskilda samers behov samt att det ger skydd för våra traditionella näringar, vår kultur och vår miljö. Men ingen same ska som idag, behöva känna sig utanför och ovälkommen i det samiska samhället!"
Detta var ett utdrag ifrån vårt förra valprogram. Vi arbetar just nu med valprogrammet för 2017 som kommer längre fram.

Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi arbetar inkluderande och verkar för hela det samiska folket. Landspartiet Svenska Samer vill få samer att känna stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats.

Landspartiet Svenska Samer har genom sina tre mandat i Sametinget, haft stort inflytande i de frågor vi gick till val på. Och vi vill fortsätta arbeta för en ljusare framtid för det samiska folket. Vi tror vi är på väg i den riktningen men vi har många viktiga frågor vi skulle vilja arbeta vidare med.

När dagens opposition valde att kliva av styrelsearbetet, valde vi att stanna kvar i styrelsen och ta ansvar. Vi har stått för det vi tror på och även agerat därefter. Resultaten är många. Vi har drivit "Framtida samepolitik", en utredning som skall överlämnas till regeringen och förhoppningsvis leda till att Sverige skall se oss som det folk vi är och ge oss samer samma rättighetsgrund att utöva vår kultur och sedvänjor, oavsett om du äger renar eller inte.

Vi har varit med att driva samiska hälsofrågor, att ett centrum måste finnas för att motverka den psykiska ohälsa som idag förstör livet för alltför många samer. Hälsofrågor är oerhört viktiga för oss och som vi kommer fortsätta driva då vi vet att många samer mår dåligt och att dagens forskning enbart visar toppen av ett isberg. Idag saknas kunskap och en helhetsbild av det samiska folkets hälsosituation där flera områden är osynliggjorda, nedtystade och tabubelagda, bl.a. flera aspekter av psykisk ohälsa, våld och beroendeproblematik.

Vi har drivit frågan om att Sametinget ska bli ansvarig myndighet för traditionell kunskap och det ser ut att kunna bli verklighet redan till hösten.

Vi har drivit frågan om renpåkörningar och rovdjursproblematiken. Vi har lyft detta i kontakter med regeringen och myndigheter. En het fråga är vargförekomsten där vi varit väldigt tydliga att vargar inte ska finnas i renskötselområdet.

Vi har drivit frågan om att få en konsultationsordning gentemot regeringen. Detta är nu snart en realitet. Att vi samer ska konsulteras i alla frågor som rör oss, är en självklarhet för oss och nu har även regeringen förstått det.

Arbetet med alla samers lika värde, är och har varit Landspartiet Svenska Samers kärnfråga. Vi har jobbat hårt för att nå framgång, och vi har tagit oss mycket längre än jag vågat hoppas på.

Vi har fortsatt kämpa emot markexploateringar, gruvor och kolonisation av oss som folk, samtidigt som vi arbetat för en kunskapshöjning om den verklighet vi samer har.

Även inom jämställdhet har vi arbetat och vi ser ett behov av att lyfta samiska kvinnors situation mer. Även språk och identitet är viktiga områden för oss.

Vi har fortsatt varit aktiva och drivande i frågan om en sanningskommission.

Framtiden ser ljus ut för oss som folk, men motståndet är fortfarande stort. Dagens opposition gör allt i sin makt för att förhindra den positiva utvecklingen för det samiska folket, och för att vinna valet i maj, 2017.

Landspartiet Svenska Samer behöver just din hjälp, din röst, din kunskap och ditt engagemang för att vi ska nå dit vi vill komma. Att de samiska rättigheterna måste återföras till folket - det är själva kärnfrågan för att uppnå harmoni bland folket och skapa ett starkt samiskt samhälle som värnar såväl rennäring som övriga samiska näringar.

Vi hoppas att du vill lösa medlemskap i vårt parti och att du väljer att skriva under en förklaring om att du vill ställa upp på vår lista inför kommande Sametingsval 2017! Välkommen att kandidera eller bara visa ditt stöd! (Läs mer nedan).

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!
Varmt välkommen!

Lars-Jonas Johansson, partiledare
och styrelsen i Landspartiet Svenska Samer

Om du är intresserad av att stå på vår lista, skriv ut och fyll i blanketten "Förklaring" (klicka här) och posta till oss senast 6 mars, samt att du betalar medlemsavgift på 50 kr till bankgiro 707-3885. Om du enbart vill stödja vårt arbete som medlem, betalar du bara in medlemsavgift.
Förklaringsblanketter sändes per post till:
Erik-Oscar Oscarsson
Solvändan 11
935 32 NORSJÖ.

Vi är nära målet och vi har aldrig någonsin haft samma positiva utgångsläge som idag. Men vi behöver din hjälp. Låt oss ro arbetet i land tillsammans. Låt inte påtvingad kolonisationspolitik få förstöra vår kamp för alla samers lika värde.

För ett gemensamt Sápmi där vi ser varandra ber vi Dig att stödja oss. För Sápmi åt folket! Rösta den 21 maj!

Medlemsavgift för 2017

Medlemsavgift á 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885.
Glöm inte skriva namn och adress.

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!
Landspartiet Svenska Samer


Framtida samepolitik ute på remiss

Framtida samepolitik ute på remiss

Nu är Eivind Torps utredning om Framtida samepolitik ute på remiss. Remisstiden är till och med 2 april 2017. Ev yttranden sänds senast söndag 2 april till e-post: kansli@sametinget.se

Detta är första steget mot en ny och bättre samisk politik. En starkare lagstiftning för oss samer. Ett samiskt förslag till regeringen på hur de i ett första steg ska agera för att alla samer ska bli lika inför lagen och att ingen ska vara mindre värd, eller mindre välkommen på sina rättmätigt nedärvda områden, än någon annan same.

Förslaget till en samebalk innebär att det samiska folket ska ha rätt att föra sitt kulturarv vidare, reglerat i en ny lagstiftning som både stärker renskötseln såväl som fiske, jakt och övriga delar av den samiska kulturen. Tanken är att stärka oss som folk. Torp har formulerat ett förslag till en samebalk samt fört samtal med samepolitiska partier och organisationer. Sametingets ledande partier och oppositionen har haft möjlighet att utse experter till utredningen.

Nu är Framtida samepolitik ute på remiss och kommer säkert bli sågad av oppositionen. De som inte vill ha en bättre rätt för dagens utanförsamer, är heller inte för att vi ska vara ett folk. Men det vill jag att vi ska vara - ett folk som innefattar alla samer. Ett folk med samma förutsättningar i rättighetsgrunden, men nyttjandet är aldrig lika samer emellan, för vi är inte individuellt homogena. Det är naturligt. Det ska vara naturligt att känna tillhörighet och veta, att man hör hemma någonstans som same i Sápmi. Att inte någon annan som anser sig ha större rätt, ska säga att du inte gör det, när du kommer till aajjas eller aahkas fisksjö. Vill du vara med i framtidens sameby, där din släkt kommer ifrån, där du har dina rötter, ska du rösta på oss som vill låta dig vara det!

Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer


100-årsfirande i Tråante/Trondheim 2017

100 år av samisk kamp

Några ord om Tråante av sametingsledamot
Marie Persson Njajta, vice ordförande i
Landspartiet Svenska Samer

Den 6-12 februari 2017 var det stort 100-årsjubileum i Tråante då det samiska folket firade det första gemensamma samiska landsmötet som ägde rum i Metodistkyrkan. Hela jubileumsveckan har det pågått viktiga möten, föreläsningar, utställningar, olika kulturevenemang, konst, musik, teater, matevenemang m.m. Men framför allt var det här en vecka då samer från hela Sápmi kunde samlas i en stad där det samiska fick vara norm och ta plats under en hel vecka. Att få uppleva det var stort.

Det var alltså 100 år sedan Elsa Laula med flera samiska förkämpar samlade samer från hela Sápmi till ett gemensamt landsmöte i Tråante.

Elsa Laula förde en kamp för hela det samiska folket. Tyvärr ser vi att de frågor som hon kämpade för då är lika aktuella i dag. Det är en bekymrande hundraårsmarkering. Men desto viktigare att vi uppmärksammar det.

Elsa Laula står för något som vi i Landspartiet Svenska Samer verkligen brinner för – hon kämpade för hela det samiska folket, för våra marker och mot kolonisation. Hon kämpade för både renskötare och icke-renskötare, för hela det samiska folket, för alla. Vi kämpar dock än idag för våra marker, marker som är helt avgörande för vår fortsatta existens. Marker och vatten som är avgörande för renbete, fiske, jakt, matförsörjning, andlighet, hälsa, vårt språk, hela den samiska kulturen och våra barns framtid. Markerna bär vår historia och vår framtid.

Vi kämpar även för självbestämmande – rätten att bestämma och ha reellt inflytande i frågor som berör oss, våra liv och våra möjligheter att föra vår kultur vidare till våra barn. Något vi har rätt till som ett folk och som ett urfolk. Även klimatförändringarna, hälsofrågorna och språket är viktiga områden. Här ser vi att kampen för markerna, mot exploatering och kolonisation, påverkar vår hälsa. Frågorna hänger ihop. Staten måste arbeta för att säkra våra mänskliga rättigheter och det samiska självbestämmandet. Vi måste även lyfta samiska kvinnors situation mer.

Elsa Laula såg den utveckling som höll på att ske med statens politik och hon gjorde motstånd – och för det fick hon ta emot en hel del kritik, motstånd och smutskastning – även från sina egna. Hon kämpade för hela det samiska folket och ville ha en förändring och komma vidare. Jag känner igen det här. Dels från mina erfarenheter som kvinnlig gruvdebattör och aktivist men också som kvinnlig människorättsförsvarare. Jag vet att många av de kvinnor jag både mött, och följt, från olika delar av världen som kämpar mot exploateringar, utvinningsindustrier och för sina marker, vatten och rättigheter – även de har mött motstånd; hot, smutskastningsförsök, våld, attentat, övergrepp och vissa har tyvärr fått sätta livet till – som kvinnliga människorättsförsvarare. Livet som kvinnlig människorättsförsvarare är inte alltid så lätt. Men det är nödvändigt. Ibland har vi helt enkelt inte något val. Det är så djupt fundamentala värden som står på spel. Ja, hela vår fortsatta existens och våra kommande generationer.

Under jubilumsveckan hade vi sametingsledamöter och parlamentariker ett späckat schema och deltog i flera möten, bl.a. 100-årsmarkering vid Metodistkyrkan, samisk parlamentarikerkonferens med Sametingen i Norge, Sverige, Finland samt representanter från Ryssland, Samerådets temadag, partiöverläggningar och seminarium med Eivind Torp om hans förslag till en samebalk och Framtida samepolitik. Veckan avslutades med mandatperiodens sista ordinarie plenum för Sametinget under fredag-lördag. Sametingets ungdomsråd anordnade även en stor och uppskattad ungdomskonferens med ungdomar från hela Sápmi. Som ledamot var det svårt att hinna vara med överallt där man hade velat. De politiska mötena fick ligga i fokus. Som tur var hanns även några konstnärliga arrangemang med.

Under onsdagen höll jag ett uppskattat föredrag i Metodistkyrkan under rubriken "Urfolkskvinnors kamp mot exploatering och kolonisation – för marker, vatten, kultur och mänskliga rättigheter" där jag just talade kring det jag skrev om ovan. Om hur kampen mot exploatering och kolonisation fortgår och alla de kvinnor jag mött under de senaste årens gruvkamp.

Under tisdagens parlamentarikerkonferens med Sametingen i Norge, Sverige, Finland samt representanter från Ryssland antogs ett uttalande på temat "Sanning och försoning". Det här är en viktig fråga som vi välkomnar. Vi framförde även krav på att skärpa texten till att omfatta upprättelse, samt att en eventuell försoning måste föregås av sanningskommissionsprocess. Dessa förslag arbetades in i texten.
Här kan man läsa hela uttalandet om sanning och försoning.

Parlamentarikerkonferensen beslutade även att Elsa Laulas födelsedag den 29 november ska bli samisk flaggdag!

Det som avslutade jubileumsveckan för oss sametingsledamöter var Sametingets sista ordinarie plenum för denna mandatperiod. Vi hade flera viktiga punkter att diskutera men tyvärr blev det en besvikelse. Oppositionen begärde ändrad turordning vilket medförde att alla viktiga beslutspunkter hamnade långt ned på dagordningen. Därefter ägnades alltför stor tid, dvs nästan all av denna viktiga tid, till att diskutera redovisningen av de punkter som enbart ska läggas till handlingarna. Det var tydligt att oppositionspartierna inte ville diskutera politik och visa vart de står i viktiga frågor som Framtida samepolitik, Sametingets parlamentsbyggnad m.m. Även Nordisk samekonvention fanns med på dagordningen, men inte för att fatta något beslut kring, utan för att vi skulle få tillfälle att informeras och diskutera kring. Nu blev det inte så.

När budget skulle diskuteras lade Helena Dådring och jag fram tilläggsförslag om att i budgetunderlaget för 2018-2020 äska pengar för samisk hälsa/ohälsa respektive idrott, för att prioritera dessa områden. Vad gäller hälsa/ohälsa anser jag att det är oerhört viktigt att Sametinget har egna resurser att arbeta med denna fråga istället för att enbart förlita sig på gemensam finansiering med andra aktörer. Sametinget behöver egna resurser för att sätta sig in i samiska hälsofrågor och kunna bli en stark röst för det samiska folkets hälsosituation, där vi vet att många samer idag mår dåligt. I rapporten "Kunskapssammanställning om samer psykosociala ohälsa" framkommer tydligt detta behov. Dessa tilläggsförslag antogs dock ej.

Jag vill rikta ett stort tack till alla arrangörer, parlamentariker, organisationer, konstnärer, artister, aktivister och förebilder m.fl. som gjorde den här jubileumsveckan på sydsamiska marker i Tråante så minnesvärd. Det värmde lite extra att få höra en hel del samiska pratas i olika sammanhang. Framför allt vill jag tacka alla de kämpar som gått före oss! Och som kämpade trots motstånd. Jag vill särskilt tacka alla de kvinnliga människorättskämpar som kämpat och som fortfarande kämpar än idag - i stort och smått på alla plan. Till de som också kämpar i det tysta.

För oss som parti arbetar vi nu vidare här under vårvintern inför det kommande Sametingsvalet. Tveka inte att kontakta oss om det är något.

Marie Persson Njajta
Sametingsledamot och vice ordförande i
Landspartiet Svenska Samer
E-post: kvannegrafiska@gmail.com
Tel: 073-806 98 48


Arbetet med sanningskommission

Uppföljning av rundabordssamtal om sanningskommissioner 18 jan 2017

Arbetet med sanningskommission fortgår och den 18 januari hölls ett uppföljningsmöte i Kiruna efter rundabordssamtalet. Deltagarna var de samepolitiska partierna, de samiska riksorganisationerna och DO. Vi väntar fortfarande på den skriftliga rapporten från rundabordssamtalet och kommer att sprida den ut i det samiska samhället så fort den kommer. Inslag på Sameradion från uppföljningsmötet.


Rundabordssamtal om sanningskommissioner

Rundabordssamtal om sanningskommissioner 25-27 okt

25-27 oktober pågår rundabordssamtal om sanningskommissioner med internationella experter. På torsdagen den 27 oktober är det öppet seminarium på Nolia i Ubmeje/Umeå. Dagarna innan det öppna samtalet kommer olika samiska representanter (från Sametingets politiska partier samt olika samiska riksorganisationer) att samtala med de inbjudna experterna under två dagar för att kunna ta del av erfarenhet som gjorts av olika kommissioner som ägt rum världen över. Det är för att öka vår kunskap och för att kunna ställa frågor i lugn och ro. De teman vi kommer samtala kring är sanningskommissioners etablering och mandat, arbetsmetoder samt resultat.

Genom det folkvalda parlamentet Sametinget har det samiska folket uttryckt en önskan om en samisk sanningskommission, och Sametinget har enhälligt antagit en motion angående sanningskommission. Vi är nu tidigt i arbetet för en sanningskommission och fokuserar just nu på att samla på oss erfarenheter från andra sanningskommissioner. Det går inte att enbart kopiera en annan sanningskommissionsprocess rakt av utan det finns olika sätt att göra detta på och som lett till olika resultat. Kommissionen måste anpassas efter det samiska folkets behov och vår historia.

DO:s roll i detta arbete är enbart att de stöttar det beslut som vi antagit genom Sametinget och hjälper oss att öka vår kunskap genom att samla internationella erfarenheter. Enligt överenskommelsen mellan Sametinget och DO ska myndigheterna gemensamt verka för inrättandet av en oberoende sanningskommission om historiska skeenden och övergrepp på samer i Sverige. Som ett led i detta anordnas ett rundabordssamtal och ett seminarium i Umeå 25-27 oktober 2016. Buerie båeteme!

På Sametingets hemsida finns nu föredragen från det öppna seminariet om sanningskommissioner i Umeå den 27 oktober 2016, här kan du se dem.

På Sametingets hemsida kan man läsa mer, klicka här.

Här finns kontaktuppgifter till olika samiska representanter.

Kontakt till Landspartiet Svenska Samers representant:
Marie Persson Njajta
Sametingsledamot och vice ordförande i
Landspartiet Svenska Samer
E-post: kvannegrafiska@gmail.com


Rapport från Sametingets plenum 2016-10-07

Våra motioner om Sametingsfilial i Stockholm samt kunskapshöjande utbildning/seminarium om kolonialism antagna av plenum

"Hemkommen från Sametingets plenum i Skellefteå där plenum enhälligt gav stöd för de två motioner som jag lagt med stöd av mina partikamrater Helena Dådring och Erik-Oscar Oscarsson. Det känns hoppfullt.

Vad gäller motionerna handlade den ena motionen om att Sametinget ska arbeta för att det ska finnas en bemannad sametingsfilial i centrala Stockholm med handläggare på plats, samt kontor/möteslokal i centrala Stockholm för politiskt arbete och möten. Motionen går ut på att Sametinget behöver synas och höras närmare där beslut som rör det samiska folket fattas. Jag ser att vi behöver arbeta på alla nivåer, såväl som vi redan gör, men vi måste även flytta fram våra positioner och synliggöra oss närmare där beslut som rör oss fattas. Idag fattas beslut som rör det samiska folket allt längre bort från oss samer. Det sker i Stockholm, det sker i Bryssel. Det är svårt att få riksdagspolitiker och beslutsfattare att besöka Sametingets plenum och oss här i norr. Sametinget har problem att få gehör för våra frågor och okunskapen ute i det svenska samhället och bland svenska politiker och beslutsfattare om samer, samiska frågor och samiska behov är alltjämt stor. Det råder även brist på mötesplatser och mötesplatsformar nära svenska politiker och beslutsfattare.
En etablering i Stockholm:
- skulle underlätta en kunskapshöjning och ett synliggörande i det svenska samhället.
- skulle ge en ökad service ut i det samiska samhället.
- samt underlätta för det politiska arbetet.
För att vi ska kunna förverkliga denna etablering krävs dock ytterligare resurser från regeringen. Viktigt är att resurser inte ska tas från något befintligt samiskt område, då vi i dagsläget har så knappa resurser att arbeta med. Det är inte heller meningen att denna filial ska konkurrera med de filialer som finns i norra Sverige - utan de är naturligtvis oerhört viktiga.

Den andra motionen handlar om att Sametinget ska anordna en kompetenshöjande utbildning/seminarium för Sametinget och sametingsledamöterna om kolonialism och dess effekter samt att Sametinget sätter upp ett långsiktigt mål att utbildning/seminarium om kolonialism och dess effekter ska erbjudas ut i det samiska samhället.
Vi samer har alla erfarenhet av statlig hantering och kolonialistiska handlanden mot oss på olika sätt - som har påverkat oss, men som också påverkar vår vardag. Det samiska folket har genom historien utstått massiva övergrepp, rasbiologi och en utdragen kolonisationspolitik – en politik som pågår än idag.
Det har påverkat oss som folk, men även våra barns, ungas och äldres hälsa. Ohälsan är ofta dold och med ett stort mörkertal. Det är inga lätta problem men här är det oerhört viktigt att vi vågar prata om dem, vågar bryta tystnaden. Kolonisationspolitiken har även lett till konflikter och konsekvenser som det samiska folket lever med än idag. En kompetenshöjning inom det samiska samhället om kolonialism, dess följder och strukturer syftar till att stärka det samiska folket och det folkvalda parlamentet. En ökad kunskap om kolonialismens mekanismer och effekter kan öka vår medvetenhet och bidra till vässade argument, bättre strategier och ökad förståelse för maktstrukturer gentemot storsamhället - för att vi ska kunna rikta vår energi mot staten istället för mot varandra. En ökad medvetenhet underlättar för nödvändiga dekoloniseringsprocesser, även om den processen självklart är väldigt lång. Att samer alltmer högljutt, t.ex. bland unga, börjar kräva gehör för våra rättigheter, kultur, hälsa och värdighet måste ses som ett friskhetstecken. Men det krävs stöd, kunskap och uppmuntran i detta viktiga arbete. Så som jag ser det, är det nu – inför och parallellt med oerhört viktiga sanningskommissionsarbetet – vi skulle behöva den här typen av kunskapshöjande seminarium för hela Sametinget men också ut i det samiska samhället. Det motionen gäller är alltså en utbildning/seminarium om kolonialism, dess effekter och strukturer som ett allra första steg för att öka medvetenheten hos både Sametinget, parlamentet samt ute i det samiska samhället. Som ett steg att börja diskutera frågan här hos oss.

Sedan krävs det naturligtvis ännu mer omfattande insatser och arbete för att börja tala om dekolonisering men det ser jag som ett möjligt nästa steg, och som vi alla förmodligen måste bedriva parallellt med Sametingets arbete. Förhoppningsvis kan även Sametinget arbeta vidare med frågan men först måste vi börja ta in de här begreppen och kunskap om kolonialism till oss alla i Sametinget, och göra det i samverkan med det samiska samhället."

Marie Persson
vice ordf Landspartiet Svenska Samer


Uttalande 2016-09-28

Tack Niejda!

Det kom ett brev från Niejda som vi i Landspartiet Svenska Samer varmt välkomnar.

Jinjh gäjhtoe Niejda! Stort tack för detta oerhört viktiga brev! Det är jättebra att ni lyfter den här frågan. Vi måste alla jobba för att våga prata om nedtystade och tabubelagda frågor, på alla plan. Vi vet många som mår dåligt ute i det samiska samhället och hur farlig omgivande tystnad kan vara. Det finns många som tyvärr har erfarenhet av det ni skriver om, så stort tack.

Vi i Landspartiet Svenska Samer stödjer ert initiativ till 100% och tar ställning för nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Marie Persson, vice ordförande

Läs Niejdas brev här (pdf)


Uttalande 2016-09-19

Landspartiet Svenska Samer fördömer attacken av Maxima Acuña i Peru

Vi har nåtts av beskedet att Perus internationellt kända miljökämpe Máxima Acuña och hennes partner skadats allvarligt på söndagsmorgonen i en attack. Máxima Acuña har tidigare utsatts för hot och attentat samt vittnat om den dagliga rädslan hon och andra tvingas leva under då de kämpar för rätten till mark och vatten. Utländska gruvföretag verksamma i Peru hyr ofta polis som säkerhetsvakter, medan den peruanska regeringen ofta distribuerar polis, militär och underrättelsepersonal på uppdrag av gruvdrift, gas- och oljebolag, för att krossa oliktänkande och lokalt motstånd.

"Landspartiet Svenska Samer fördömer denna allvarliga attack mot Máxima Acuña och hennes familj. Vi uppmanar Sveriges regering att agera och göra allt de kan för att förhindra att situationen förvärras ytterligare. Vi är djupt oroade då vi vet att tidigare i år mördades Berta Cáceres i Honduras som kämpade mot vattenkraftsdämning", säger Marie Persson, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer.

Det är med stor oro vi ser ett eskalerande våld mot de som kämpar för vatten, marker, matförsörjning, hälsa samt kulturlandskap. Ofta är det kvinnor som står i frontlinjen. Både Máxima Acuña och Berta Cáceres har tidigare fått Goldman Sachs miljöpris för sin kamp. Globalt ser vi ökande attentat mot miljöaktivister och urfolk. I juni i år kom Global Witness rapport som bekräftar detta. Förra året dödades i genomsnitt tre miljöaktivister per vecka. Det var det blodigaste året som Global Witness dokumenterat. Miljön har blivit ett nytt slagfält för mänskliga rättigheter. Gruvprojekt toppar listan över konflikter som utmynnar i dödsfall, men även boskapsuppfödning, vattenkraftsdammar, storskaliga jordbruksplantager, oljeindustri och skogsavverkning resulterar i förlorade människoliv. Vi vet att exploateringar, även vindkraftsprojekt, resulterar i skövlade livsmiljöer och kulturlandskap.

Enligt Global Witness rapport finns ett stort mörkertal och urfolk lever allra farligast. Hela 40 procent av dödsfallen 2015 omfattade urfolk. En pådrivande orsak bakom våldet är att regeringar och företag inte erkänner urfolks rättigheter, menar Global Witness. "Urfolk hamnar i konflikt med företag, ofta uppbackade av staten, som vill exploatera deras förfäders mark utan deras medgivande" står det i rapporten.

Landspartiet Svenska Samer vill uttrycka vår djupaste solidaritet med alla urfolk som kämpar världen över för att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda - de som kämpar för sina livsmiljöer och rätten till sin identitet, hälsa, sina marker, mat- och vattenförsörjning, sina barns framtid och mot exploateringar och kolonialism.

Landspartiet Svenska Samer sänder även vårt stöd till våra systrar och bröder som kämpar i North Dakota mot byggandet av Dakota Access pipeline (DAPL). Där oroas vi såväl av projektets konsekvenser för det urfolk som drabbas, samt för att våld sätts in mot fredliga manifestationer som leds av kvinnliga människorättsförsvarare som har sina barn med sig. Vi uppmanar att pågående projekt stoppas och att urfolks talan hörsammas.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer
gm Marie Persson, vice ordförande

Landspartiet Svenska Samer har i samband med uttalandet kontaktat Sveriges regering och utrikesdepartement, utrikesministern, statsministern och vice statsministern m.fl. för att uppmärksamma fallet och uppmana till dem att agera. Vi uppmanar fler att agera.

Läs pressmeddelandet (pdf)


Plenumsuttalande 2016-06-02

Sametinget fördömer den accelerande exploateringen av Sápmi

Ett enigt plenum samlat i Östersund antog den 2 juni 2016 ett uttalande där man fördömer den accelererande exploateringen av land och vatten och naturresurser inom Sápmi.

Norska Statkraft tillsammans med svenska SCA har genom det gemensamma bolaget Statkraft SCA vind AB byggt totalt 186 vindkraftverk i 4 vindkraftsparker i Björkhöjden, Ögonfägnaden, Mörttjärnberg och Stamåsen inom Jingevarie samebys vinterbetesmarker i Jämtland. Det är en av Skandinaviens största sammanhängande vindkraftparker motsvarande 83,5 km2.

De aktuella storskaliga vindkraftsparkerna med tillhörande infrastrukturutbyggnad kommer att få förödande konsekvenser för Jingevarie samebys möjligheter till att upprätthålla och bibehålla en hållbar renskötsel. Även det rörliga friluftslivet, bl a jakt och fiske, kommer att påverkas av vindkraftsparkerna. Sametinget anser att den aktuella vindkraftsexploateringen strider mot FNs konvention om mänskliga rättigheter och urfolkens rätt att bestämma över sina näringar, kultur, sitt land och sin livsmiljö.

Sametinget kräver därför

- Att alla nationella och internationella exploatörer av land, vatten och naturresurser ska respektera samernas rätt till land och vatten inom hela Sápmi.
- Att i all nationell lagstiftning gällande såväl vindkraftsexploateringar som andra exploateringar ska det samiska folkets behov av funktionella land och vatten väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen.
- Att behovet av funktionella arealer av land och vatten inom Sápmi för bl a rennäring, jakt, fiske, duodji, turism mm aldrig får hotas av ekonomiskt kortsiktiga exploateringar. Den grundlagsskyddade renskötselrätten ska respekteras.
- Att fördjupade konsekvensanalyser ska genomföras vid alla exploateringar av land och vatten och naturresurser inom Sápmi varvid landskapets betydelse, kulturarv, traditionell kunskap, hälsa och miljö särskilt ska redovisas.
- Att Sametinget får inflytande över nyttjandet av land och vatten i Sápmi

Den accelerande exploateringen av land och vatten och naturresurserna inom Sápmi är idag ett mycket allvarligt hot mot det samiska folkets framtida levnadsvillkor.

Sametinget kräver

att Sverige på allvar lever upp till internationell urfolksrätt - särskilt principen om free, prior and informed consent (fritt informerat förhandssamtycke) som ska implementeras i alla frågor som rör samerna som urfolk.


Till våra medlemmar

Inbjudan till Årsmöte 21 maj 2016

Landspartiet Svenska Samer bjuder in till årsmöte 2016
Lördag den 21 Maj kl 10.00 på Hotell Toppen i Storuman.
Ärendelista och sedvanliga årsmöteshandlingar presenteras på årsmötet. Landspartiet Svenska Samer bjuder på kaffe och lunch.

Tips! Samma helg, 20-22 maj har Storumans folkhögskola en samisk helg med aktiviteter, berättande, film, slöjd, konsert, traditionell kunskap m.m. Berättarkväll fredag. Konsert lördag. Föreläsning söndag m.m.

Medlemsavgift för 2016: 50 kr per person sätts in på bankgiro 707-3885. Glöm inte skriva namn och adress.

Varmt välkomna! Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!

Lars-Jonas Johansson, ordförande
Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer

Läs vårt medlemsbrev
Läs inbjudan till årsmötet


Pressmeddelande 2016-03-01

Sametingets styrelse har antagit Girjas-uttalande

Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten/JK. Tingsrätten fastställer i domen att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område inom Gällivare kommun. Tingsrätten konstaterar att samer i vart fall de senaste tusen åren uppehållit sig inom det i målet aktuella området och därvid använt sig av områdets resurser till att bedriva jakt och fiske för sitt uppehälle. Uppkomsten av statens s k äganderätt till området genom den s k avvittringen 1887 har inte inskränkt samebyns nyttjanderätter.

Sametinget välkomnar att tingsrätten på ett förtjänstfullt sätt bedömt samiska rättigheter, grundade på urminnes hävd och sedvanerätt, företräde till nuvarande svensk lagstiftning. I enlighet med tingsrättens dom - och som Sametinget många gånger framfört - har svensk lagstiftning inte i tillräcklig grad beaktat de rättigheter som funnits för samer inom olika områden. Sametinget delar tingsrättens bedömning att det finns samiska rättigheter utöver de som har formulerats i renbeteslagarna och rennäringslagen. Vidare delar Sametinget tingsrättens bedömning att den lagstiftning som fortfarande är i bruk bygger på överväganden som är föråldrade och djupt kränkande för samer idag.

Sametinget – som samlades till plenum i Gällivare förra veckan – ser det positiva i att samebyn genom rättsprocessen vid tingsrätten i Gällivare, juridiskt kunnat klarlägga omfattningen av den samiska rätten till jakt och fiske inom det område som nu berörs.

Domen belyser än en gång vikten av en grundlig genomgång av de samiska rättigheterna grundad på folkrätten över hela landet, på vilket sätt de underminerats av en svensk lagstiftning baserat på rastänkande och kolonialism och hur svensk lagstiftning kan anpassas för att omfatta alla samiska rättigheter. Samebyar och samer utanför samebyarna ska inte behöva gå domstolsvägen i varje område för att få tillgång till sina rättigheter.

Sametinget upprepar därmed sin begäran om en Sanningskommission, antagande av ILO 169, Nordisk samekonvention samt att Sverige ska implementera urfolksdeklarationen i svensk lagstiftning.

Sametingets styrelse, 2016-03-01

Håkan Jonsson (JoF)
Josefina Skerk (JoF)
Christina Åhrén (MG)
Lars-Jonas Johansson (LPSS)

Läs pressmeddelandet


Pressmeddelande 2016-02-26

Jämställdhetsprogrammet antaget

Vid den sista plenumsdagen i Gällivare avhandlades förslag till reviderat Jämställdhetsprogram. En arbetsgrupp bestående av Marie Persson (Landspartiet Svenska Samer), Per Olof Nutti (Samelandspartiet) och Birgitta Pounu (JoF) sammankallande, har gått igenom och reviderat Sametingets jämställdhetsprogram från 2004.

”Jämställdhetsfrågan är oerhört viktig och här måste vi alla ta ansvar för att arbeta framåt. I arbetsgruppen har vi försökt arbeta inkluderande och varit öppna och lyhörda för konstruktiva förslag. Det är ett seriöst, starkt och uppsamlande program vi lagt fram som visar att flera åtgärder behöver göras inom flera olika områden. Programmet ska utgöra grunden för ett fortsatt jämställdhetsarbete. Det gläder mig att vi antagit jämställdhetsprogrammet så att det viktiga arbetet kan fortgå”, säger Marie Persson, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer.

”För mig har det även varit viktigt att lyfta in mer av psykisk hälsa i programmet och arbeta ur en helhetssyn. Det är oerhört viktigt att våga ta tag i den här frågan och vägra upprätthålla någon fasad kring de problem som finns. Tanken är att öppna upp vägar med det här jämställdhetsprogrammet. Det ska även vara ett levande program som kontinuerligt revideras. Jämställdhet är ett verktyg för dekolonisering”, fortsätter Marie Persson.


Rapportering 2016-02-26

Sametingets plenum i Gällivare

Vid plenum i Gällivare lade vi i Landspartiet Svenska Samer fram två förslag till extra ärenden. Det ena gällde uttalande av Sametingets plenum angående Girjas-domen (läs vårt förslag här) som vi hoppades att alla partier skulle kunna ställa sig bakom då vi hade processat det för att få en bred uppslutning bland partierna.

Det andra extraärendet gällde uttalande av Sametingets plenum angående Näringsministerns uttalande om samer, (läs vårt förslag här). Vi ville att Sametingets plenum skulle sända en stark signal mot Sveriges regering och kräva ett klargörande från statsministern med anledning av näringsministerns uttalande om samer i Ungdomsriksdagen. Detta i enlighet med den skrivelse till Sveriges regering och statsminister som Landspartiet Svenska Samer tidigare har gjort. Det skulle väga tungt av Sametingets plenum att föra fram hela det samiska folkets röst i den frågan och kräva ett svar.

Oppositionen ville dock inte ta upp dessa extraärenden, vilket gjorde att de föll. Detta trots att vi hade delgett alla partiblock dessa förslag dagen innan plenum och majoriteten var för. Sametingets styrelse arbetade dock vidare för att anta ett Girjas-uttalande.

Gällande budget la Helena Dådring in ett ändringsförslag för den folkvalda verksamheten med 10 090 tkr och Sametingets förvaltning med 27 475 tkr som antogs.

Då budgetdebatten tog en hel dag i anspråk hanns tyvärr inte alla ärenden med, vilket vi i Landspartiet Svenska Samer djupt beklagar. Det fanns flera viktiga program vi hade behövt få diskutera. Detta gjorde att både språkpolitiskt- och kulturpolitiskt handlingsprogram återremitterades, samt punkten med parlamentsbyggnaden bordlades. Även motionerna bordlades.

Glädjande nog antogs Sametingets reviderade jämställdhetsprogram där Landspartiet Svenska Samer deltagit genom sametingsledamot Marie Persson. Se separat pressmeddelande.


Pressmeddelande 2016-02-13

Lpss fördömer Näringsministerns uttalande om samer och kräver svar av statsminister Stefan Löfvén

I Ungdomsriksdagen i Sveriges riksdag i veckan fick Näringsminister Mikael Damberg en fråga om gruvbolags exploateringar av renbetesland och om han tänker stoppa gruvdriften som förstör renbetesland och hotar den samiska kulturen. I sitt svar redogör därefter Näringsministern för sin syn på samer. Han säger att ”Samer är en urbefolkning i Sverige som vi betraktar som ett riksintresse”, och fortsätter med ”på samma sätt har vi andra riksintressen i Sverige, t.ex. har vi gruvnäring i Sverige” .. ”och då gäller det att fundera på – hur väger man olika intressen mot varandra?”.
Vidare får han frågan om varför Sverige inte har ratificerat ILO169 och där menar han att frågan inte är tillräckligt utredd än – efter ca 25 års tid.

Landspartiet Svenska Samer fördömer Näringsministerns uttalande om samer och kräver ett klargörande.

”Att likställa det samiska folket med ett s.k. riksintresse som kan jämföras med gruvnäring är en grov kränkning av hela det samiska folkets mänskliga rättigheter och vår kultur. Det kränker även våra samiska barns rättigheter”, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare Lpss. ”Vi är ett folk, människor av kött och blod, inget ’intresse’”.

Landspartiet Svenska Samer anser att Näringsministerns uttalande säger det mesta om okunskapen om och synen på det samiska folket och Sveriges oförmåga att respektera urfolksrättigheter och barns rättigheter. Det visar även på anledningar till svårigheterna med att modernisera statlig samepolitik och gå i riktningen att följa den utveckling som skett internationellt vad gäller urfolksrättigheter och att arbeta vidare för att säkerställa det samiska folkets rättigheter. Något som Sverige fått upprepad kritik för vid FN-granskningar.

Landspartiet Svenska Samer anser det djupt oroande att Näringsministern ger uttryck för ett diskriminerande och förminskande synsätt och antyder att samer och samisk kultur kan värderas i strikt ekonomiska termer.

Uttalandet är extra allvarligt då Näringsministern är den person som innehar sista ordet vid riksintressekonflikter vid beviljandet av bearbetningskoncessioner vid gruvexploateringar. Detta handlar om beviljande av mycket tunga tillstånd som gäller under lång tid – i 25 års tid och med möjlighet till förlängning. Det finns flera fall i Sápmi där avgörandet legat på olika Näringsministrars bord, inklusive Dambergs. Samer försöker desperat få gehör för de konsekvenser som gruvetableringar medför, respekt för sina rättigheter, hela sin kultur och alla de samer som berörs av olika projekt. Men nuvarande mineralpolitik och praxis har ett förminskande och snävt synsätt där många samer dessutom nekas talerätt.

Landspartiet Svenska Samer undrar om Näringsminister Mikael Damberg redogör för Sveriges regerings syn på det samiska folket när han säger att ”vi betraktar samer som ett riksintresse”, och kräver ett svar av statsminister Stefan Löfvén.

Styrelsen i Landspartiet Svenska Samer


Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-10-16

Lpss fördömer renstöld och renplågeri

I veckan visades ett reportage i Kalla Fakta om renstöld och renplågeri. Reportaget visar på en samisk verklighet och hur det kan vara att leva i Sápmi idag. Landspartiet Svenska Samer tar avstånd från dessa handlingar och alla former av diskriminering, våld och rasism, och ställer höga krav på polisen att utreda brott.
- Vi ser med oro på dessa handlingar. Sametingets styrelse har bokat in en träff med områdeschefen i Norrland, för att se över ett framtida samarbete med polismyndigheten för att hitta gemensamma strategier, i frågor som kan tänkas beröra samer. Där kommer vi även att ta upp det här. Det mötet beräknas till efter årsskiftet i samband med Sametingets styrelsemöte, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer samt ledamot i Sametingets styrelse.

Landspartiet Svenska Samer

Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer, ledamot i Sametingets styrelse samt ledamot i Sametingets rennäringsnämnd
Tel. 070-252 17 66

Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-10-01

Landspartiet Svenska Samer kvar i Sametingets styrelse

Tre partier valde att lämna Sametingets styrelse, när bara någon timme av plenumet i Liksjoe/Lycksele kvarstod. Utan förvarning valde Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega att lämna styrelsen med omedelbar verkan. Kvar är tre partier, ansvariga för att leda Sametingets politiska verksamhet och ansvariga att sköta en hårt belastad budget.
- Vi står kvar för att skapa trygghet, arbetsro och förtroende för Sametinget i allmänhetens ögon. Landspartiet Svenska Samer gick till val med löftet att ta ansvar för den samiska politiken och för Sametinget, det tänker vi hålla, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer och styrelseledamot.
Idag består styrelsen av tre partier som tillsammans kommer fortsätta att leda sametingets politiska verksamhet i en 4 mannastyrelse. Jakt- och fiskesamerna, Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe och Landspartiet Svenska Samer.
- Det är tyvärr tydligt att de som lämnat styrelsen aldrig varit ärliga i sitt uppsåt att vilja ta ansvar, särskilt nu när budgeten är ansträngd och vi står inför hårda arbetsvillkor och många uppdrag där vi är på väg att skapa nya möjligheter för en ny samisk politik. Det är nu också tydligt att de inte vill föra den samiska kampen för rättigheter för hela det samiska folket vidare, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer.

Landspartiet Svenska Samer

Lars-Jonas Johansson,
partiledare, tel. 070-252 17 66

Läs pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2015-05-08

Gaaltije måste räddas

Det är med oro vi följer de svårigheter som Stiftelsen och kulturcentret Gaaltije står inför. Vi vet att behovet av Gaaltije är stort. Det fyller en oerhört viktig funktion då det är placerat på sydsamiskt område där kultur och språk fortsätter vara hotade och behovet av mötesplatser är stort. Vi ser även ett ökat behov av den här typen av verksamhet i hela Sápmi för att stötta, stärka och sprida kunskap om den samiska kulturen, språken och det samiska folket.
- Gaaltije måste räddas. Behovet av samiska mötesplatser går inte att betona tillräckligt, där vi idag ser att okunskapen och oförståelsen från beslutsfattare och det svenska samhället kring samer är stor. Läget förvärras också av alla de exploateringar som pågår runt om i Sápmi som hotar samisk kultur, språk, hälsa och liv, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.
Tanken måste vara att samiska kulturcentrum ska stötta, komplettera och samarbeta både med varandra och med andra aktörer för att stärka det samiska samhället. Och framför allt vara en resurs för alla samer. Landspartiet Svenska Samer uppmuntrar och stödjer därför även fler samiska kulturcentrum, bl.a. det som planerats och efterfrågats i många år i Tärnafjällen.
- Vi måste hjälpas åt att lyfta den här frågan och stötta dessa oerhört viktiga verksamheter, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer.

För Landspartiet Svenska Samer
Lars-Jonas Johansson, partiledare och sametingsledamot
Marie Persson, sametingsledamot
Tua Rydberg, sametingsledamot
Läs pressmeddelandet (pdf)


Debattartikel SVT Opinion 2015-01-22

Tillsätt en samisk sanningskommission

Det är hög tid för Sverige att göra upp med sin historia, förbättra det samiska folkets situation och respektera urfolksrättigheter”, skriver sametingsledamoten Marie Persson, Landspartiet Svenska Samer.

Ikväll sänder SVT Maja Hagermans dokumentär om rasbiologen Herman Lundborg. En film som belyser en del av det samiska folkets historia samt den tid då inriktningen för svensk samepolitik och -lagstiftning fastslogs.

Den 26 januari granskar FN-rådet statens efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Nyligen kom Europarådets kritik om utbildning och språk. Sverige har fått återkommande kritik vad gäller samers situation. En situation som kraftigt försämrats de senaste åren på grund av Sveriges mineralpolitik samt hårdare tryck av olika slag på samiska marker.

2014 antog Sametingets parlament motionen om en samisk sanningskommission. Beslutet kan inte vara mer angeläget när vi står inför en verklighet där okunskapen och ointresset för samiska förhållanden, kultur och samhälle är stor samtidigt som främlingsfientligheten ökar. Tillsättandet av en sanningskommission vore ett avgörande steg i en försoningsprocess mellan staten och det samiska folket.

Det samiska folket har genom historien utstått massiva övergrepp, rasbiologi och en utdragen kolonisationspolitik. Detta har påverkat oss som folk, men även våra barns, ungas och äldres hälsa. Det är trauman som förs vidare från generation till generation och yttrar sig i psykisk ohälsa; självskadebeteenden, olika missbruk, geografisk flykt med mera. Ohälsan är ofta dold där mörkertalet är stort. Läget försämras då vårdinrättningar med samisk kompetens saknas i Sverige.

Bristande skolkunskap om samer, ensidig mediabild samt reproducering av exotifierande bilder av samer gör inte saken bättre. Okunskapen förblir stor hos politiker, lagstiftare, myndigheter med flera.

Vi samer har ett ansvar att bryta oss loss från koloniala strukturer och kräva vår värdighet åter – vår värdighet som ett folk. Rätten till vår kultur, hälsa, identitet och självbestämmande, oavsett om vi bedriver renskötsel eller ej. Att samer alltmer högljutt börjar kräva gehör för sina rättigheter och kultur måste ses som ett friskhetstecken.

Det är hög tid för Sverige att göra upp med sin historia, förbättra det samiska folkets situation och respektera urfolksrättigheter, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Idag står de allra flesta samer helt rättslösa vad gäller mark och vatten på grund av statens kolonisationspolitik. Detta är varken acceptabelt eller värdigt och påverkar familjer och samhällen. På en del ställen i Sápmi ligger ingreppen nära tillbaka i tiden och finns dokumenterade. Faktum är att övergreppen pågår än och skapar stort lidande.

Staten har genom kategorisering av samer skapat fruktansvärda förhållanden för samer att leva och verka inom. I vissa områden i Sápmi är problemen enorma. Barn växer upp i ett arv av rättsövergrepp, trauman, osynliggörande och hög risk för psykisk ohälsa. Staten måste ta tag i de missförhållanden samer lever med och börja behandla samer som ett folk, utan kategorier.

En samisk sanningskommission får inte förväxlas med en vitbok. En kommission är mera omfattande och ska innehålla långtgående åtgärder för upprättelse, ställa staten till svars och ge kompensation. Kommissionsarbetet ska göras med samers eget inflytande även om staten initierar arbetet och tillsätter resurser.

Ledstjärnan måste vara att synliggöra historien och de övergrepp som folket utsatts för. Sanningskommissionen ska omfatta hela det samiska folket. Tillsättandet av en kommission får inte innebära att andra processer för att respektera samers rättigheter stannar av utan måste fortgå parallellt.

Kommer 2015 bli året då vi samer ska få se framsteg inom samepolitiken? Jag hoppas och många med mig. Tillsätt en samisk sanningskommission.

Marie Persson
Sametingsledamot Landspartiet Svenska Samer

Debattartikel på SVT Opinion 22 jan 2015

Inslag och intervju på Sameradion 22 jan 2015


Pressmeddelande 2014-10-01

Samisk hälsa måste prioriteras

Under Sametingets plenumsdagar i Luleå har seminarium om samisk hälsa hållits. Landspartiet Svenska Samer vet att behovet av att lyfta denna angelägna fråga är stort.

- Det är dags att samernas hälsoläge tas på allvar. Det handlar om mänskliga rättigheter, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare i Landspartiet Svenska Samer.

När man ser till våra barns, unga och äldres hälsa vet vi att det är många som mår väldigt dåligt ute i våra samhällen. Vi vet om det höga självmordsantalet men även självskadebeteende, missbruk, fysisk-, psykisk ohälsa, våld och skam. Även geografisk flykt. Trauman förs idag vidare från generation till generation.

I forskning på samisk hälsa-ohälsa har man till stora delar fokuserat på renskötande mäns situation, vilket naturligtvis är oerhört viktigt. Vi vet dock att det finns ett stort mörkertal vad gäller samisk ohälsa då de flesta samer inte syns i den forskning som idag bedrivits eller i statistiken.

- Detta måste bli ett prioriterat forskningsområde, där det krävs kvalitativ forskning, för att skapa kunskap och förståelse för det samiska folket. Och visa på en helhetssyn av följderna av den kolonisationspolitik som varit och fortfarande pågår. Det handlar om våra barns hälsa och framtid, säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Landspartiet Svenska Samer.

Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2014-05-20

Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy

"Idag antogs enhälligt Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi. Landspartiet Svenska Samer gläds över det viktiga beslutet att Sametinget äntligen har antagit en gruv- och mineralpolicy som tar hänsyn till alla samers rätt till självbestämmande och vetorätt över sina traditionellt brukade marker.
Den antagna policyn är en konkretisering och ett förtydligande från det förslag som behandlades under plenum i Umeå i februari 2014 och innehåller även Gállokuttalandet och Umeå-deklarationen.

Sametingets gruvpolicy är ett starkt dokument och är tänkt att vara ett viktigt verktyg och stöd för alla samer och det fortsatta arbetet i exploateringsfrågan. Det är även ett viktigt inspel till regering, riksdag, myndigheter och andra instanser."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)

Länk till Sametinget där gruv- och mineralpolicy går att ladda ner


Pressmeddelande 2014-02-20

Umeå-deklarationen

"Den fjärde samiska parlamentarikerkonferensen 20 februari 2014 i Umeå/Ubmeje, för samiska ledamöter från sametingen i Norge, Finland och Sverige där även ryska samers företrädare deltar, har beslutat sig att göra två gemensamma uttalanden. Ett uttalande om samisk rätt och naturresurser i Norge, Sverige, Finland och Ryssland och ett om nordisk samekonvention."
Läs hela Umeå-deklarationen (pdf)

Uttalande om Nordisk samekonvention (pdf)


Pressmeddelande 2014-02-19

Vi kan inte vänta längre

"Landspartiet Svenska Samer beklagar att Sametingets plenum inte lyckats anta en gruvpolicy.
- Det är viktigt att Sametinget antar en strategi. En strategi som anger en riktning och kan fungera som stöd för det fortsatta arbetet för att få till en förändring av rådande situation som hotar hela det samiska folkets fortsatta existens.” säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Landspartiet Svenska Samer."
Här kan du lyssna till Sameradions intervju med
Marie Persson (Landspartiet Svenska Samer)
och Mats Berg (Samelandspartiet) i den här frågan
.

Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Pressmeddelande 2013-09-04

Välkomnande av FN-kritik ang Sveriges mineralpolitik mot det samiska folket

"Vi välkomnar starkt den FN-rapport där FN:s rasdiskrimineringskommitté nu riktar skarp kritik mot Sveriges mineralpolitik och svenska statens behandling av det samiska folket. Vi kräver att Sverige omedelbart stoppar all pågående prospektering i Sápmi till dess att urfolksrättigheter respekteras."
Läs hela pressmeddelandet (pdf)


Uttalande från Sametinget 2013-08-28

Sametinget kan inte acceptera exploateringen av Sápmi

Tisdagen den 27 augusti antog Sametingets plenum ett uttalande ang gruvexploateringen i Sápmi. Uttalandet antogs av ett enigt plenum. Uttalandet offentliggjordes den 28 augusti ute i Gállok.

Med anledning av de pågående gruvexploateringarna i hela Sápmi, däribland den påbörjade provbrytningen i Gállok/Kallak i Jokkmokk samt gruvplanerna i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby, som utgör uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna och samernas rätt som urfolk att bestämma över sin kultur, sitt land och sin livsmiljö, kräver Sametinget:

Att svenska staten stoppar all pågående prospektering, samtliga nya undersökningstillstånd, arbetsplaner och koncessionsansökningar, i avvaktan på att Sverige lever upp till internationell urfolksrätt, särskilt principerna om Free Prior and Informed Consent/Fritt Informerat Förhandssamtycke som måste implementeras i alla frågor som berör urfolket samerna.
Att Sametinget ges rätten till avgörande inflytande över samiska marker.
Att lagstiftningen ändras så att det samiska folkets behov av funktionella land och vatten ska väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen.
Att riksintressena omvärderas, så att långsiktiga intressen värderas högre än kortsiktigt vinsttänkande.
Att en hållbar livsmiljö genomgående prioriteras, med fokus på nutida och framtida generationers möjligheter till sin egen kultur, fysisk och psykisk hälsa samt att utöva och utveckla långsiktigt hållbara samiska näringar.
Att de samiska näringarnas behov, såsom rennäring, jakt, fiske, duodji, turism m.m, av funktionella arealer aldrig får hotas av kortsiktiga exploateringar. Den grundlagsskyddade renskötselrätten måste respekteras.
Att de kulturella och psykosociala konsekvenserna måste beaktas i all samhällsplanering i Sápmi.

Samer är enligt Sveriges grundlag ett folk med internationellt erkända urfolksrättigheter. I FN arbetar alla länder för att ge urfolken tillbaka de rättmätiga rättigheterna till sitt land och sin kultur. Redan i FN:s konvention och mänskliga fri- och rättigheter 1966, ges alla folk i världen rätt till självstyre. Detta har förtydligats alltmer i det internationella arbetet med folkrätten. Konventioner har tillkommit för att stärka rättigheterna till barn, kvinnor, arbetare med flera utsatta grupper i samhället. Urfolkens rättigheter till sitt land, sin kultur och utveckling har tydliggjorts i den s.k. Urfolksdeklarationen 2007 och i ILO-konventionen 169, konventionen om Biologiskt mångfald samt ett flertal andra konventioner, deklarationer och resolutioner i FN.

Vi anser det förkastligt att statens mineralstrategi och översyn av minerallagen går tvärtemot regeringens uttalade strategi för de traditionella näringarna i Arktis. Den mineralpolitik som Sverige i dagsläget driver bygger på en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sápmi.

En fortsatt exploatering av Sápmi är något som Sametinget inte kan acceptera. Sametinget kommer att fortsätta verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och alla samers fortsatta möjligheter att leva och verka i Sápmi.
Länk till Sametingets uttalandePressmeddelande 2013-08-22

Fördömande av Regeringsbeslut ang riksintresseavvägning rennäring mot mineralutvinning

"Idag fattade Sveriges regering genom Näringsdepartementet ett beslut som är av principiell betydelse för hela det samiska folket. Detta då Näringsdepartementet anser att riksintresset mineralutvinning ska väga tyngre än riksintresset rennäring och hela det samiska folkets rätt till sin kultur."
Läs hela uttalandet (pdf)


"Today the Swedish government took a decision which has fundamental significance for all the Sami people in Sweden. In the opinion of the Ministry of Enterprise, Energy and Communications the national interest of mineral extraction is more important than the national interest of reindeer husbandry and other indigenous rights - the right of the Sami people to keep its culture. This decision was made in connection with the planned large-scale mining at Sami grounds which are used all the year round, at Rönnbäck near Tärnaby in Sápmi, Northern Sweden. The project is carried out by a company risking bankruptcy and which is under investigation for economic crime as well as has halted trading on the Stock Exchange. The government's decision is of great importance since it is the first time the Swedish government has to decide between these two national interests and there are several mining projects planned in swedish Sápmi."
Press release IN ENGLISH (pdf)


Pressmeddelande 2013-08-20

Lpss gör uttalande med anledning av de gruv- och prospekteringsprojekt som inkräktar på flera områden i Sápmi

"Det finns flera aktuella pågående exploateringar där nuvarande minerallagstiftning och prospekteringssystem drabbar våra lokalsamhällen hårt genom stora ingrepp men även genom konflikter, maktlöshet och folkrättsliga övertramp - t.ex. nu i Gállok/Kallak (Jokkmokk) Lule älv, Rönnbäck (Hemavan Tärnaby) Ume älv och områden kring Rakkuri (Kiruna) Kalix- och Kaitums älvdalar, därför måste Sveriges regering och riksdag ta ansvar för nuvarande situation snarast." Läs hela uttalandet (pdf)

Välkommen till Landspartiet Svenska Samer!

© Landspartiet Svenska Samer 2009-2020


Vill du bli medlem? Sätt in medlemsavgift á 50 kr på bankgiro 707-3885. Glöm inte att skriva ditt namn och adress.

Design: kvanne grafiska

Valprogram 2017 »

Kandidater 2017 »

Vallistor 2017 »

Sametinget »

Sametingets plenum »

Sametingets röstlängd »

Sametingets dokumentbank »"När vi står en och en kan vi föga eller intet uträtta. Gemensamt har vi dock ett intresse, och detta intresse måste förenas och bli en makt."

- Elsa Laula, 1904 -
Orden lika aktuella nu som då